Baza dokumentacji zagrożonych języków zawiera informacje i materiały dotyczące zagrożonych odmian językowych stanowiących językowe dziedzictwo Rzeczypospolitej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, (z wyjątkiem gwar i dialektów samej polszczyzny), świadczących o bogactwie językowym Polski i różnorodności jej językowych kontaktów.


Dyneburg p. Wanda i p. Jan

Dyneburg p. Wanda i p. Jan

Kraslaw - Krypta Platerów

Kraslaw - Krypta Platerów

Molenna Starowierów w Lucynie

Molenna Starowierów w Lucynie

Synagoga w Rzezycy

Synagoga w Rzeżycy


Na terenie Polski oraz w krajach sąsiadujących (odnoszących się do tytułowego językowego dziedzictwa Rzeczypospolitej) używanych jest wiele języków, o różnej - często niewielkiej - liczbie użytkowników, które nie zostały do tej pory dokładnie udokumentowane, a ich istnienie jest zagrożone. Języki te są świadectwem bogactwa językowego dawnej Rzeczypospolitej i stanowią tym samym ważny element polskiego dziedzictwa narodowego. Pod względem językowym terytorium Rzeczypospolitej stanowiło i wciąż jeszcze stanowi (choć pod wieloma względami zubożały, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym) obszar współwystępowania, a co za tym idzie kontaktów pomiędzy rozmaitymi wspólnotami komunikacyjnymi.

Wanda i Jan, Daugavpils

Pani Wanda i Pan Jan opowiadają o swojej polskiej, łotewskiej i wielokulturowej historii. Dom Polski, Daugavpils (Dyneburg), sierpień 2013.

Konferencja

Prezentacja języka i kultury wilamowskiej na konferencji Europejskie i regionalne instrumenty ochrony języków zagrożonych, Sejm RP, listopad 2013.


Wywiad w TOK.FM

Dr Tomasz Wicherkiewicz opowiada o najmniejszych językach świata. Metody archiwizowania ginących języków. Języki, które już wymarły. Ochrona języków ginących. Rozmawia Cezary Łasiczka.

Ekspedycja na Łotwę

Poszukiwanie śladów językowego dziedzictwa Rzeczypospolitej na terenach Łotwy, w szczególności w regionie Łatgalii. Spotkanie z historią i życiem ludzi mówiących po polsku, łatgalsku, białorusku...

Praca naukowa finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2014, w ramach projektu nr 11H 11 001480 pt.: „Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej.