Bibliografia

Andronov, Aleksey & Everita Andronova 2009. „The Latgalian Component in the Latvian National Corpus”, w: V. Lyding (red.) Proceedings of the Second Colloqium on Lesser Used Languages and Computer Linguistics. Bolzano: Accademia Europea. 65–77.

Andronov, A.V. & L. Leikuma 2006. "Łatyszi i łatgal’cy Sibiri: jazyk i kul’tura", w: A.A. Hippis i in. (red). Bałto-sławjanskie issledowanija . Sbornik naucznych trudow XVII. Moskwa: Indrik.

Balode, Laimute & Axel Holvoet 2001. „The Latvian language and its dialects”, w: Ö. Dahl & M. Koptjevskaja-Tamm (red.) Circum-Baltic Languages. vol.1. Past and Present. Amsterdam: Benjamins. 3–40.

Baltu valodu atlants
  ['Atlas języków bałtyckich'] 2009. Rīga-Vilnius: Latvijas Universitāte.

Brejdak, A. 2006. „Łatgal’skij jazyk”, w: Jazyki mira: Baltijskie jazyki. Moskwa: Akademia. 193–213.

Čekmonas, Valeriy 2001. „Russian varieties in the southeastern Baltic area: Rural dialects”, w: Ö. Dahl & M. Koptjevskaja-Tamm (red.). Circum-Baltic Languages. vol.1. Past and Present. Amsterdam: Benjamins. 101–136.

Cibuļs, Juris 2009. Latgaliešu ābeces 1768 – 2008. Rīga: Zinātne.

Cibuļs, Juris & Lidija Leikuma 2003. Vasals! Latgaliešu valodas mācība. [Rīga]  [dostępne na: http://www.lu.lv/filol/dialekt/publikacijas/Vasals.pdf]

Jankowiak, Mirosław 2009. Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim. Studium socjolingwistyczne. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.

Jankowiak, Mirosław 2010. „Wielonarodowość i wielokulturowość Łatgalii w aspekcie społecznym i historycznym”, w: J. Mędelska & Z, Sawaniewska-Mochowa (red.) Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy. Bydgoszcz: UKW.

Kossowski, Tomasz 1853. Gramatyka inflantsko łotewska dla uczących się języka łotewskiego. Ryga: Hartung.

Lazdiņa, Sanita & Heiko F. Marten 2012. ”Latgalian in Latvia. A Continuous Struggle for Political Recognition”,  Journal of Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 11: 66–87.

Lewis, Paul M. (red.) 2009. Ethnologue: Languages of the World. Dallas: Summer Institute of Linguistics.

Mercator 2009 = Lazdiņa, Sanita, Heiko F. Marten & Ilga Šuplinska. The Latgalian language in education in Latvia. (Mercator Regional Dossiers). Leeuwarden: Mercator European Research Centre on Multilingualism and Language Learning. [dostępne na: http://www.mercator-research.eu/research-projects/regional-dossiers/090603.regional_dossier_latgalian_in_latvia.pdf]

Nau, Nicole 2011. A short grammar of Latgalian. München: Lincom Europa.

Nau, Nicole 2012. “Modality in an areal context: the case of a Latgalian dialect”, w: B. Wiemer i in. (red.) Grammatical replication and borrowability in language contact. Berlin: Mouton De Gruyter. 465–508.

Price, Glanville (red.) 2001. Encyclopedia of the Languages of Europe. Oxford: Blackwell.

Skrinda, A.D. 1908. Łatyszskaja grammatika letgal’skago jazyka. Sankt Peterburg.

Stafecka, Anna 2004. "Evangelia toto anno... (1753) and the development of the written word in Latgale”, w: Evangelia toto anno 1753. Pirmā latgaliešu grāmata. Rīga: LU Latviešu valodas institūts. 316–345.

Strods, Pīters 1922. Łatwišu volùdas gramatika latgalìšim. Rēzekne.

Šuplinska, Ilga & Sanita Lazdiņa (red.) 2009. Valodas Austrumlatvijā: pētījuma dati un rezultāti. Via Latgalica: humanitarno zinātņu žurnāla pelikums 1. Rēzekne: Rēzeknes Augustskola.

Trasuns, Francis 1921. Łatvišu vołudas gramatika del łatgališim. Riga: Valters un Rapa.

Linki:


http://www.csb.gov.lv/notikumi/latviesu-valodas-paveida-latgaliesu-valodas-lietosana-35066.html - wyniki spisu powszechnego z 2011 r. na Łotwie.

dau.lv/ld/latgale(english).html - strona Instytutu Badań nad Językiem Łatgalskim (Latgales Pētniecības institūts) Uniwersytetu w Dyneburgu poświęcona Łatgalii i językowi łatgalskiemu.

www.korpuss.lv - Narodowy Korpus Języka Łotewskiego.

www.lakuga.lv - łatgalska gazeta internetowa LaKuGa.


Autor: Radosław Wójtowicz
Kod ISO
ISO 639-3 / SIL    ltg