Pokrewieństwo i tożsamość

języki indoeuropejskie → języki słowiańskie →języki wschodniosłowiańskie → język białoruski
(za: Lewis 2009Lewis 2009 / komentarz/comment/r /
Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com/].
)

Do najbliżej spokrewnionych z omawianymi tu dialektami odmian językowych należą inne odmiany języka białoruskiego. Podobieństwo wykazują też przechodnie odmiany wschodniosłowiańskie, omówione w odrębnym profilu. W dalszej kolejności pokrewne są m. in. języki ukraiński i rosyjski. Do szerszej rodziny języków słowiańskich należą też m. in. chorwacki, polski, słowacki (Lewis 2009Lewis 2009 / komentarz/comment/r /
Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com/].
).


Mapa zasięgu białoruskiego dialektu południowo-zachodniego w 1914 r. (za: Michaluk 2010: mapa 3Michaluk 2010 / komentarz/comment/r /
Michaluk, Dorota 2010. Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
).

Język a dialekty

Odmiany języka białoruskiego używane w Polsce należą do grupy gwar południowo-zachodnich. W Polsce występują też, klasyfikowane czasem jako białoruskie, dialekty zachodniopoleskie (por. Krywcki 2003Krywcki 2003 / komentarz/comment/r /
Kрывіцкі, Аляксандр А. [Krywicki] 2003. Дыялеакталогія беларускай мовы. Мінск: Вышэйшая школа.
), ale te przedstawiono odrębnie.

Tożsamość

Znana jest wypowiedź ruskiego szlachica Stanisława Orzechowskiego z 1544 r., który mawiał o sobie „gente Rutenus, natione Polonus”. W I Rzeczypospolitej mieszkańcy Białej Rusi nie mieli w dawnej Rzeczypospolitej świadomości odrębnej od reszty Rusinów (Michaluk 2010: 29-30Michaluk 2010 / komentarz/comment/r /
Michaluk, Dorota 2010. Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
). Litwinem nazywano wszystkich mieszkańców Litwy, a więc nie Korony (Straczuk 1999: 23Straczuk 1999 / komentarz/comment/r /
Straczuk, Justyna 1999. Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa: UW.
). Regionalny podział na „Koroniarzy” i Litwinów do dziś funkcjonuje na Podlasiu (Sajewicz 1997: 97Sajewicz 1997 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1997. „O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie.”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 91-107.
). Jerzy Chmielewski, redaktor naczelny białoruskiego czasopisma Czasopis, określa mówców „języka prostego” mianem „Bałta-Słaviany” albo „Biełarusa-Jaćviahi”, podkreślając, że choć jego rodacy są Białorusinami, to odmiennymi od tych, którzy żyją na Białorusi (Chmielewski 2010Chmielewski 2010 / komentarz/comment/r /
Chmielewski, Jerzy 2010. „Maja kraina prostaj movy”, Czasopis.pl. [http://czasopis.pl/ostrow-krynki/moj-widnokrag/blog]
).
W narracji współczesnych podręczników do historii w Republice Białoruś Wielkie Księstwo Litewskie ukazywane jest jako państwo starobiałoruskie (Zieliński 2012: 28Zieliński 2012 / komentarz/comment/r /
Zieliński, Miłosz J. 2012. „Wielkie Księstwo Litewskie w szkolnych podręcznikach do historii w Republice Białoruś”, Wiadomości Historyczne 302: 20-28.
), co pozostaje w zgodzie z teoriami wyjaśniającymi jego genezę w białoruskiej historiografii (Zieliński 2012: 23-24Zieliński 2012 / komentarz/comment/r /
Zieliński, Miłosz J. 2012. „Wielkie Księstwo Litewskie w szkolnych podręcznikach do historii w Republice Białoruś”, Wiadomości Historyczne 302: 20-28.
). Ponadto na Białorusi działa frakcja opozycyjna promująca tożsamość litewską, stawiając w opozycji określenie літвіны, wzgl. ліцвіны (wym. litwiny, licwiny) do  літоўцы (wym. litoucy) oznaczającego Litwinów jako współczesny naród posługujący się językiem bałtyckim (Bury 2008Bury 2008 / komentarz/comment/r /
Bury, Jan 2008. „Litwinizm - nowe zjawisko na Białorusi”, Kresy.pl. [http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/litwinizm---nowe-zjawisko-na-bialorusi-1]
).
Etnonimu Białorusin użył po raz pierwszy dla określenia swojej narodowości w 1586 r. protestant Samuel Rysiński. Z czasem określenia: Białoruś, język białoruski, Białorusin upowszechniły się wśród wyznawców prawosławia na określenie tego, co katolicy nazywali: Litwą, językiem litewskim, Litwinem. Sprzyjała im także rosyjska oficjalna ideologia (Michaluk 2010: 33-34Michaluk 2010 / komentarz/comment/r /
Michaluk, Dorota 2010. Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
).
We współczesnej Republice Białoruś język białoruski używany jest nie tylko wśród etnicznych Białorusinów, ale także Rosjan, Polaków, Ukraińców i innych.
Według Michała Sajewicza na Podlasiu podstawowym czynnikiem wyboru tożsamości narodowej jest uświadomienie sobie faktu przynależności własnego dialektu do któregoś z języków narodowych (Sajewicz 1993: 132Sajewicz 1993 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.
). Niemniej świadomość narodowa na Białostocczyźnie nie kształtowała się tylko według kryterium językowego (użytkownik gwary białoruskiej jako Białorusin). Odnotowuje się np. przypadki osób wyznania katolickiego posługujących się gwarą białoruską i uważających się za Polaków albo osób mówiących po polsku z rodziny posługującej się gwarą ukraińską i uważających się za Białorusinów (Łesiów 1994: 127Łesiów 1994 / komentarz/comment/r /
Łesiów, Michał 1994. „Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią”, Białostocki Przegląd Kresowy II: 117-137.
). Prawosławną ludność uważaną przez niektórych badaczy za ukraińskojęzyczną władze radzieckie, a później polskie, uznały za Białorusinów, co wpłynęło na jej świadomość i ma wydźwięk w polskiej polityce językowej (Łesiów 1997: 14Łesiów 1994 / komentarz/comment/r /
Łesiów, Michał 1994. „Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią”, Białostocki Przegląd Kresowy II: 117-137.
). Na ogół na Białostocczyźnie prawosławni częściej niż katolicy zachowują gwarę wschodniosłowiańską (Łesiów 1994: 127Łesiów 1994 / komentarz/comment/r /
Łesiów, Michał 1994. „Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią”, Białostocki Przegląd Kresowy II: 117-137.
).
Na Białostocczyźnie niezależnie od używanej odmiany językowej prawosławna ludność wschodniosłowiańska utożsamia się ze swoimi” postrzeganymi według kryterium wyznaniowego. W. Pawluczuk w 1972 r. oceniał, że świadomość białoruskości jest tylko świadomością nazwy i pojawia się jedynie u osób z pewnym wykształceniem (Pawluczuk 1972: 131Pawluczuk 1972 / komentarz/comment/r /
Pawluczuk, Włodzimierz 1972.  Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. Warszawa: PWN.
).
Białoruska świadomość narodowa zaczęła kształtować się na Białostocczyźnie jeszcze przed II wojną światową. Znacznie rozpowszechniła się natomiast po 1956 r. Z narodem białoruskim identyfikowali się przede wszystkim działacze Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a także młoda inteligencja. Do wzrostu tożsamości białoruskiej przyczyniły się działania kulturalne, a także polityczne. Pierwszą w powojennej Polsce partią mniejszości narodowej było Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne (Sajewicz 1997: 95Sajewicz 1997 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1997. „O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie.”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 91-107.
).

Identyfikacja w spisach

Na początku lat 1980-tych co czwarty prawosławny mieszkaniec Białostocczyzny określał się jako Białorusin, 30% czuło się Polakami, 30% określało się jako „Ruscy” (Mironowicz 2010: 23Mironowicz 2010 / komentarz/comment/r /
Mironowicz, Eugeniusz 2010. „Białorusini w Polsce (1919-2009)”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 9-28.
).
W Narodowym Spisie Powszechnym z 2002 r. narodowość białoruską zadeklarowało 152,9 tys. osób, podczas gdy szacunki socjologiczne wskazują 300-500 tys. osób  (Czykwin 2010b: 42Czykwin 2010b / komentarz/comment/r /
Czykwin, Elżbieta 2010b. „Białoruska mniejszość narodowa. Problem asymilacji w kontekście stygmatu społecznego”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 29-46.
). Często przytaczana jest liczba 250-400 tys. Białorusinów w Polsce (Pryhodzicz 1998: 19Pryhodzicz 1998 / komentarz/comment/r /
Прыгодзіч, Мікалай Р. [Pryhodzicz] 1998. „З гісторыі беларускай мовы”, w: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Беларуская мова. Opole: UO, s. 13-24.
; Fałowski 2011: 145Fałowski 2011 / komentarz/comment/r /
Fałowski, Adam 2011. „Język białoruski”, w: Barbara Oczkowa & Elżbieta Szczepańska (red.) Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków: UJ, s. 145-160.
). Zdaniem Elżbiety Czykwin wynika to ze stygmatyzacji, która skłoniła respondentów do ukrycia identyfikacji białoruskiej (Czykwin 2010b: 42Czykwin 2010b / komentarz/comment/r /
Czykwin, Elżbieta 2010b. „Białoruska mniejszość narodowa. Problem asymilacji w kontekście stygmatu społecznego”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 29-46.
).
Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności Mieszkań z 2002 roku w Polsce zamieszkiwało wówczas 47640 Białorusinów (Czykwin 2010a: 7Czykwin 2010a / komentarz/comment/r /
Czykwin, Elżbieta 2007. „Prawosławni Białorusini w Polsce. Osobowe konsekwencje ukrywania stygmatu”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 103-119.
).
W Narodowym Spisie Powszechnym z 2011 r. do białoruskiej identyfikacji narodowo-etnicznej przyznało się 46 tys. respondentów, w tym 36 tys. podało ją jako pierwszą, a 30 tys. jako jedyną (Nowak 2012: 106Nowak 2012 / komentarz/comment/r /
Nowak, Lucyna (red.) 2012. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. Warszawa: GUS.
)[1przyp01 / komentarz/comment /
W spisie badano też używany język, ale dane te nie zostały jeszcze opublikowane.
].
 
Ponadto według danych tego spisu w Polsce przebywało na stałe 2,8 tys. obywateli Białorusi – głównie w województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim (Nowak 2012: 98Nowak 2012 / komentarz/comment/r /
Nowak, Lucyna (red.) 2012. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. Warszawa: GUS.
). Brak danych na temat języków, jakimi posługuje się ta ludność.

Warianty tożsamości

Wśród białoruskojęzycznych mieszkańców Podlasia Michał Sajewicz (Sajewicz 1993: 133-134Sajewicz 1993 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.
) wyodrębnił następujące grupy pod względem identyfikacji narodowościowej:
Powyższa próba klasyfikacji nie obejmuje jednak wszystkich użytkowników białoruskich odmian językowych. Leszek Moszyński zwrócił uwagę, że nie została uwzględniona np. białoruskojęzyczna ludność wyznania katolickiego, określająca siebie jako Polaków (Moszyński 1993: 159Moszyński 1993 / komentarz/comment/r /
Moszyński, Leszek 1993. „Głos w dyskusji”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 159-160.

).
M. Sajewicz badał pojęcie ojczyzny (rodziny) w grupie, którą określił w powyższej kwalifikacji jako Prawosławni (Sajewicz 1993: 134Sajewicz 1993 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.
). Badacz doszedł do wniosku, że przestrzeń ojczysta w świadomości zbiorowej tej grupy jest „wieloczłonowa i zorganizowana koncentrycznie”. Jest to przede wszystkim dom, potem okolica, rzadko region, a tylko sporadycznie ojczyzna ideologiczna (taka jak Polszcza albo Białaruś) (Sajewicz 1993: 138-139Sajewicz 1993 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.
). Według Eugeniusza Czykwina dla Białorusinów zamieszkujących w Polsce Republika Białoruś nie jest istotnym punktem odniesienia (Czykwin 2010a: 8Czykwin 2010a / komentarz/comment/r /
Czykwin, Elżbieta 2007. „Prawosławni Białorusini w Polsce. Osobowe konsekwencje ukrywania stygmatu”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 103-119.
).
Zewnętrzna identyfikacja posługujących się wschodniosłowiańskimi odmianami językowymi mieszkańców Podlasia również pozostaje kwestią dyskusji. Niektórzy badacze skłonni są za Białorusinów uznać całą ludność prawosławną Podlasia (Sajewicz 1993: 132Sajewicz 1993 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.
). W publicystyce przypisywana jest im ukraińska albo białoruska tożsamość etniczna (Kruk 1997: 65-66Kruk 1997 / komentarz/comment/r /
Kruk, Mikołaj 1997. „Białorutenika w białostockich czasopismach i periodykach w latach 1985-1995”, w: Jan F. Nosowicz (red.) Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Białystok: UB, s. 63-72.
).