Bibliografia

Bury, Jan 2008. „Litwinizm - nowe zjawisko na Białorusi”, Kresy.pl. [http://www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/litwinizm---nowe-zjawisko-na-bialorusi-1]
Chmielewski, Jerzy 2010. „Maja kraina prostaj movy”, Czasopis.pl. [http://czasopis.pl/ostrow-krynki/moj-widnokrag/blog]
Cychun, Henadź 1996. „Яцвяжская праблема ў беларуска-польскіх моўных кантактах”, Białostocki przegląd kresowy V: 33-36.
Czeczot, Jan 1846. Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i idiotyzmy w mowie Sławiano-Krewieckiej, s postrzeżeniami nad nią uczynionymi. Wilno: Józef Zawadzki.
Czykwin, Elżbieta 2007. „Prawosławni Białorusini w Polsce. Osobowe konsekwencje ukrywania stygmatu”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 103-119.
Czykwin, Elżbieta 2010b. „Białoruska mniejszość narodowa. Problem asymilacji w kontekście stygmatu społecznego”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 29-46.
Czykwin, Eugeniusz 2010a. „Słowo wstępne”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 7-8.
Fałowski, Adam 2011. „Język białoruski”, w: Barbara Oczkowa & Elżbieta Szczepańska (red.) Słowiańskie języki literackie. Rys historyczny. Kraków: UJ, s. 145-160.
Hajduk, Mikoła 1988. Cisz. Białystok: Wojewódzki Dom Kultury.
Haponenka, Iryna 2009. „Што ты ёсць, беларуская лацінка?”, Звязда 229 (26587). [http://www.zviazda.by/ru/archive/article.php?id=48534&idate=2009-12-03]
Harbacki, Andrzej 2007. „Perspektywy rozwoju białorusko-polskiego pogranicza”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 123-129.
Kalina, Jerzy 2010. „Białorusini w Polsce w prasie, radiu i telewizji (1956-2008)”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 63-76.
Kondratiuk, Michał & Czesław Łapicz 1972. „Jaginty, pow. Dąbrowski”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 135-140.
Kossakowska, Ilona 2007. „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie podlaskim”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 155-168.
Kruk, Mikołaj 1997. „Białorutenika w białostockich czasopismach i periodykach w latach 1985-1995”, w: Jan F. Nosowicz (red.) Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Białystok: UB, s. 63-72.
Kрывіцкі, Аляксандр А. [Krywicki] 2003. Дыялеакталогія беларускай мовы. Мінск: Вышэйшая школа.
„Kulinarnyja prapisy”, w: Cybervioska. [http://cybervioska.w.interia.pl/infarmacyi_1.htm]
Lewis, M. Paul (red.) 2009. The Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth edition. Dallas: SIL International. [http://www.ethnologue.com].
List of declarations 2012. „List of declarations made with respect to treaty No. 148. European Charter for Regional or Minority Languages. Status as of: 3/11/2012”, Council of Europ. [http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=148&CM=8&DF=23/01/05&CL=ENG&VL=1]
Łapicz, Czesław 1972. „Gliniszcze Małe, pow. sokólski”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 141-149.
Łapicz, Czesław 1986. Kitab Tatarów litewsko-polskich. Toruń: UMK.
Łapicz, Czesław & Irena Sawicka 1972. „Nowodworce, pow. białostocki”, w: Antonina Obrębska-Jabłońska (red.) Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN, s. 167-173.
Łesiów, Michał 1994. „Gwary ukraińskie między Bugiem i Narwią”, Białostocki Przegląd Kresowy II: 117-137.
Мацкевіч, Юзефа Ф. [Mackiewicz] 1979. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі и яе пагранічча. Мінск: Навука і тэхніка.
Maksimjuk, Jan 2009. „Napišy štoś ludśkie...”, Czasopis 7/8: 70-72.
Mały rocznik statystyczny 2012. MRS 2012. Warszawa: ZWS.
Michaluk, Dorota 2010. Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
Mironowicz, Eugeniusz 2010. „Białorusini w Polsce (1919-2009)”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 9-28.
Moszyński, Leszek 1993. „Głos w dyskusji”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 159-160.
Nowak, Lucyna (red.) 2012. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. Warszawa: GUS.
Obrębska-Jabłońska, Antonina (red.) 1972. Teksty gwarowe z Białostocczyzny z komentarzem językowym. Warszawa: PWN.
Пазднякоў, Валерый [Pazdniakou] 2007. „Падляшскае ваяводства”, w: Г. П. Пашкоў et al. (red.) Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя. Тom 2. Мінск: Беларуская энцыклапедыя имя Петруся Броўкі, s. 384-385.
Pawluczuk, Włodzimierz 1972.  Światopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej. Warszawa: PWN.
Прыгодзіч, Мікалай Р. [Pryhodzicz] 1998. „З гісторыі беларускай мовы”, w: Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Беларуская мова. Opole: UO, s. 13-24.
„Распределение населения Республики Беларусь по национальности и языкам в 1999 году”, w: Перепись населения 1999 г. (основные итоги). [http://belstat.gov.by/homep/ru/perepic/p6.php]
Romanowska, Ewa 2010. „Szkoła białoruska w Polsce – od czasów II po III Rzeczpospolitą”, w: Teresa Zaniewska (red.) Białorusini. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, s. 77-105.
„Roznyja teksty, jakija nam zdajutsa cikawymi”, Cybervioska. [http://cybervioska.w.interia.pl/razryuka_4.htm]
Sajewicz, Michał 1992. „Nasza mowa prosta, czyli o białorusko-ukraińskiej granicy językowej”, Nad Buhom i Narwoju 3.
Sajewicz, Michał 1993. „Wyobrażenie «małej ojczyzny» w białoruskojęzycznych wspólnotach wiejskich na Białostocczyźnie”, w: Jerzy Bartmiński (red.) Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, s. 127-140.
Sajewicz, Michał 1997. „O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 91-107.
Siegień-Matyjewicz Alicja J. 2007. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego. Olsztyn-Warszawa: Białoruskie Zrzeszenie Studentów.
„Skul uziełasa prosta mowa?”, Cybervioska. [http://cybervioska.w.interia.pl/mova_2.htm]
Straczuk, Justyna 1999. Język a tożsamość człowieka w warunkach społecznej wielojęzyczności. Pogranicze polsko-litewsko-białoruskie. Warszawa, UW.
Ŝachoviĉ, Michaś 1987. Napievy. Białystok: Wojewódzki Dom Kultury.
Walijewska, Izabela (red.) 2012. Słowniczek gwary Gminy Suchowola. Haworym pa prostu. Suchowola: GOKSiT.
Zielińska, Anna 2007. „Język a tożsamość na pograniczu białorusko-polskim (na przykładzie badań na Grodzieńszczyźnie”, w: Antoni Mironowicz & Marcin Ulanowski (red.) Kościoły i związki wyznaniowe, a świadomość narodowa mieszkańców pogranicza. Białystok: Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 91-101.
Zieliński, Miłosz J. 2012. „Wielkie Księstwo Litewskie w szkolnych podręcznikach do historii w Republice Białoruś”, Wiadomości historyczne 302: 20-28.

Autor: Wojciech Gutkiewicz