Przegląd lingwistyczny

Krótka charakterystyka

Podobnie jak język polski i standardowy język białoruski, przedstawione tu odmiany należą do języków fleksyjnych, w których występuje odmiana np. czasownika przez czas, osobę; rzeczownika przez liczbę, przypadek.
Do cech wyróżniających język białoruski na tle wschodniosłowiańskim należy:
Na obszarze Białostocczyzny za najważniejsze cechy odróżniające dialekty białoruskie od innych odmian wschodniosłowiańskich M. Sajewicz uważa ciekanie oraz dziekanie (Sajewicz 1997Sajewicz 1997 / komentarz/comment/r /
Sajewicz, Michał 1997. „O białorusko-ukraińskiej granicy językowej na Białostocczyźnie.”, w: Feliks Czyżewski & Michał Łesiów (red.) Ze studiów nad gwarami wschodniosłowiańskimi w Polsce. Lublin: Wydawnictwo UMCS, s. 91-107.
).