Statystyki

  • liczba użytkowników na świecie: 1,600,000
  • dla których jest to język ojczysty: 600,000
  • posługujących się językiem na co dzień: 600, 000

Jak było i jak jest teraz

Przed II wojną światową jidysz był językiem ponad 10-milionowej społeczności Żydów aszkenazyjskich żyjących w Europie Wschodniej. Wystarczy wspomnieć, że co trzeci mieszkaniec przedwojennej Warszawy znał jidysz. Podobnie było w wielu innych miastach i miasteczkach w Polsce. W Izraelu oficjalnym językiem został język nowohebrajski. Tym samym nowo powstałe Państwo Izrael próbowało zerwać z przeszłością, a przede wszystkim z jidysz, kojarzonym z językiem żydowskiej biedoty i małomiasteczkowości [37]przyp37 / komentarz/comment /
Więcej na temat burzliwej historii jidysz w Izraelu por. Cwiszn 4/2011, który poświęcony jest właśnie tej tematyce.

. Jednak niektóre ortodoksyjne społeczności żydowskie tzw. charedim (największą grupę stanowią tu chasydzi) wciąż używają jidysz jako języka rodzimego.
Jidysz jest także językiem, którego uczą się osoby nim zainteresowane, szukając w nim m.in. klucza do przedwojennej kultury żydowskiej powstającej także na ziemiach polskich (Fader 2009)Fader 2009 / komentarz/comment/r /
Fader, Ayala 2009. Mitzvah Girls. New Jersey: Princeton University Press.

.

  • liczba użytkowników monolingwialnych

Prawdopodobnie nie ma już monolingwalnych (=jednojęzycznych) użytkowników języka jidysz. Dziś język ten używany jest (często w dyglosji) wraz z lokalnymi językami narodowymi.
 

  • wiek użytkowników (aktualnych)

Trudno oszacować wiek użytkowników jidysz. Założyć należy, że w społecznościach tzw. charedim w jidysz mówią użytkownicy w każdym wieku. Świeccy mówcy jidysz to przede wszystkim osoby w podeszłym wieku.

  • procent:
  • liczba Żydów w Polsce - 7000 z 38,482,919 (w Spisie Powszechnym z 2012 r. brak danych dotyczących liczby użytkowników jidysz w Polsce)
  • liczba użytkowników jidysz w Polsce – 37 osób (wg Spisu Powszechnego z  2002 r.)
  • multilingwialność, multiglosja (jakimi innymi językami użytkownicy tych języków posługują się na co dzień?)

Wielojęzyczność to jedna z cech wyróżniających społeczność żydowską względem innych społeczeństw. Znajomość kilku języków stała się nie tylko normą, ale też częścią żydowskiej tożsamości. Żydzi byli ludem mobilnym i z przyczyn historycznych, ekonomicznych lub prywatnych przemieszczali się pomiędzy poszczególnymi krajami, obcymi kulturami i językami. Siłą rzeczy uczyli się zatem otaczających języków i nawet jeśli ich znajomość nie była perfekcyjna, wystarczała do zapewnienia komunikacji. Wielojęzyczność przybierała różne formy w zależności od miejsca, czasu i okoliczności. Także liczba języków, którymi posługiwali się Żydzi była różna, jednakowoż ich językiem codziennej komunikacji w Europie Wschodniej był jidysz. Tradycyjne wykształcenie żydowskich mężczyzn, którzy pobierali nauki w chederach, niektórzy także w jesziwach, umożliwiało przyswojenie języka hebrajsko-aramejskiego. W wyniku różnorakich kontaktów ze społeczeństwami nieżydowskimi Żydzi posługiwali się lokalnymi językami otoczenia: językiem polskim, ukraińskim, czy też białoruskim. Po rozbiorach Polski Żydzi musieli dodatkowo nauczyć się nowych języków urzędowych – języka rosyjskiego i niemieckiego. Nie można z oczywistych względów założyć, że każdy Żyd w Europie Wschodniej w równym stopniu władał wszystkimi wymienionymi językami. Znane są jednak przypadki, że wielojęzyczność sięgała nawet kilkunastu języków.
Nadal dwujęzyczność odgrywa znaczną rolę w społecznościach żydowskich na całym świecie. Chasydzi, posługujący się na co dzień jidysz, są przynajmniej dwujęzyczni i znają również lokalne języki oficjalnie, np. w Stanach Zjednoczonych – język angielski, w Izraelu – język hebrajski. 
Lokalne języki państwowe używane są w kontaktach ze społecznością nieżydowską. Jidysz zaś, służący przede wszystkim do komunikacji wewnątrzgrupowej, znajduje się pod ich silnym wpływem, co przejawia się m.in. w przejmowaniu wielu słów oraz konstrukcji gramatycznych, które następnie stają się integralną częścią języka  (Fader 2009)Fader 2009 / komentarz/comment/r /
Fader, Ayala 2009. Mitzvah Girls. New Jersey: Princeton University Press.

.

  • spisy powszechne

Trudno ocenić, ile osób faktycznie posługiwało się językiem jidysz przed II wojną światową. Należy przyjąć, że przynajmniej ¾ Żydów aszkenazyjskich znało ten język (Geller 1994Geller 1994 / komentarz/comment/r /
Geller, Ewa 1994. Jidysz – język Żydów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
). Dane z ostatniego i jedynego spisu powszechnego przeprowadzonego w niepodległej Polsce przed Zagładą w 1931 r. podają, że jidysz był językiem ojczystym dla 79,9% (2,489,034) polskich Żydów język polski – 11,9% (371,821), a język hebrajski 7,9% (243,539).


Ludność żydowska na ziemiach polskich od 1495 r. do 1765 r. (w tysiącach, na podstawie YIVO).

rok
1495
1550
1648
1660
1700
1795
liczba0 55 185 163 285 750
krainy geograficzne w granicach Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Polska        
6 30 70 70 115 208
Galicja2 15 54 60 95 168
Wołyń0 3 16 8 17 67
Dniepr0 1 5 - 2 29
Litwa
Białoruś
1 5 21 22 50 200
Kurlandia,
Liwlandia
- - 0 0 0 2


Ludność żydowska w okresie międzywojennym (w tysiącach, na podstawie YIVO).

rok1921 1931 1939
liczba 2845 3113 3250


Ludność żydowska w Polsce w XX wieku (w tysiącach, na podstawie YIVO).

rok1945
195119601970198019902000
liczba 1007031953,83,5Kod ISO
ISO 639-3:yid – kompleks jidysz

ydd – wschodni jidysz