Bibliografia

Аркушин, Григорій 2009 [Arkuszyn]. „Назви осіб із суфіксом -іст-а у лемківських говірках”, w: Олег Лещак (red.) Studia Methodlica XXVII: Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Tarnopol: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В. Гнатюка, s. 71-74.
Benedek, Gergely 2004. „Мадярьско”, w: Paul Magocsi (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Русыньскый язык. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 263-276.
Chomiak, Mirosława 1992. Ґраматыка лемківского языка. Legnica.
Chomiak, Mirosława 2003. Język łemkowski. Podręcznik dla rozpoczynających naukę w gimnazjum, liceum, technikum i zasadniczej szkole zawodowej. Część 1. Warszawa: Rutenika.
Chomiak, Mirosława 2004. Uczymy się i bawimy. Warszawa: Rutenika.
Chomiak, Mirosława 2004a. Mówimy po łemkowsku. Część 1.Warszawa: Rutenika.
Chomiak, Mirosława 2005. Mówimy po łemkowsku: Część 2. Warszawa: Rutenika.
Chomiak, Roman 1995. Nasz łemkowski los. Nowy Sącz: Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury.
Czajkowski, Jerzy 1999. Studia nad Łemkowszczyzną. Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego.
Dubec, Roman i Adam Janczy 2007. Inwentaryzacja cmentarzy łemkowskich w nieistniejących wsiach na terenie gmin Sękowa i Uście Gorlickie. Gorlice: Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej ELPIS.
Duć-Fajfer, Helena: http://www.rusyn.org/ethlemkos.html.
Duć-Fajfer, Helena 1993. „The Lemkos in Poland”, w Paul Magocsi (red.) The Persistence of Regional Cultures: Rusyns and Ukrainians in their Carpathian Homeland and Abroad. New York: East European Monographs.
Duć-Fajfer, Helena 1998. „Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków”, Przegląd Polonijny III: 137-157.
Duć-Fajfer, Helena 2001. Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Kraków: Polska Akademia Umieje̜tności.
Duć-Fajfer, Helena 2002. Czy to tęsknota czy nadzieja? Antologia powysiedleńczej literatury łemkowskiej w Polsce. Legnica: Stowarzyszenie Łemków.
Duć-Fajfer, Helena 2004. „Лемковина”, w: Paul Magocsi (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Русыньскый язык. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 347-362.
Duć-Fajfer, Helena 2006. „Szkolnictwo i edukacja na Łemkowszczyźnie”, w: Helena Duć-Fajfer (red.) Rocznik Ruskiej Bursy VI. Gorlice: Stowarzyszenie Ruska Bursa w Gorlicach, s. 63-66.
Dulichenko, Aleksandr D. 2006. “The Language of Carpathian Rus’: Genetic Aspects.”, w: Bogdan Horbal & Patricia A. Krafcik & Elaine Rusinko (red.) Carpatho-Rusyns and Their Neighbors: Essays in Honor of Paul Robert Magocsi. Fairfax: Eastern Christian Publications, s. 107-121.
Ethnologue, the. http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=rue.
Fontański, Henryk. 2004. „Лемковына”, w: Paul Magocsi (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Русыньскый язык. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 211-262.
Fontański, Henryk & Mirosława Chomiak 2000. Gramatyka języka łemkowskiego. Katowice: Śląsk.
Horbal, Bogdan 1997. Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921. Wrocław: Arboretum.
Horszczak, Jarosław 1993. Перший лемківско-польскій словник. Warszawa: Rutenika.
Ябур, Василь & Ю. Панько [Jabur & Panko] 1994. Правила русиньского правопису. Пряшів: Русиньска оброда.
Ябур, Василь & Анна Плїшкова [Jabur & Plišková] 2005. Русиньскый язык у зеркалї новых прави про основны і середнї школы з навчанём русиньского языка. Пряшів: Русин і Народны Новинкы.
Kedryn, Iwan 1937. „Triumf i katastrofa marzeń oraz zmartwychwstanie nadziei moskalofilów galicyjskich”, w: Włodzimierz Bączkowski (red.) Biuletyn Polsko-Ukraiński XIV. Warszawa: Stowarzyszenie Polsko-Ukraińskie, s. 155-156.
Керча, Иґорь [Kerča] 2004. „Пудкарпатьска Русь”, w: Paul Magocsi (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Русыньскый язык. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 115-146.
Кочиш, Микола [Kočiš] 1971. Правопис руского язика.
Костельник, Ґабор [Kostelnik] 1923. Граматика бачваньско-рускей бешеди. Срем: Руске Народне Просвитне Дружтво Руски Керестур.
Kuzio, T. 2005. „The Rusyn question in Ukraine: Sorting out fact from fiction”, Canadian Review of Studies in Nationalism XXXII: 17-29.
Lewicki, Joseph 1834. Grammatik der ruthenischen oder kleinrussischen Sprache in Galizien. Przemyśl: Griech. Kath. Bischöflichen Buchdruckerey.
Лесів, Михайло 1997 [Łesiw]. Українскі говірки у Польщі. Warszawa: Archiwum Ukraińskie.
Лесів, Михайло 2009 [Łesiw]. „Основні характерні особливості системи лемківських говірок”, w: Олег Лещак (red.) Studia Methodologica XXVII: Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Tarnopol: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В. Гнатюка, s. 15-29.
Magocsi, Paul 1999. Encyclopedia of Canada’s peoples. Toronto: University of Toronto Press.
Magocsi, Paul 1999a. „The Rusyn Language Question Revisited (1995)”, w: Paul Magocsi (red.) Of the Making of Nationalities I. New York: Columbia University Press/East European Monographs, s. 86-111.
Magocsi, Paul 2004. „Етно-ґеоґрафічный і історічный перегляд”, w: Paul Magocsi (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Русыньскый язык. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 9-35.
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2012. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
Mazurowska, Agnieszka 2009. „Ślady przeszłości zachowane w imionach na epitafiach nagrobkowych cmentarza w Baniach Mazurskich”, Linguistica Copernicana 2: 247-259. [http://www.linguistica.umk.pl/teksty/02_mazurowska.pdf]
Michna, Ewa 1995. Łemkowie: Grupa etniczna czy naród?  Kraków: Nomos.
Moklak, Jarosław 1997. Łemkowszczyzna w II Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe. Kraków: Historia Jagiellonica.
Moklak, Jarosław 1997a. „Ukraiński ruch narodowy na Łemkowszczyźnie w II Rzeczypospolitej. Organizacje kulturalno-oświatowe i gospodarcze”, Ватра 3: 4-6.
Мишанич, Олекса [Myszanycz] 1997. „Political Ruthenienism – A Ukrainian Problem”,The Ukrainian Quarterly LIII/3: 234-243.
Nowakowski, Krzysztof 1992. „Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918-1939”, w: J. Czajkowski (red.) Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. I. Rzeszów: Editions Spotkania, s. 313-350.
Orłowska, Beata 2012. „Sytuacja wyznaniowa wśród Łemków na ziemiach zachodnich w latach 1947-1956”, w: Bogusław Drożdż (red.) Perspectiva: Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne XI/20: 106-118.
Панцьо, Стефанія 2009 [Pancio]. „ Префіксальне та префіксально-суфіксальне творення прикметників у лемківському говорі”, w: Олег Лещак (red.) Studia Methodologica XXVII: Лемківський діалект у загальноукраїнському контексті. Tarnopol: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В. Гнатюка, s. 75-82.
Plišková, Anna 2008a. „Practical Spheres of the Rusyn Language in Slovakia”, Studia Slavica LIII/1: 95-117.
Плїшкова, Анна [Plišková] (red.) 2008. Русиньскый язык меджі двома конґресами: Зборник рефератів з III Меджінародного конґресу русиньского языка. Пряшів: Світовый конґрес Русинів.
Половинкинъ, Ир. П. [Połowinkin] 1896. „Лемки”, w: К. К. Арсеньев и Ф. Ф. Петрушевский (red.) Энциклопедическiй словарь XVIIА. С. Петербург: Типо-Литографiя И.А. Ефрона.
Pudło, Kazimierz 1987. Łemkowie: Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947-1985. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Рамач, Юлиян [Ramač] 2002. Ґраматика руского язика. Беоґрад: Завод за учебнїки и наставни средства.
Statut Zjednoczenia Łemków (http://www.lemkounion.republika.pl/dokumenty%20organizacji/statut.pdf).
Kalendarium Historyczne Stowarzyszenia Łemków (http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=19).
Reinfuss, Roman 1948. „Łemkowie jako grupa etnograficzna”, Prace i materiały etnograficzne VII. Lublin: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze.
Reinfuss, Roman 1961. „Stan i problematyka badań nad kulturą ludową Łemkowszczyzny” w: Witold Dynowski (red.) Etnografia Polska V. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Historii Kultury Materialnej PAN, s. 63-70.
Reinfuss, Roman 1990. Śladami Łemków. Warszawa: PTTK „Kraj”.
Rieger, Janusz 1995. Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie. Warszawa: Semper.
Rybakow, Borys 1983. Pierwsze wieki historii Rusi. Warszawa: PIW.
Statystyka Polski, z. 68/1938. Warszawa: GUS RP.
Statystyka Polski, z. 88/1938a. Warszawa: GUS RP.
Stieber, Zdzisław 1959. Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Stieber, Zdzisław 1982. Dialekt Łemków: Fonetyka i Fonologia. Wrocław: Polska Akademia Nauk.
„The Story of Talerhof - We Should Not Forget” 1994,  Karpatska Rus’ LXVII. New York: Yonkers.
Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz.U. 2005 Nr 17, poz. 141, z późn. zm.).
Ванько, Юрай [Wańko] 2004. „Класiфкацiя i головны знакы карпатскых русинскых дiалектiв”, w: Paul Magocsi (red.) Najnowsze dzieje języków słowiańskich: Русыньскый язык. Opole: Uniwersytet Opolski, s. 67-84.
Верхратський, Іван [Werchratski] 1902. Про говор галицких лемків. Lwów: Наукове товариство імені Шевченка.
Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. Główny Urząd Statystyczny.
Зілинський, Іван [Ziłyński] 1934. „Лемківська говірка села Явірок”, w: Kazimierz Nitsch & Kazimierz Moszyński (red.) Lud Słowiański: Pismo poświęcone dialektologji i etnografji Słowian III. Kraków: Gebethner i Wolff, s. 178-212.
Зілинський, Іван [Ziłyński] 1938. „Питання про Лемкивсько-Бойковську мовну границю”, w: Kazimierz Nitsch & Kazimierz Moszyński (red.) Lud Słowiański: Pismo poświęcone dialektologji i etnografji Słowian IV. Kraków: Gebethner i Wolff, s. 75-101.
Zubrzycki, Dyonizy 1837. Rys do historyi narodu ruskiego w Galicyi i hierarchji cerkiewney w temże krolestwie. Od zaprowadzenia Chrześciaństwa na Rusi aż do opanowania Rusi czerwoney przez Kazimierza Wielkiego od roku 988 do roku 1340 I. Lwów.


Autor: Robert Piechocki
Kod ISO
rusiński kompleks językowy:
ISO 639-3rue
SILRUE