Fraszki 1 (474)

Tekst źródłowy


Nazwa
Fraszki 1 (474)
Typ
bajka
Komentarz
Ulanowska 1895
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Atīt čyguons iz saimīnīku i soka: At-it czygons iz sajmijniku i soka: Przychodzi cygan do gospodarza i mówi:

at-īt

čyguon-s

iz

saimīnīk-u

i

soka
pfx-go.prs.3
gypsie-nom.sg
to
farmer-acc.sg
and
say.prs.3
2 „Pane saimijnīks [saiminīks], īdūdit maņ maizis, īsim zivteņu āst! „Panie sajmijniks, idudit mań majzis, isim ziŭtieniu aśt! „Panie gospodarzu, dajcie mi chleba, pójdziemy rybkę jeść!
3 tova maize, a muns [munys] zivs!” toūua majzia, a muns ziŭs!” będzie twój chleb, a moja rybka!”
4 Pajēme saimijnīks [saiminīks] maizi, deve čyguonam i nūguoja ar jū, – Pa-jamia sajmijniks majzi, diewia czygonam i nu-goja ar ju, – Wziął gospodarz chleba, dał cyganowi i poszedł z nim. –
5 daguoja pi azara, a čyguons soka tai: da-goja pi azara, a czygons soka taj: przyszli do jeziora, a cygan mówi tak:
6 “Nu, pane saimijnīks [saiminīks], ēssim suleņu, dybynā byus zivtenis!” „Nu, panie sajmijniks, eśsim suleniu, a dybynȃ byŭs ziŭtieniś!” „No,panie gospodarzu, zjedzmy polewkę, a na spodzie będą rybki?”
7 I apmuoneja saimijnīku [saiminīku] – I ap-monieja sajmijniku – I oszukał gospodarza! –
8 saimijnīks [saiminīks] pasceja [pasaceja]: “Ak, tu muons! sajmijniks paścieja: „Ak, tu mȏns! gospodarz powiedział: „Ach ty oszuście!
9 Kai tu čyguons muons pīdzimi, tai tu muons i nūspruogsi!” Kaj tu czygons mȏns pi-dzimi, taj tu mȏns! i nu-sprogsi!” Jakeś się urodził cyganem oszustem, tak oszustem i zdechniesz!” –
10 I nūguoja iz sātu. I nu-goja iz satu. I poszedł do domu.