Varše jidiš

Tekst źródłowy


Nazwa
Varše jidiš
Typ
Wywiad
Komentarz
Helen Beer discusses features of Warsaw Yiddish. Biografia lingwistyczna (na podstawie wywiadu): Rozmówczyni, określa swój rodzimy jidysz jako dialekt łódzki. Ma świadomość, że będąc otoczona od dzieciństwa ludźmi mówiącymi różnymi dialektami, jej rodzimy wariant jidysz mógł zatracić charakterystyczne cechy. Stwierdza, że w Londynie, gdzie mieszka (nie precyzując od jak od dawna) bardzo trudno znaleźć kogoś, kto posługuje się jidysz polskim. Ponadto jako nauczycielka języka jidysz musi w procesie nauczania używać jidysz standardowego (klal-šprax). Z jej wypowiedzi wynika, że w procesie nauczania wykorzystuje także swoją natywną znajomość jidysz polskiego, w celu zilustrowania tego dialektu. Stosunek do języka jidysz: Rozmówczyni, poproszona o wypowiedź w dialekcie warszawskim, przyznaje, że jedynie jak „komik” stara się naśladować dialekt warszawski, wyobrażając sobie na podstawie znajomości jego cech, jak powinien brzmieć. Ponieważ, jidysz warszawski i łódzki to blisko spokrewnione warianty miejskie dialektu polskiego, ich rozróżnienie świadczy nie tylko o wyrobionej świadomości językowej oraz o dobrym rozeznaniu rozmówczyni w kwestii różnic dialektalnych, lecz także o szacunku do języka jidysz i jego różnorodności. Taka świadoma postawa związana jest prawdopodobnie z jej pracą nauczycielki języka jidysz (na poziomie akademickim). Mimo niewątpliwie biegłej znajomości jidysz, odnosi się wrażenie, że rozmówczyni kontroluje swoją wypowiedź, aby sprostać nałożonemu na nią zadaniu wypowiedzenia się w jidysz warszawskim (polskim). Opis lingwistyczny: Cechy fonetyczne: Rozmówczyni posługuje się jidysz w sposób biegły, wykazując wszystkie podstawowe cechy dialektu polskiego, jednak w sposób niekonsekwentny. Szczególnie widoczne jest to przy cesze, od której pochodzi nazwa dialektu-U, tj. podwyższeniu wymowy tylnojęzykowej głoski // > /u/. Jest ona realizowana w wyrazach takich jak: stand. jid. zogn, lošn, do > /zugn, lušn, du,/ ‘mówić; język; tu’, jednak często brak jej w najbardziej częstotliwych słowach funkcyjnych tj. rodzajnikach i zaimkach, które wymawiane są na ogół w sposób nie uświadamiany, wg normy standardowego stand. jid. dos, vos, (por. /dos hajst/) zamiast oczekiwanych w jid. polskim / dus, vus/ lub wręcz w ich formie emfatycznej, jako /dues, vues/. W obrębie samogłosek akcentowanych, w tej krótkiej wypowiedzi, da się zauważyć następujące procesy fonologiczne, zgodne z dialektem polskim: monoftongizacja: realizacja dyftongów /aj/ i /oj/ jako wzdłużonych monoftongów w wyrazach takich jak: stand. jid. majn, vajl, lojt > /ma:n, va:l, l:t/ ‘mój; ponieważ; według’. palatalizacja tylnojęzykowej głoski /u/ > /,/ w wyrazach takich jak: stand. jid. zuxn, umgeringelt > /zixn, imgeringlet/ (‘szukać; otoczona’). obniżenie wymowy dyftongu /ej/ do /aj/ w wyrazie takich jak stand. jid. lejenen > /lajnen/ ‘czytać’. dyftongizacja krótkiego nienapiętego // > /ej/ w wyrazach takich jak stand. jid. gevn, > /gevejn, (‘był(o, a), byli;). Ponadto realizowana jest wokalizacja /r/ po samogłoskach długich i jego zanik po krótkich, jak we frazie stand. jid. far mir realizowanej jako /fa-mija/ (‘dla mnie’) lub /va:lex daf/, które odpowiada stand. jid. vajl ix darf (‘ponieważ potrzebuję/ muszę’). Cechy prozodyczne: Rozmówczyni w sposób natywny realizuje połączenia wyrazowe, zwłaszcza nieakcentowane zaimki osobowe, po finitywnych formach czasownikowych (enklityki) np. /mi-zax-zugn/ > jid. stand. muz ix ajx zugn (‘muszę Panu powiedzieć’) lub /banic-ex-cex/ > jid. stand. banic ix zix (‘posługuję się’), /xob-šo-zeje/ < jid. stand. ix hob šojn zejer (‘już bardzo’). Czasem w jej wymowie pojawia się wstępne zwarcie krtani (glottal stop) przed nagłosem wokalicznym, które zaburza charakterystyczny dla mówionego jid. polskiego płynność połączeń międzywyrazowych np. vosix, zamiast oczekiwanego /vusex/ lub geviseajgnšaftn zamiast oczekiwanego /gevisajgnšaftn/. Podsumowanie: Rozmówczyni posługuje się jidysz w sposób biegły, bez zauważalnego obcego „akcentu”. Za jedyną obcą cechą charakterystyczną dla angielskiego można by uznać występujące niekiedy wstępne zwarcie krtani, przed nagłosem samogłoskowym. Angielski pojawia się także w jedynym przypadku przełączania kodu, kiedy pada nazwa miasta ‘London’. W krótkiej wypowiedzi, realizowane są wszystkie cechy prymarne i sekundarne charakterystyczne dla dialektu polskiego. Jednak w sposób podświadomy niektóre najbardziej częstotliwe wyrazy funkcyjne wymawiane są w wersji standardowej, co można by uznać za interferencję języka standardowego, jakim rozmówczyni będąc wykładowcą języka jidysz posługuje się „na co dzień” w pracy zawodowej. Z drugiej strony, ponieważ wyrazy te pojawiają się w sposób spontaniczny, może to świadczyć o większej biegłości rozmówczyni w wyuczonej (postwernakularnie) wersji standardowej języka jidysz, który wyparł z tej roli jej natywny dialekt polski, w którym wzrastała. Mimo niewątpliwie biegłej znajomości jidysz, odnosi się wrażenie, że rozmówczyni próbuje kontrolować swoją wypowiedź, aby sprostać nałożonemu na nią zadaniu wypowiedzenia się w jidysz warszawskim (polskim). Polish commentary by Prof. Ewa Geller, University of Warsaw.
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 di core iz, vos ix red sajvi in gancn ništ kejn varšever jidiš. Kłopot w tym, że ja w ogóle nie mówię w warszawskim jidysz. The trouble is I don't speak Warsaw Yiddish at all.
2 az majn jidiš fun der hejm iz a jidiš fun lodž, ober ven ix bin ojfgevaksn, bin ix geven arumgeringlt mit mer menčn vos hobn geredt jidiš fun faršidene dialektn. Mój jidysz z domu to jidysz z Łodzi, ale dorastałam otoczona ludźmi mówiącymi w różnych dialektach jidysz. The Yiddish I learned at home was Lodz Yiddish, but I grew up surrounded by people who spoke different dialects of Yiddish.
3 do, zicndik in london, darf men zixer cu gefinen menčn vos redn jidiš fun pojln. dos hejst, az ix hob šojn zejer lang ništ gehert vi a menč fun varše redt jidiš. s’iz sajvi ništ natirlex far mir, vajl ix bin ništ… Tu, w Londynie, można z pewnością znaleźć ludzi, którzy mówią w warszawskim jidysz. To znaczy, ja dawno nie słyszałam nikogo z Warszawy, kto by mówił w jidysz. To też nie jest dla mnie normalne, bo nie jestem… Here in London, you can certainly find people who speak Warsaw Yiddish. However, I haven't heard anyone from Warsaw speaking Yiddish for a long time. It's also not comfortable for me (to read Warsaw dialect), because I am not ...
4 dos iz ništ majn lošn. ix red a lodžer jidiš un ven ix fir kursn af jidiš, banic ix zix mit klal jidiš, az ix banic sajvi ništ kajn lodžer jidiš. to nie jest mój język. Ja mówię w łódzkim jidysz, a gdy prowadzę zajęcia w jidysz, używam jidysz standardowego, więc tak czy inaczej nie używam łódzkiego jidysz. it's just not my language. I speak Lodz Yiddish, and when I give lessons in Yiddish, I use standard Yiddish, so more or less [in the class] I don't use Lodz Yiddish.
5 iz es a bisl šver vajl ix darf zix foršteln gevise ajgenšaftn funem varšever jidiš un probirn epes cu lejenen lojt dem vi es daxt zix mir, azoj hobn geredt in varše. Więc to trochę dla mnie trudne, bo muszę sobie wyobrazić pewne cechy warszawskiego jidysz i spróbować coś przeczytać, według tego jak mi się wydaje że mówiło się w Warszawie. So it's a bit difficult for me, because I have to 'put on' certain Warsaw features when I try to read in [the Warsaw dialect], according to I think how people in Warsaw used to speak.
6 minastam muz ix zogn, az ix bin kejn… ix bin epes a… azoj vi a lec, vos ix max potencjes az ix ken varšever jidiš un dos iz ništ emes. Szczerze muszę powiedzieć, że nie jestem… że jestem trochę… jak błazen, bo robię wrażenie, że znam warszawski jidysz, a to nie jest prawda. I have to say in all honesty, that I am not ... I am a little ... I feel a bit foolish, I am giving the impression that I know Warsaw Yiddish, and it's just not true.