Haia Livri

Tekst źródłowy


Nazwa
Haia Livri
Typ
Biogram
Komentarz
Haia Livri was born in Germany, and now lives in Israel. She spoke Polish Yiddish at home with her parents, before she learnt Hebrew. Biografia lingwistyczna (na podstawie wywiadu): Rozmówczyni urodzona zaraz po wojnie w Niemczech w jednym z obozów dla przesiedleńców żydowskich ocalałych z Zagłady (DP camp). Oboje rodziców to mówcy rodowici rożnych wariantów dialektu-U: matka pochodziła z Warszawy zatem należy przyjąć, ze mówiła dialektem-aj, (polskim/centralnym) w jego szczególnym wariancie warszawskim, ojciec pochodzący ze Lwowa mówił dialektem-ej, południowym/ukraińskim. W wieku 1,5 roku rozmówczyni wraz z rodzicami przeniosła się do Izraela, gdzie mieszka obecnie. Jidysz poznała w domu rodzinnym, gdzie rodzice początkowo porozumiewali się między sobą i z dzieckiem wyłącznie w jidysz, ponieważ nie znali hebrajskiego. Jidysz był jej pierwszym językiem, który poznała nim opanowała hebrajski. Stosunek do języka jidysz: Rozmówczyni nadal uważa jidysz za swój język ojczysty (używa określenia miteršprax), ponieważ był to pierwszy język, który poznała w rodzinnym domu. Opis lingwistyczny: Cechy fonetyczne Jidysz rozmówczyni charakteryzuje się silnym akcentem „hebrajskim” przejawiającym się szczególnie w artykulacji guturalnego [r] i [x]. Wypowiedź, ma zdecydowanie mieszany tj. międzydialektalny charakter. Rozmówczyni realizuje jedynie wybrane cechy dialektu-U, a i te w sposób niekonsekwentny: np. podwyższenie wymowy tylnojęzykowej głoski // > /u/ występuje wprawdzie w wyrazach takich jak /mišpuxe, vus, dus/ ale już nie w wyrazie /jor/, które w stand. jid. brzmiałyby odpowiednio mišpoxe, vos, dos, jor ‘rodzina; co; to; rok’, a ostatni wyraz w postaci emfatycznej powinien mieć zwokalizowane /r/ jak jue/ (por. rozmówczynię nr. 1). W bardzo krótkim przykładowym materiale nie jest fonetycznie realizowana reguła fonologiczna najbardziej charakterystyczna dla dialektu polskiego tj. monoftongizacja standardowego dyftongu /aj/ w wyrazach takich jak majn(e), czy hajnt , które w jidysz polskim powinny być realizowane jako ma:ne, ha:nt (por. rozmówczynię nr. 1). Brak także palatalizacji /u/ do /i/ w wyrazach takich jak stand. jid. un, fun (por. fun lvov), kumen, które powinien być realizowany jako /n, fn, kimen/. Cechy prozodyczne: W fonetyce międzywyrazowej da się zaobserwować cechy charakterystyczne dla wymowy warszawskiej, szczególnie konsekwentnie stosującej regułę optymalnej sylaby (por. str. XXX) np. we frazie /vu-si-ho-geret/ > stand. jid. vos ix hob geret (‘którym mówiłam’. Cechę tę rozmówczyni przejęła prawdopodobnie z gwary matki. We frazach występują niektóre zaimki nie akcentowane (klityczne) poza najbardziej charakterystycznym zaimkiem dla 1. os. lp. /je(a)x/. Podsumowanie: Rozmówczyni mówi w jidysz płynnie, lecz z zauważalnym „akcentem” (bazą artykulacyjną) języka hebrajskiego. Miesza przy tym nieświadomie dialekty-U i dialekt-O względnie, język standardowy. Nie da się tego faktu wytłumaczyć wzorcem jidysz, jaki prawdopodobnie otrzymała w domu rodzinnym, ponieważ jak wynika z danych biograficznych (oboje rodzice pochodzili z obszaru działania dialektu –U). Utrwalony w jej mowie jidysz jest zatem wypadkową różnych wariantów jidysz, z jakimi prawdopodobnie stykała się w Izraelu w ciągu całego życia. Nie wiadomo też, czy rozmówczyni uczestniczyła w jakimś procesie edukacji w tym języku oraz, czy świadomie pozbyła się szczególnych cech dialektu polskiego (zwłaszcza palatalizacji /u/ > /i/ oraz monoftongizacji standardowego /aj/ > a:). O tym, że jidysz - jak sama deklaruje - był jej pierwszym językiem, świadczą przede wszystkim polskie lub raczej warszawskie wzorce prozodyczne, realizowane w sposób nieuświadomiony i naturalny. Rozmówczyni posługuje się dość prostymi zadaniami i ograniczonym słownictwem podstawowym, czasami brakuje jej słów i ucieka się do form opisowych. Trudno stwierdzić, czy wypowiedziane przez nią „niepoprawne” zdanie /majne elteren zenen [?lejbn-geblibene?] gelitn … ibergelejbt di cvejte velt milxume/, które powinno brzmieć: /majne elteren zenen lejbn-geblibene/ ‘moi rodzice są ocalałymi z Zagłady’ jest wynikiem zmiany konstrukcji zdaniowej podczas jego wypowiadania, czy braku czynnej znajomości odpowiedniego wyrażenia tj. stand. jid. lejbn-geblibene „ocaleli z Zagłady” i „ucieczki” w formę opisowa ‘hobn gelitn … ‘cierpieli’ ibergelejbt di cvejte velt milxume ’przeżyli drugą wojnę światowa’. Tego typu parafrazy są charakterystyczne dla niepełnej lub zanikającej natywnej kompetencji językowej. W zaprezentowanej wypowiedzi występuje tylko jedno przełączanie kodu na angielski, kiedy rozmówczyni posługuje się terminem angielskim refugee camp, określającym obóz dla uchodźców). Polish commentary by Prof. Ewa Geller, University of Warsaw.
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 jo, jidiš iz majn muter-šprax. Tak, jidysz jest moim językiem ojczystym. Yes, Yiddish is my mother tongue. / jɔ | jɪdɪʃ ɪz majn mutɛr-ʃprax ‖
yes, Yiddish be. PRS.3SG. my mother-tongue.
2 ix hob geredt mit majne eltern az a kind. dos iz geven di eršte šprax vos ix hob geredt far hebreiš. Będąc dzieckiem rozmawiałam w jidysz z moimi rodzicami. To był pierwszy język, przed hebrajskim, którego się nauczyłam. As a child, I spoke Yiddish with my parents. It was the first language, before Hebrew, which I learned. ɪx hɔb gɛɾedt mɪt majnɛ eltɛɾn az a kɪnd ‖ dɔs ɪz geven dɪ ɛɾʃtɛ ʃpɾax vɔs ɪx hɔb geɾɛdt faɾ hɛbɾeiʃ ‖
1SG.NOM have.PRS.1SG. PTCT-speak-PTCT with my-PL parents as a.NOM child it be.PRS.3SG PTCT-be.PTC the.PL first-PL.NOM language what 1SG.NOM have.PRS.1SG PTCT-speak-PTCT before Hebrew
3 majne eltern zenen geven ibergelebte fun der cvejter velt-milxome un majn mame iz geven fun varše un majn tate fun lvov, galicje, lemberg, lemberg, lvov, un ix bin gevorn gebojrn in dajčland in „refugee camp”. Moi rodzice ocaleli z drugiej wojny światowej, moja matka była z Warszawy, a ojciec z Lwowa, Lemberg, Lemberg, Lwów. A ja urodziłam się w Niemczech, w „refugee camp”. My parents survived the Second World War. My mother was from Warsaw, and my father from Lwów, Galicja, Lemberg, Lemberg, Lviv. And I was born in Germany, in a "refugee camp". majnɛ eltɛɾn zenen geven ɪbɛɾgɛlebte fun dɛɾ tsvɛjtɛɾ vɛltmɪlxɔmɛ ən majn mamɛ ɪz geven fun vaɾʃɛ ən majn tatɛ fun lvɔv | galitsjɛ | lɛmbɛɾg | lɛmbɛɾg | lvɪv | ən ɪx bɪn gevɔɾn̩ gebɔjɾn̩ ɪn dajtʃland ɪn ref.jʊʤiː kæmp‖
my-PL parents be.PRS.3PL PTCT-be.PTCT over-PTCT-live-PTCT-PL from the.DAT second-F.DAT world-war and my mother be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT from Warsaw and my father from Lwów, Galicja, Lemberg, Lemberg, Lviv and 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-become.PTCT PTCT-be.born.PTCT in Germany in „refugee camp”
4 un ven ix bin geven alt a jor un halb, bin ix, di mišpoxe, majne eltern hobn decidirt kumen kejn isroel. Gdy miałam półtora roku, moja rodzina, rodzice zdecydowali się na wyjazd do Izraela. When I was one and a half years old, my family, my parents decided to move to Israel. ən vɛn ɪx bɪn geven alt a jɔɾ un halb | bɪn ɪx | dɪ mɪʃpɔxɛ | majnɛ eltɛɾn hɔbn̩ dɛtsidɪɾt kumɛn kɛjn ɪsɾɔel ‖
and when 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-be.PTCT old a.NOM year.SG and half be.PRS.1SG 1SG.NOM the.NOM family my-PL parents have.PRS.3PL PTCT.decide-PTCT come-INF to Israel
5 un farvos? vos hobn zej gezog? A dlaczego? Jak to tłumaczyli? And why? How was this explained? ən faɾvɔs | vɔs hɔbn̩ zej gɛzɔg |
and why? what have.PRS.3PL 3PL.NOM PTCT-say-PTCT?
6 zej viln mer ništ redn di špraxn fun lebn cvišn gojim, nor cvišn jidn. [Mówili, że] nie chcą już mówić językami, [których używa się] żyjąc między gojami, tylko [tymi, którymi się mówi] między Żydami. [They said] they did not want to speak in languages [which are used] when living among non-Jews, but [those which are spoken] among Jews. zej vɪln̩ mɛɾ nɪʃt ɾedn̩ dɪ ʃpɾaxn̩ fun lebn̩ tsvɪʃn̩ gɔim | nɔɾ tsvɪʃn̩ jɪdn̩ ‖
3PL.NOM want.PRS.3PL more NEG speak.INF the.PL language-PL of live.INF between non-Jew.PL but between Jew-PL
7 un dos iz geven di šprax vos zej hobn gekent, hebreiš hobn zej ništ gekent fun der hejm. I to był język, który znali, hebrajskiego nie znali z domu. And that was the language that they knew, they did not know Hebrew at home. ən dɔs ɪz geven dɪ ʃpɾax vɔs zej hɔbn̩ gɛkɛnt | hɛbɾeiʃ hɔbn̩ zej nɪʃt gɛkɛnt fun dɛɾ hejm ‖
and it be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT the.F.NOM language what 3PL.NOM have.PRS.3PL PTCT-know-PTCT Hebrew have.PRS.3PL 3PL.NOM NEG PTCT-know-PTCT from the.DAT home
8 iz, biz hajnt, di eltern lebn šojn mer ništ, fil ix, az dos iz majn rixtike šprax – a sax mer fil fun hebreiš, vos iz oficjel majn eršte šprax. Więc, do dziś, moi rodzice już nie żyją, czuję, że to jest mój prawdziwy język – dużo bardziej niż hebrajski, który jest oficjalnie moim pierwszym językiem. So, to this day (my parents are no longer alive) I feel that this is my true language - much more than the Hebrew, which is officially my first language. ɪz bɪz hajnt | dɪ eltɛɾn lebn̩ ʃɔjn mɛɾ nɪʃt | fɪl ɪx | az dɔs ɪz majn ɾɪxtikɛ ʃpɾax | a sax mɛɾ fɪl fun hɛbɾeiʃ | vɔs ɪz ɔfitsjɛl majn ɛɾʃtɛ ʃpɾax /
so, till today, the.PL parents live.PRS.3PL already NEG more feel.PRS.1SG 1SG.NOM that it be.PRS.3SG my trueF.NOM language –a lot more a lot from Hebrew what be.PRS.3SG officially my first-F.NOM language