Hilda Bronstein

Tekst źródłowy


Nazwa
Hilda Bronstein
Typ
biogram
Komentarz
Hilda regularly performs Yiddish songs with her band Chutzpah. She grew up speaking Yiddish with her parents, but has had to re-learn the language as an adult. This is a common experience for many users of Yiddish.Biografia lingwistyczna (na podstawie wywiadu) Rodzice rozmówczyni przyjechali do Wielkiej Brytanii w 1927 roku: ojciec pochodził z Warszawy, matka z Płońska (woj. mazowieckie). Rozmówczyni sama podkreśla, że ojciec mówił charakterystycznym dialektem warszawskim. Przekonania tego nabrała słysząc inne osoby, które deklarowały, że posługują się właśnie tą gwarą, u których rozmówczyni rozpoznawała sposób mowy charakterystyczny dla swego ojca. Język jidysz matki pochodzącej z miejscowości odległej ok. 60 km. na północ od Warszawy nie różnił się zasadniczo od dialektu ojca. Rozmówczyni urodziła się jako „późne” dziecko, gdy rodzice mieli już dwóch synów w wieku 12 i 13 lat. O ile starsi bracia nigdy nie nauczyli sie jidysz, rodzice mogli jej poświęcić więcej czasu na przekazanie ich ojczystego języka. Właściwie tylko ojciec pragnął, aby córka nauczyła się jidysz, matka uważała, że znajomość tego języka jest córce niepotrzebna. Na wyraźną prośbę nauczenia jej pisania, matka odmawiała mówiąc „to ci jest niepotrzebne” /du darfst dus niszt/. Nauka odbywała się m.in. za pomocą piosenek żydowskich odsłuchiwanych z płyt, przynoszonych przez ojca. Ojciec transkrybował słowa wg. ortografii języka angielskiego i poprawiał wymowę córki, odczytującej tekst i śpiewającej piosenki, zwracając jej uwagę na rymy. Oboje rodziców lubili teatr żydowski, dokąd często zabierali córkę. Jako osoba dojrzała rozmówczyni postanowiła uczęszczać na kurs języka jidysz, gdzie uczy się jego wariantu standardowego. Ma świadomość tego, że obecnie miesza swój odziedziczony dialekt z językiem standardowym, lecz nadal potrafi odróżnić, czy ktoś pochodzi z domu, w którym mówiło się dialektem polskim. Rozmówczyni sama śpiewa pieśni żydowskie (zawodowo?) oraz uczy śpiewu pieśni w języku jidysz. Stosunek do języka jidysz Z wypowiedzi rozmówczyni wynika, że język jidysz kojarzył jej się z miłymi wspomnieniami. Od najmłodszych lat miała kontakt z jidysz za pośrednictwem rodziców, zwłaszcza ojca, który świadomie jej go uczył, wykorzystując do tego piosenki żydowskie, które lubiła śpiewać jako dziecko i śpiewa do dnia dzisiejszego. Z językiem jidysz stykała sie również podczas przedstawień teatralnych, na które zabierali ją rodzice. Jidysz kojarzył jej się zatem z czasem wolnym, spędzanym z rodzicami i uwagą ojca poświęcaną specjalnie córce (dużo starsi bracia nie uczyli się jidysz). Jedynie matka dawała jej do zrozumienia, że jej dziecięca fascynacja jidysz „jest niepotrzebna”, odmawiając nauczenia córki pisania i czytania w jidysz. Motywów tej odmowy nie znamy, można się jedynie domyślać, że matka obawiała się stygmatyzacji córki, gdyby wyszło na jaw, że córka zna ten język. Być może chciała ją także uchronić, przed dostępem do relacji naocznych świadków Zagłady, które w okresie dzieciństwa rozmówczyni (ur. w 1940 r.) zaczęła właśnie przedostawać się do świadomości społecznej. Rozmówczyni ma świadomość, że jej jidysz jest jedynie językiem wyuczonym w dzieciństwie i że późniejsze kursy jidysz standardowego spowodowały, iż dialekt rodziców miesza się obecnie z językiem standardowym. Prawdopodobnie dzięki słuchowi muzycznemu, rozmówczyni wykazuje dużą wrażliwość na stronę dźwiękową, potrafiąc odróżnić dialekt polski (warszawski) od innych dialektów jidysz. Opis lingwistyczny: Cechy fonetyczne. W wymowie rozmówczyni daje się zauważyć wyraźny „akcent” (bazę artykulacyjną) języka angielskiego, co manifestuje się szczególnie w realizacji głoski /r/, w często występującym wstępnym zwarciu krtani (glottal stop), aspiracji bezdźwięcznych spółgłosek zwarto-wybuchowych, oraz przerywnikach konwersacyjnych typu /ee/. Niemniej rozmówczyni realizuje wszystkie typowe cechy jidysz polskiego w jego wariancie warszawskim, jednak w sposób zdecydowanie niekonsekwentny, czego zresztą ma świadomość. Na ogół poza podwyższeniem artykulacji /o/ i palatalizacją /u/, realizowana jest cecha monoftongizacji stand. jid. /aj/, dodatkowo z lekką nazalizacją samogłoski przed /n/ np. w wyrazach takich jak /dra:cn, nã:cn, va:l/ < stnd. jid. drajcn, najncn, vajl ale już nie w wyrazie stand, jid. vajt, który zgodnie z tą regułą powinien brzmieć /va:t/. Poza tym obok monoftonigizowanych form zaimków dzierżawczych dla 1 os. /mã: tate; mã: kop; / /mã:ne/ pojawiają się formy standardowe /majn, majne/. Cechy prozodyczne: Rozmówczyni stosuje reguły fonetyki międzywyrazowej, charakterystyczne dla jidysz polskiego (warszawskiego). Najbardziej rzuca się w oczy zanik wygłosowych spółgłosek w formach osobowych czasowników posiłkowych hobn i zajn np. /er-o, ix-o, dus-i/ < stand jid. er hot; ix hob; dos iz. Używa też czasem emfatycznych form zaimków osobowych z dyftongizowaną samogłoska np. /mijex, ejmecn, jex/ w miejsce standardowych mix, emecn, ix ‘mnie, kogoś, ja’. Powyższe cechy dobrze ilustruje następująca fraza wypowiedziana przez rozmówczynię: /ix-o mijex o:sgele:nt/ < stand. jid. ix hob zix ojsgelernt (‘nauczyłam się ’) Leksyka: Rozmówczyni używa charakterystycznego dla dialektu polskiego (zróżnicowanego względem osoby i liczby) zaimka zwrotnego, jak w powyżej przytoczonej frazie /i-xo mijex o:sgelernt/ zamiast wspólnego dla wszystkich osób i liczb stand. jid. zix, zresztą w rozmowie raz próbuje nawet skorygować tę cechę dialektalną. Rozmówczyni posługuje się prostymi strukturami zdaniowymi i słownictwem podstawowym. W przypadku, gdy brakuje jej odpowiedniego słowa ucieka się do form opisowych. Parokrotnie przełącza kod na angielski: 1. gdy wymawia nazwę rodzimego miasta ‘London’; 2. gdy nie może przypomnieć sobie słowa oznaczającego ‘płytę gramofonową’ ucieka się do angielskiego disc, po czym przypomina sobie odpowiednie słowo w jidysz ‘plate’ (por. slawizm plite użyty przez rozmówcę Barry Davies’a); 3. gdy chce się upewnić, że interlokutor rozumie czasownik jid. gramt zix tłumaczy je na ang. ‘to rhyme’. Gdy chce użyć słowa jid. teater homofonicznego z odpowiednim wyrazem w języku angielskim ‘theater’ powstaje forma mieszana /tijater/. Podsumowanie: Rozmówczyni mówi dość płynnie, lecz nie biegle, ze słyszalnym „akcentem” angielskim. Widać, że rozmowa w jidysz wymaga od niej nieco wysiłku. Często brakuje jej słów, wówczas używa konstrukcji opisowych i nie kończy zdań. Niemniej realizuje wszystkie cechy fonetyczne charakterystyczne dla jidysz polskiego w jego wariancie warszawskim. Naturalny sposób realizowania fonetyki międzywyrazowej w zakresie optymalnej sylaby zakłóca niekiedy angielska baza artykulacyjna (wstępne zwarcie krtani, aspiracja bezdźwięcznych spółgłosek zwarto-wybuchowych). Jednak spontaniczne i nieuświadomione stosowanie reguł prozodycznych, dowodzi, że rozmówczyni przyswoiła sobie najbardziej charakterystyczne cechy wernakularnego jidysz swoich rodziców. Nowe nawyki językowe zdobyte w trakcie kursów jidysz standardowego nie wpłynęły na prozodię, i mimo obaw samej rozmówczyni tylko w niewielkim stopniu na fonetykę i leksykę. Pewną „odporność” na inne wpływy rozmówczyni być może zawdzięcza pozytywnemu stosunkowi do języka dzieciństwa i bliskiej więzi z ojcem, który był jednocześnie jej nauczycielem oraz własnemu słuchowi muzycznemu, śpiewaczki. Polish text by Prof. Ewa Geller, University of Warsaw.
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 majne eltern zajnen geven fun pojln. majn tate fun varše, majn mame fun plock. ix bin gebojrn gevorn do, in england, in london. Moi rodzice byli z Polski. Mój ojciec z Warszawy, moja matka z Płocka. Ja urodziłam się tu, w Anglii, w Londynie. My parents were Polish. My father from Warsaw, my mother from Plock. I was born here in England, in London. / majnɛ ɛltɛɾn zejn gevn̩ fɪn pojln ‖ majn tatɛ fɪn vaɾʃɛ | majn mamɛ fɪn plɪntsk ‖ ɪx bɪn gɛbojɾn gɛvɔɾn dɔ | ɪn ɛngland | ɪn lɔndn̩ ‖
my-PL parents be.PRS.3PL PTCT-be.PTCT from Poland my father from Warsaw my mother from Plock 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-be.born.PTCT PTCT-become.PTCT here in England in London
2 majne eltern zajnen gekumen, ix glojb, najncn hundert zibn un cvancik. ix bin do gebojrn gevorn in najncn hundert fercik Moi rodzice przyjechali [do Anglii], wydaje mi się, w 1927. Ja się tu urodziłam w 1940. My parents came [ to England ], I think, in 1927. I was born here in 1940. majnɛ ɛltɛɾn zejn gɛkɪmɛn | ɪx glojb | najntsn hundət zɪbn ən tsvantsɪk ‖ ɪx bɪn dɔ gɛbojɾn gɛvɔɾn ɪn najntsn hɪndət fɛɾtsɪk ‖
my-PL parents be.PRS.3PL PTCT-come-PTCT 1SG.NOM think.PRS.1SG nineteen hundred seven and twenty 1SG.NOM be.PRS.1SG here PTCT-be.born.PTCT PTCT-become.PTCT in nineteen hundred fourty
3 ix hob cvej brider, elter fun mir, ober zej hobn ništ geredt jidiš. es zenen drajcn jor cvišn mir un majn eltern bruder, un cwelef jor cvišn mir un majn jingern bruder. Mam dwóch braci, starszych ode mnie, ale oni nie mówili w jidysz. Między mną a moim starszym bratem jest 13 lat różnicy, a 12 lat różnicy między mną a moim młodszym bratem. I have two brothers, older than me, but they did not speak Yiddish. Between me and my older brother there is 13 years difference and 12 years difference between me and my younger brother. ɪx hɔb tsvej bɾɪdɛ | ɛltɛɾ fɪn mɪɾ | ɔbɛɾ zej hɔbn nɪʃt gɛɾedt jɪdɪʃ ‖ ɛs zenen dɾajtsn jɔ: tsvɪʃn mɪə ən majnə ɛltɛɾn bɾɪdɛ | ən tswɛlɛf jɔ: tsvɪʃn mɪə ən majn jɪngɛɾən bɾɪdɛ ‖
ix hob cvej brider, elter fun mir, but 3PL.NOM have.PRS.3PL NEG PTCT-speak-PTCT Yiddish. it be.PRS.3PL thirteen year. SG between 1 SG. DAT and my old. COMP- OBL brother and twelve year. SG between 1 SG. DAT and my young. COMP- OBL brother
4 ober ven ix bin gebojrn gevorn zenen majne, hobn majne eltern ništ azoj šver gearbet, zej zenen šojn do geven drajcn jor un zej hob gehat a sax fil mer cajt cu redn mit mir, Ale jak się urodziłam moi rodzice nie pracowali tak ciężko, byli tu już 13 lat i mieli dużo więcej czasu, aby rozmawiać ze mną, But when I was born my parents didn’t work so hard , they had already been here 13 years and had a lot more time to talk to me, ɔbɛɾ vɛn ɪx bɪn gɛbojɾn gɛvɔɾn zenen majnɛ | hɔbn majnɛ ɛltɛɾn nɪʃt azoj ʃvɛɾ gɛa:bət | zej zenen ʃojn dɔ gɛven dɾajtsn jɔɾ ən zej hɔb gɛhat a sax fɪl mɛɾ tsajt tsu ɾedn mɪt mɪɾ |
but when 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-be.born.PTCT PTCT-become.PTCT be.PRS.3PL my-PL have.PRS.3PL my-PL parents NEG that hard PTCT-speak.PTCT 3PL.NOM be.PRS.3PL already here PTCT-be.PTCT thirteen year. SG and 3PL.NOM have.PRS.3PL PTCT-have.PTCT a lot more time to speak. INF with 1 SG.DAT
5 un ix bin geven ejne alejn in der hejm, brider zenen šojn elter, hob ix gelernt a bisl jidiš, ix hob farštanen alc vos zej hobn gezogt un zej hobn lib gehat jidiš un jidišn teater un nox der milchome zenen mir gegangen inem jidišn teater. a ja byłam sama w domu – bracia byli już starsi. Nauczyłam się troszeczkę jidysz, rozumiałam wszystko, co oni mówili. Oni bardzo lubili teatr jidysz i po wojnie chodziliśmy do jidyszowego teatru. and I was alone at home - my brothers had grown up . I learned a little Yiddish, I understood everything they were saying. They were very fond of the Yiddish theatre, and after the war we would go to the Yiddish theatre. ən ɪx bɪn gevn̩ ejnɛɾ alejn ɪn dɛɾ hejm | bɾɪdɛ zenen ʃojn ɛltɛɾ | hɔb ɪx gɛleɾnt a bɪsl jɪdɪʃ | ɪx hɔb faɾʃtanen alts vɔs zej hɔbn gɛzogt ɪn zej hɔbn lɪb gɛhat jɪdɪʃ ən jɪdɪʃn tɪatə ən nɔx dɛɾ mɪlxɔmɛ zenen mɪɾ gɛgangen ɪnɛm jɪdɪʃn tɪatə ‖
and 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-be.PTCT one-F alone in ART.DAT home, brother.PL be.PRS.3PL already old. COMP have.PRS. 1SG.NOM PTCT-learn-PTCT a bit Yiddish 1SG.NOM have.PRS.1SG understand.PTCT everything what 3PL.NOM have.PRS.3PL PTCT-tell-PTCT and 3PL.NOM have.PRS.3PL found PTCT-have.PTCT Yiddish and Jewish-ACC theater and after the.DAT war be.PRS.3PL PTCT-go.PTCT in=the.DAT Jewish-ACC theater
6 un ix hob gehert zingen af jidiš un ix hob dos zejer lib gehat. I słyszałam, jak śpiewają w jidysz i bardzo mi się to podobało. I heard how they sang in Yiddish and I loved it. ən ɪx hɔb gɛhɛɾt zɪngen af jɪdɪʃ ən ɪx hɔb dɔs zejeɾ lɪb gɛhat ‖
and 1SG.NOM have.PRS.1SG PTCT-hear-PTCT sing.INF on Yiddish and 1SG.NOM have.PRS.1SG it very fond PTCT-have.PTCT
7 jo, avade. vajl es dermont mix fun majne eltern. az ix her az pojliše redn jidiš, her ix majn tate redn jidiš. er hot gevolt, az ix zol redn jidiš. er hot lib gehat az ix hob lib gehat zingen af jidiš. hɛɾ ɪx majn tatɛ ɾedn jɪdɪʃ ‖ ɛə hɔt gɛvɔlt | az ɪx zɔl ɾedn jɪdɪʃ ‖ ɛə hɔt lɪb gɛhat az ɪx hɔb lɪb gɛhat zɪngen af jɪdɪʃ ‖ Tak, oczywiście. Bo przypomina mi o moich rodzicach. Jak słyszę polskich Żydów mówiących w jidysz, słyszę mojego ojca, jak mówi w jidysz. On chciał, abym mówiła w jidysz. Bardzo mu się podobało, że lubię śpiewać w jidysz. Yes, of course. Because [speaking in Yiddish] reminds me of my parents. When I hear Polish-Yiddish-speaking Jews, I can hear my father [in my mind] how he used to speak in Yiddish. He wanted me to speak in Yiddish. He really liked it that I like to sing in Yiddish. jɔ | avade ‖ vajl ɛs dɛɾmɔnt mɪx fɪn majnɛ ɛltɛɾn ‖ az ɪx hɛɾ az pojlɪʃɛ ɾedn jɪdɪʃ |
yes of course because it remember.PRS.3SG I.CC from my-PL parents when 1SG.NOM hear.PRS.1SG when Polish-PL speak.INF Yiddish hear.PRS.1SG 1SG.NOM my father speak.INF Yiddish 3SG.NOM have.PRS.3SG PTCT-will-PTCT that 1SG.NOM should.PRS.1SG speak.INF Yiddish 3SG.NOM have.PRS.3SG. fond PTCT-have.PTCT that 1SG.NOM have.PRS.1SG fond PTCT-have.PTCT sing.INF on Yiddish
8 majn mame hot ništ azoj gevolt az ix zol redn jidiš. zi hot gešribn a sax briv in jidiš un ix hob gevolt šrajbn un lejenen af jidiš un zi hot ništ gevolt lernen dos, zi hot gezogt: du darfst dos ništ, du drarfst, du darfst ništ kejn jidiš. Moja mama nie bardzo chciała, abym mówiła w jidysz. Pisała bardzo dużo listów w jidysz. Ja chciałam pisać i czytać, ale ona nie chciała mnie nauczyć. Mówiła: „Nie potrzebujesz tego. Nie potrzebujesz jidysz”. My Mum did not really want me to speak Yiddish. She wrote a lot of letters in Yiddish. I wanted to write and read, but she did not want me to learn. She would say : "You do not need this. You do not need Yiddish." majn mamɛ hɔt nɪʃt azoj gɛvɔlt az ɪx zɔl ɾedn jɪdɪʃ ‖ zɪ hɔt gɛʃɾɪbn a sax bɾɪv ɪn jɪdɪʃ ən ɪx hɔb gɛvɔlt ʃɾajbn̩ ən lejn̩ af jɪdɪʃ ən zɪ hɔt nɪʃt gɛvɔlt lɛən̩ dɔs | zɪ hɔt gɛzɔgt | du daɾfst dɔs nɪʃt | du dɾaɾfst | du daɾfst nɪʃt kejn jɪdɪʃ ‖
my mother have.PRS.3SG NEG that PTCT-will-PTCT that 1SG.NOM should.PRS.1SG speak.INF Yiddish 3SG.NOM have.PRS.3SG PTCT-write.PTCT a lot letter.PL in Yiddish and 1SG.NOM have.PRS.1SG PTCT-will-PTCT write.INF and read.INF on Yiddish and 3SG.NOM have.PRS.3SG NEG PTCT-will-PTCT teach.INF it 3SG.NOM have.PRS.3SG PTCT-tell-PTCT: 2SG.NOM need.PRS.2SG it NEG, 2SG.NOM need.PRS.2SG, 2SG.NOM need.PRS.2SG NEG NEG Yiddish.
9 ober majn tate hot gevolt az ix zol redn jidiš. un er hot gekojft a disk, a platon, glojb ix az me zogt, fun di… di… di zingers bezijon vitler, chajm tover, vos zej hobn gezungen lider funem jidišn teater af jidiš un er hot gešribn di verter far mir, az ix zol kenen… Ale mój ojciec chciał, abym mówiła w jidysz. Kupił płytę, płytę winylową, chyba tak się mówi, śpiewaków Ben-Ziona Witlera, Chaima Towera, którzy śpiewali piosenki z żydowskiego teatru w jidysz i zapisał dla mnie słowa, abym mogła… But my father wanted me to speak Yiddish. He bought a record , a vinyl record , I guess that’s how you say it, of singers such as Ben-Zion Witler, Chaim Tower, who sang songs from the Jewish theatre in Yiddish, and wrote down words for me so that I could ... ɔbɛɾ majn tatɛ hɔt gɛvɔlt az ɪx zɔl ɾedn jɪdɪʃ ‖ ən ɛɾ hɔt gɛkojft a dɪsk | a platɔn | glojb ɪx az mɛ zɔgt | fɪn dɪ | dɪ | dɪ zɪngɛɾs bɛzɪjɔn vɪtlɛɾ | xajm tɔvɛɾ | vɔs zej hɔbn gɛzungɛn lɪdɛɾ fɪnɛm jɪdɪʃn tɪatɛɾ af jɪdɪʃ ən ɛɾ hɔt gɛʃɾɪbn dɪ vɛɾtɛɾ faɾ mɪɾ | az ɪx zɔl kɛnɛn |
but my father have.PRS.3SG PTCT-will-PTCT that 1SG.NOM should.PRS.1SG speak.INF Yiddish. and 3SG.NOM have.PRS.3SG PTCT-buy-PTCT a record, believe.PRS.1SG 1SG.NOM that 3SG.IMPERS tell.PRS.3SG, of the.PL the.PL the.PL singer-PL Ben-Zion Witler, Chaim Tower what 3PL.NOM have.PRS.3PL PTCT-sing.PTCT song.PL from=the.DAT Jewish-DAT theater in Yiddish and 3SG.NOM have.PRS.3SG PTCT-write.PTCT the.PL word.PL for I.DAT that 1SG.NOM should.PRS.1SG can.INF
10 er hot gešribn in transliteracje, in… in… in… in… af engliše ojsiej az ix zol kenen mix ojslernen, zix ojslernen zingen di verter af jidiš. un azoj hob ix gelernt zingen in jidiš. on to spisał w transliteracji, angielskimi literami, abym mogła się nauczyć, nauczyć się słów w jidysz. I tak nauczyłam się śpiewać w jidysz. he wrote in transliteration , English letters , so that I could learn , learn the words in Yiddish. And so I learned to sing in Yiddish. ɛɾ hɔt gɛʃɾɪbn ɪn tɾanslɪtɛɾatsjɛ | ɪn | ɪn | ɪn | ɪn | af ɛnglɪʃɛ ojsɪej az ɪx zɔl kenen mɪx ojslɛɾnɛn | zɪx ojslɛɾnɛn zɪngɛn dɪ vɛɾtɛɾ af jɪdɪʃ ‖ ən azoj hɔb ɪx gɛlɛənt zɪngen ɪn jɪdɪʃ /
3SG.NOM have.PRS.3SG PTCT-write.PTCT in transliteration, in… in… in… in… English-PL letter.PL that 1SG.NOM should.PRS.1SG kann.INF I.ACC till-the-end-learn.INF, REFL till-the-end-learn.INF sing.INF the.PL word.PL at Yiddish. And so havePRS.1SG. 1SG.NOM PTCT-learn-PTCT sing.INF in Yiddish