Sonia Pinkusowicz-Dratwa (excerpt)

Tekst źródłowy


Nazwa
Sonia Pinkusowicz-Dratwa (excerpt)
Typ
Speech analysis
Komentarz
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 ix hob es ništ gefilt vi epes vos iz hexer oder nideriker. Nie czułam, aby było to czymś, co jest lepsze albo gorsze. I don’t think that it is a matter of being better or worse. /ɪx hɔb ɛs nɪʃt gɛfɪlt vɪ ɛpɛs vɔs ɪz | hɛxɛʀ ɔdɛʀ nɪdɛʀɪkɛʀ ‖
1SG.NOM have.PRS.1SG it NEG PTCT-feel-PTCT as something that bePRS.3SG high-COMP or low-COMP
2 ix hob gefilt efšer es iz do… litviš jidiš iz geven di šprax vos me hot gedarft azoj lejenen, jo. Czułam może… litewski jidysz był językiem w którym trzeba było czytać, tak. I do think perhaps ... that Litvak Yiddish was the language that we had to read, yes. ɪx hɔb gɛfɪlt ɛfʃɛʀ ɛs ɪz dɔ | lɪtvɪʃ jɪdɪʃ ɪz gɛven dɪ ʃpʀax vɔs mɛ hɔt gɛdaʀft azoj lajɛnn̩ | jɔ ‖
1SG.NOM have.PRS.1SG PTCT-feel-PTCT maybe it be.PRS.3SG here… Litvak Yiddish be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT the.F.NOM language that 3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT-need-PTCT so read.INF, yes.
3 ober ven es iz gekumen cu redt, ništ geven kejn sax unteršejd. Ale jak przychodziło do mówienia, nie było większej różnicy. But when it was a matter of speaking, there was not a great deal of difference. ɔbɛʀ vɛn ɛs ɪz gɛkʊmn̩ tsʊ ʀedt nɪʃt gɛven kejn sax ʊntɛʀʃejd ‖
but when it be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT to speak-INF, NEG PTCT-be.PTCT NEG lot difference
4 ix hob es ništ gefilt vi epes a status, nejn, ix hob ništ. Nie czułam, aby litewski jidysz wyznaczał jakiś status, nie, nie czułam. I don’t think that Litvak Yiddish had any higher status, no, I don’t think so. ɪx hɔb ɛs nɪʃt gɛfɪlt vɪ ɛpɛs a statʊs | nejn ɪx hɔb nɪʃt ‖
1SG.NOM have.PRS.1SG it NEG PTCT-feel-PTCT as something a.SG status, no, 1SG.NOM have.PRS.1SG NEG
5 un es hot mix gemaxt filn efšer štolc afile, az me hot gehert a pojliš jidiš un dos iz geven a litviš jidiš, iz majn štolc geven cu redn a pojlišn jidiš, jo. Czułam się chyba raczej dumna z mojego polskiego jidysz. In fact I feel rather proud of my Polish Yiddish. ən ɛs hɔt mɪx gɛmaxt fɪln ɛfʃɛʀ ʃtɔlts afɪlɛ az mɛ hɔt gɛheʀt a pojlɪʃ jɪdɪʃ ən dɔs ɪz gɛven a lɪtvɪʃ jɪdɪʃ ɪz majn ʃtɔlts gɛven tsʊ ʀedn a pojlɪʃn jɪdɪʃ | jɔ ‖
and it have.PRS.3SG I.ACC PTCT-make-PTCT feel.INF maybe proud even when 3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT-hear-PTCT a.SG Polish Yiddish be.PRS.3SG my proud PTCT-be.PTCT to speak.INF a.SG Polish-DAT Yiddish, yes.
6 s’iz ojx a frage, vos ix bin geven in a grupe, lomir zogn, in akademiš, in an akademišer struktur Tak, to też jest kwestia, że byłam w grupie, powiedzmy, w akademickiej, w akademickiej strukturze Yes, it was a question, that when I was in a group, let’s say, in an academic, in an academic setting sɪz ojx a fʀagɛ vɔs ɪx bɪn gɛven ɪn a gʀupɛ lɔmɪʀ zɔgn̩ | ɪn akadɛmɪʃ | ɪn an akadɛmɪʃɛʀ stʀuktʊʀ
3SG.NOM=be.PRS.3SG also a.SG question, what 1SG.NOM be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT in a.SG group let=1PL.NOM say-INF in academic, in a.SG academic-F.DAT structure
7 vu me hot gelernt ojf a litvišn jidiš un me hot gedarft šrajbn azoj, vajl dos iz der standarer jidiš. gdzie uczono się w litewskim jidysz i trzeba było tak pisać, bo to był standard. where the teaching was in Litvak Yiddish and you had to write in that way because that was the standard. vʊ mɛ hɔt gɛlɛʀnt ojf a lɪtvɪʃn jɪdɪʃ ən mɛ hɔt gɛdaʀft ʃʀajbn̩ azoj | vajl dɔs ɪz dɛʀ standaʀɛʀ jɪdɪʃ ‖
where 3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT-learn-PTCT at a.SG Litvak-M.DAT Yiddish and 3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT-must-PTCT write.INF so because it be.PRS.3SG the.NOM standard-M.NOM Yiddish
8 me hot es gekent tun ober ix bin geven šojn anderš. iz… zej hobn zix gefilt anderš un zi kenen bajde iz ojx a zejer a pozitiver gefil. Można było to zrobić ale ja byłam inna. Więc… one były inne i znać oba [dialekty] jest bardzo pozytywnym uczuciem. Perhaps that did happen but I was different. So ... they were different and knowing both dialects was a very positive feeling. mɛ hɔt ɛs gɛkɛnt tʊn ɔbɛʀ ɪx bɪn gɛven ʃojn andɛʀʃ ‖ ɪz | zej hɔbn̩ zɪx gɛfɪlt andɛʀʃ ən zɪ kɛnen bajdɛ ɪz ojx a zejɛʀ a pɔzɪtɪvɛʀ gɛfɪl ‖
3SG.INPERS have.PRS.3SG it PTCT-can-PTCT do but 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-be.PTCT already different. so… 3PL.NOM have.PRS.3PL REFL PTCT-feel-PTCT different and 3PL.NOM know.PRS.3PL both.F be.PRS.3SG also a.SG very a.SG positive-M.SG feeling
9 iz… ix hob zix kejn mol gefilt az epes vos ix darf zix šemen oder ix darf zix štolcn. baj mir iz zejer natirlex. Więc… nigdy nie czułam, że jest to rzecz, której się powinnam wstydzić albo się nią chwalić. To było dla mnie bardzo naturalne. So ... I never though that it was something I should be ashamed of or not value. It was very natural for me. ɪz ɪx hɔb zɪx kejn mɔl gɛfɪlt az ɛpɛs vɔs ɪx daʀf zɪx ʃɛmen ɔdɛʀ ɪx daʀf zɪx ʃtɔltsn̩ ‖ baj mɪʀ ɪz zejɛʀ natɪʀlɛx/
so… 1SG.NOM have.PRS.1SG REFL NEG time PTCT-feel-PTCT as something that 1SG.NOM need.PRS.1SG REFL shame-INF or 1SG.NOM need.PRS.1SG REFL proud-INF By I.DAT be.PRS.3SG very natural.
10 me hot… tolerirt? jo, avade. Czy tolerowano? Oczywiście. Was it tolerated? Of course. /mɛ hɔt | tɔlɛʀɪʀt | jɔ | avadɛ |
3SG.INPERS have.PRS.3SG… PTCT.tolerate-PTCT? yes, of course
11 me hot farštanen fun vanen du štamst. vi me hot geredt me hot šojn farštanen az emecer hot gezogt ‘gaj’ oder ‘jex’ oder… Poznawano skąd pochodzisz. Jak kto mówił, poznawano, że ktoś mówił ‘gaj’ albo ‘jex’ albo… It showed where you were from. When someone spoke, it became known, that someone said gaj‘ or jex‘ or mɛ hɔt faʀʃtanɛn fʊn vanen dʊ ʃtamst ‖ vɪ mɛ hɔt gɛʀedt mɛ hɔt ʃojn faʀʃtanɛn az ɛmɛtsɛʀ hɔt gɛzɔgt gaj ɔdɛʀ jɛx ɔdɛʀ |
3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT.understand.PTCT from where.DAT 2SG.NOM come-2SG how 3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT-talk-PTCT 3SG.INPERS have.PRS.3SG already PTCT.understand.PTCT that someone have.PRS.3SG PTCT-say-PTCT ‘gaj’ or ‘jex’ or…
12 ix ken di cvej bajšpiln, vajl es zenen lajxte bajšpiln. znam te dwa przykłady, bo są one proste. I know these two examples because they are easy. ɪx kɛn dɪ tsvej bajʃpɪln̩ vajl ɛs zɛnn̩ lajxtɛ bajʃpɪln̩ |
1SG.NOM know.PRS.1SG the.PL two example-PL, because it be.PRS.3PL easy-PL example-PL
13 ix hob glat farštanen az es iz a… s’iz… s’iz fun majn zajt, me farštejt… me farštejt zix un… ober… Od razu rozumiałam, że… że… że ten ktoś jest z moich stron, poznawałam… rozpoznawało się i… ale… At once I understood that... that ... that this someone was from my area, I recognised it ... it was recognisable and ... but ... ɪx hɔb glat faʀʃtanɛn az ɛs ɪz a | sɪz | sɪz fʊn majn zajt mɛ faʀʃtejt | mɛ faʀʃtejt zɪx ən | ɔbɛʀ |
1SG.NOM have.PRS.1SG at once PTCT.understandPTCT that it be.PRS.3SG a.SG 3SG.NOM=be.PRS.3SG… 3SG=be.3SG from my side 3SG.INPERS understand.PRS.3SG 3SG.INPERS understand.PRS.3SG REFL and but
14 jo, me hot farštanen az es iz do an unteršejd cvišn di cvej ojfonim fun redn, ober ix hob zix ništ gefilt… tak, rozumiano, że jest różnica między tymi dwoma sposobami mówienia, ale nie czułam… Yes, it was understood that there is a difference between these two ways of talking, but I don’t feel ... jɔ mɛ hɔt faʀʃtanɛn az ɛs ɪz dɔ an ʊntɛʀʃejd tsvɪʃn̩ dɪ tsvej ojfɔnɪm fʊn ʀedn ɔbɛʀ ɪx hɔb zɪx nɪʃt gɛfɪlt |
yes, 3SG.INPERS have.PRS.3SG PTCT.understand.PTCT that it be.PRS.3SG here a.SG difference between the.PL two way.PL of speak-INF but 1SG.NOM have.PRS.3SG REF NEG PTCT-feel-PTCT…
15 ix hob ništ gemaxt an unteršejd cvišn, lomir zogn, klas oder ekonomiše unteršidn oder socjale unteršidn, nejn. nie robiło to różnic, powiedzmy, klasowych albo ekonomicznych czy społecznych, nie. that it was a difference, let’s say, of class or economic or social standing, no. ɪx hɔb nɪʃt gɛmaxt an ʊntɛʀʃejd tsvɪʃn̩ lɔmɪʀ zɔgn klas ɔdɛʀ | ekɔnɔmɪʃe ʊnteʀʃɪdn̩ ɔdeʀ sɔtsjale ʊnteʀʃɪdn̩ nejn/
1SG.NOM have.PRS.1SG NEG PTCT-make-PTCT a.SG difference between let=1PL.NOM say.INF, class or economic-PL difference-PL or social-PL difference-PL, no.