Barry Davies

Tekst źródłowy


Nazwa
Barry Davies
Typ
Biogram
Komentarz
Biografia lingwistyczna (na podstawie wywiadu) Rozmówca urodził się w Londynie i mieszkał z rodzicami w centrum dzielnicy żydowskiej. Jego ojciec pochodził z Polski, nie wiadomo jednak z jakiego regionu. W czasie pierwszej wojny światowej ojciec rozmówcy wyjechał dobrowolnie do Berlina, gdzie pracował jako piekarz. Po wojnie w wyniku nowej sytuacji politycznej w Europie stał się bezpaństwowcem i wyruszył wraz z braćmi z Berlina do Paryża, skąd następnie przeniósł się do Anglii, gdzie od jakieś czasu mieszkały jego siostry. Matka rozmówcy była dzieckiem Żydów polskich z Klimontowa (woj. świętokrzyskie), urodziła się w Anglii w 1908 roku. Jej ojciec (dziadek rozmówcy) przyjechał do Wielkiej Brytanii ok. 1900 roku uciekając przed służbą wojskową (wówczas w carskiej armii rosyjskiej). Pierwsza żona dziadka rozmówcy (matka jego matki wcześnie umarła), i dziadek ożenił się ponownie z Żydówką, nie znającą angielskiego, więc w domu dziadków ze strony matki mówiło się wyłącznie w jidysz. Mimo, że matka i jej siostry chodziły tylko do szkoły angielskiej, ojciec dopilnował, aby córki „umiały pisać i czytać w jidysz”. Także cała rodzina ze strony ojca posługiwała się między sobą w jidysz. Rozmówca urodził się w 1945 roku. Z biografii wynika, że o ile dla ojca rozmówcy język jidysz był językiem natywnym i prawdopodobnie pozostał jego pierwszym językiem do śmierci, matka urodzona w Anglii i chodząca tam do szkoły wychowywana była dwujęzycznie. Poza rodzicami i rodziną ze strony ojca także dziadkowie ze strony matki mówili tylko w jidysz. Ponadto rodzina żyła w centrum londyńskiej dzielnicy żydowskiej, gdzie mówiło się w jidysz. Choć, jak wspomina rozmówca, jego rodzice rozmawiali ze sobą w jidysz, on i jego rodzeństwo mówili już tylko po angielsku. Pokolenie dzieci emigrantów uważało jidysz za język stygmatyzujący, który wywoływał uczucie wstydu („šande”). Rozmówca był wystawiany na oddziaływanie jidysz w domu i przy okazji uroczystości rodzinnych. Nigdy nie uczył się jidysz w warunkach szkolnych, dopiero po śmierci obojga rodziców postanowił poświecić się studiom nad jidysz. Stosunek do języka jidysz Rozmówca w przeciwieństwie do swego starszego rodzeństwa już jako dziecko lubił język jidysz. Nauczył się go niejako „przy okazji” przez osmozę, głównie od bliższej i dalszej rodziny. Pomocne było także słuchanie płyt z nagraniami „śpiewów” (singen) w jidysz. Po śmierci rodziców postanowił wrócić do jidysz i podjąć regularną naukę języka (z wywiadu nie wynika, czy i w jakim zakresie zrealizował swój plan). Sam rozmówca wnioskuje, że pozytywne nastawienie do języka jidysz mogło być związane z jego ogólnym zainteresowaniem historią, ponieważ - według niego - jidysz „miał coś wspólnego z przeszłością”. Obecnie często spotyka się z opinią, że posługuje się „wykształconym” jidysz („a gebildet jidiš”), co należy rozumieć, że jego jidysz jest odbierany przez rozmówców jako należący do rejestru wysokiego. Opis lingwistyczny: Cechy fonetyczne: Rozmówca realizuje wiele cech fonetycznych charakterystycznych dla jidysz polskiego jednak w sposób dość niekonsekwentny: np. obok monoftongizacji stand. jid. /aj/ w wyrazach takich jak /da:čn, ma:n/ (‘Niemcy; mój’), te same słowa pojawiają się w innym miejscu rozmowy w wymowie standardowej dajčland, dajčn, majn, majne. Podobnie /u/ w wyrazach stand. jid. jung, kumen (‘młody; przyjść’) niekiedy jest palatalizowane zgodnie z norma wymowy polskiej jako /jing, (cirik)gekimen/ innym razem pojawia się forma bez palatalizacji jung, gekumen. Większość wyrazów z /aj/ realizowana jest przez rozmówcę bez monoftongizacji por. šrajbn, hajnt. Najbardziej konsekwentnie stosowana jest reguła fonologiczna podwyższonej artykulacji stand. jid. /o/ do /u/ np. w wyrazach takich jak /milxume, zugn, vus, jue / < stand. jid. milxome, zogn, vos, jor, choć i tu we frazie a por jorn ‘parę lat’ ten ostatni wyraz pojawia się w wersji standardowej zamiast oczekiwanego w dialekcie polskim /a pu juen/. Podobnie w wersji standardowej pojawia się u niego fraza a mol ‘nieraz; pewnego razu’ w miejsce dialektalnego /a mu(e)l/. Także wymowa spółgłoski płynnej /r/ jest realizowana niekonsekwentnie: najczęściej jest to przedniojęzykowe [r] („rolowane”), jak w języku polskim, czasem języczkowe, [] jak w północnych dialektach języka niemieckiego. W wielu przypadkach zgodnie z tendencją obserwowaną w jidysz polskim (por. powyżej str. 2). /r/ jest wokalizowane jak np.: jue, brid < stand. jid. jor, brider Charakterystyczna dla rozmówcy jest też wyraźna artykulacja wygłosowego /e/ jako głoski otwartej nienapiętej // (por. /guf, lib/) oraz wstawianie tej głoski niekiedy do sylaby, gdzie wg. zasad wymowy jidysz występuje sylabotwórcza spółgłoska nosowa, jak np. w wyraznie /pojln/ < stand. jid. pojln. Cechy prozodyczne: Rozmówca realizuje reguły fonetyki międzywyrazowej w sposób naturalny i w miarę konsekwentny, stosując m.in. nieakcentowane (klityczne) formy zaimków osobowych oraz zasadę sylaby optymalnej (p. wyżej). Zasada ta zezwalała na przykład na pomijanie końcowej spółgłoski w (formie 3. os. lp. czasownika posiłkowego) /iz/ przed wyrazem zaczynającym się na spółgłoskę np. /er-i, s-i, vus-i (geven)/ < stand. jid. er iz, es iz, vos iz (geven), lub wprowadzania półsamogłoski (glide) gdy na granicy wyrazów spotykały się dwie samogłoski (hiatus) jak we frazie /vi-j-ex/ < stand. jid. vi ix ‘jak ja’. Ilustracją realizowania przez rozmówce prozodycznej zasady optymalnej sylaby jest wypowiedziane przez niego zdanie /vi-je-xob-ge-zukt/ < stand. jid. vi ix hob gezogt ‘jak mówiłem’. Leksyka Ciekawym zjawiskiem są pojawiające się w wypowiedzi rozmówcy germanizmy libe, šande oraz całe frazy mit uns, ze(j)er jung. Ponieważ nie wiemy, czy rozmówca zna niemiecki, nie możemy traktować tych wyrażeń, jako zwykłego przełączania kodu. Podobnie trudno uznać za przełączenie kodu pojawiającą się w jego wypowiedzi polską nazwę francuskiej stolicy „Paryż”. W wywiadzie pojawiają się dwa slawizmy należące do języka ogólnego jidysz xoče (‘choć’) i plites l.m. (‘płyty gramofonowe’). Rozmówca używa dość konsekwentnie zaimka 1. os. l.p. /ex/ < stand. jid. ix, charakterystycznego dla obszaru dialektu centralnego, skąd pochodziła część rodziny jego matki (Klimontów woj. świętokrzyskie). Podsumowanie: Rozmówca posługuje się biegle wariantem języka jidysz, który wydaje się być mieszanką różnych dialektów i języka standardowego z przewagą dialektu polskiego. Świadczą o tym pojawiające się w wypowiedzi rozmówcy cechy fonetyczne, nie są one jednak realizowane w sposób regularny i konsekwentny. Nie wiemy, z jakiej części Polski pochodził ojciec rozmówcy oraz jego rodzina, której wariant jidysz – jak wynika z biografii - stanowił dla rozmówcy główny wzorzec, choćby poprzez fakt, że ojciec rozmówcy posługiwał się jidysz w sposób natywny, dla matki był to już język odziedziczony obok angielskiego. Polski dialekt-U dziadka ze strony matki pochodzącego z Klimontowa (woj. świętokrzyskie) oraz jidysz jego drugiej żony, nie znającej angielskiego z pewnością również odegrały rolę w kształtowaniu się wariantu jidysz jako języka dziedziczonego dla rozmówcy. Trudno też stwierdzić, czy pojawiające się w jego wypowiedzi germanizmy, lub podatność na ich wprowadzanie pochodzą z jidysz ojca, który jako młody człowiek spędził dwa lata w Berlinie, gdzie z pewnością „poduczył się” niemieckiego. Leksykalna bliskość jidysz i niemieckiego w warunkach, gdy ten drugi dominował jako język miejscowy sprzyjała germanizacji jidysz wschodniego w procesie akomodacji do standardowej niemczyzny. Nieokreślony, bo z pewnością nie angielski, „akcent” w wariancie jidysz rozmówcy, najbardziej przypomina nawyki fonetyczne polszczyzny, są to m.in. „rolowane” /r/, wprowadzanie sylabicznego // i pojawienie się tej głoski na końcu wyrazów (obcego pochodzenia) oraz całkowicie polska wymowa nazwy stolicy Francji „Paryż”. Prawdopodobnym wydaje się założenie, że były to nawyki artykulacyjne polskiego wariantu jidysz, przejęte wraz z germanizmami od ojca rozmówcy. O tym, że rozmówca uczył się jidysz jako dziecko od najbliższego otoczenia, w warunkach spontanicznego uczestnictwa w/przy rozmowie ludzi posługujących się tym językiem (jego wariantami) natywnie świadczą przede wszystkim przejęte przez niego reguły fonetyki międzywyrazowej, charakterystyczne raczej dla ludowego, niż „wykształconego” wariantu jidysz polskiego, które rozmówca stosuje spontanicznie i w sposób naturalny. Polish commentary by Prof. Ewa Geller, University of Warsaw.
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 ix bin gebojrn gevorn in london, in hakeni, vos iz in mizrach london. in jene jorn zenen af gas a sach jidn, nit azoj vi hajnt, ober zenen faran in hakeni hajnt a sax xsidiše jidn. Urodziłem się w Londynie, w Hackney, które leży we wschodnim Londynie. W tamtym czasie było tam jeszcze wielu Żydów, nie to co dziś. Ale także dziś w Hackney mieszkają chasydzi. I was born in London, in Hackney , which is in East London. At that time, there were still many Jews , not like today . But even today, the Hasidim live in Hackney. / ɪx bɪn gɛbojrn gɛvɔrn ɪn lɔndən | ɪn hæknɪ | vɔs ɪz ɪn mɪzərax lɔndən ‖ ɪn jɛnɛ jɔrn zenɛn af gas a sax jɪdn̩, nɪʃt azoj vɪ hajnt | ɔbɛr zenɛn faran ɪn hakenɪ hajnt a sax xsɪdiʃɛ jɪdn |
1SG.NOM be.PRS.1SING PTCT-be.born.PTCT PTCT-become.PTCT in London, in Hackney in that.PL year-PL be.PRS.3PL at street.SG a lot Jew-PL, NEG as how today, but be.PRS.3PL there in Hackeny today a lot Chassidic-PL Jew-PL
2 mir hob gehat a por xsidiše jidn ober nit azoj fil. di… ix bin gebojrn in a mišpoxe vu tate iz gekumen fun pojln. Wtedy było niewielu chasydów, na pewno nie tak dużo [jak dziś]. Urodziłem się w rodzinie, w której ojciec przyjechał z Polski. Then there were few Hasidim , certainly not as much [ as today ]. I was born into a family where my father came from Poland. mɪr hɔb gɛhat a pɔr xsɪdɪʃɛ jɪdn̩ ɔbɛr nɪt azoj fɪl ‖ dɪ | ɪx bɪn gɛbojrn ɪn a mɪʃpɔxɛ vu tatɛ ɪz gɛkʊmn̩ fʊn pojln̩ ‖
3PL.NOM have.PRS.3PL PTCT-have.PTCT a few Chassidic-PL Jew-PL but NEG that many the.F.NOM... 1SG.NOM be.PRS.1SG PTCT-be.born.PTCT in a.SG family where father be.PRS.3SG PTCT-come.PTCT from Poland.
3 er iz gekumen fun pojln nox der eršter velt-milxome, vos hejst az in der eršter velt-milxome zenen di dajčn arajn in pojln, der okupacje, un zej hobn gevolt hobn arbeters in dajčland. Przyjechał z Polski po pierwszej wojnie światowej. Było tak, że w czasie pierwszej wojny światowej Niemcy weszli do Polski, okupowali ją i zabierali stamtąd pracowników do Niemiec. He came from Poland after the First World War. During the First World War, the Germans invaded Poland, occupied it and from there took workers to Germany. er ɪz gɛkʊmn̩ fʊn pojln̩ nɔx der ɛrʃtɛr vɛltmɪlxɔmɛ | vɔs hejst az ɪn dɛr ɛrʃtɛr vɛltmɪlxɔmɛ zenen dɪ dajtʃn arajn ɪn pojln̩ | dɛr ɔkupatsjɛ | ən zej hɔbn gɛvɔlt hɔbn arbɛtɛrs ɪn dajtʃland ‖
3SG.NOM be.PRS.3SG PTCT-come.PTCT from Poland after the.F.DAT first-DAT world-war that to.be.called.PRS.3SG that in the.F.DAT first-DAT world-war be.PRS.3PL the.PL German-PL inside[PTCT.come.PTCT] in Poland, the.F.DAT occupation and 3PL.NOM havePRS.3PL PTCT-will-PTCT have.INF worker-PL in Germany
4 un azoj vi majn tate iz geven a beker, zej hobn ništ gehat kejn bekers in dajčland, un ix vejs šojn az a sax frojen zenen gevorn bekers, iz er arojs fun pojln un iz gekumen in berlin. Mój ojciec był piekarzem, a oni nie mieli piekarzy w Niemczech. Wiem, że jest wiele kobiet piekarzy. [Ojciec] wyjechał z Polski i przyjechał do Berlina. My father was a baker, and they had no bakers in Germany. I know that there were many women bakers. [ My Father ] left Poland and came to Berlin. ən azoj vɪ majn tatɛ ɪz gevɛn a bekɛr | zej hɔbn nɪʃt gɛhat kejn bɛkəz ɪn dajtʃland | ən ɪx vejs ʃojn az a sax frojen zenen gɛvɔrn bɛkəz | ɪz ɛr arojs fʊn pojln̩ ən ɪz gɛkʊmen ɪn bɛrlɪn ‖
and so like my father be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT a.SG baker 3PL.NOM havePRS.3PL NEG PTCT-have.PTCT NEG baker-PL in Germany and 1SG.NOM know.PRS.1SG already that a lot woman-PL be.PRS.3PL PTCT-become-PTCT beker-PL, be.PRS3SG 3SG.NOM outside[PTCT.go.PTCT] from Poland and be.PRS.3SG PTCT-come,PTCT in Berlin
5 baj sof fun der milxome, in najncn hundert axcn, iz er geven in berlin, ober gezec iz geven in jene jorn azoj, az in pojln di naje regirung hobn bezuxt az di jidn von hobn ništ gelebt in najncn hundert axcn in pojln gufe, hobn ništ gehat a rext cu hobn a pojliše birgeršaft, hot er farlojrn zajn birgeršaft. Pod koniec wojny w 1918 był w Berlinie. W tamtych latach obowiązywało prawo wydane przez nowy rząd w Polsce, które mówiło, że Żydzi, którzy nie mieszkali w 1918 w Polsce, nie mają prawa do polskiego obywatelstwa. At the end of the war in 1918 he was in Berlin. In those years, a law was passed by the new government in Poland, which said that the Jews who had not been living in Poland in 1918 had no right to Polish citizenship. baj sɔf fʊn dɛr mɪlxɔmɛ | ɪn najntsn hʊndɛrt axtsn | ɪz ɛr gevɛn ɪn bɛrlɪn | ɔbɛr gezɛts ɪz gevɛn ɪn jɛnɛ jorn azoj | az ɪn pojln dɪ najɛ rɛgɪrung hɔbn bezuxt az dɪ jɪdn̩ vɔn hɔbn̩ nɪʃt gelɛbt ɪn najntsn hʊndɛrt axtsn ɪn pojln̩ gʊfɛ | hɔbn nɪʃt gɛhat a rɛxt tsu hɔbn̩ a pojlɪʃɛ bɪrgɛrʃaft |
at end of the.F.DAT war, in nineteen hundred.SG eighteen be.PRS.3SG.AUX 3SG.NOM PTCT-be.PTCT in Berlin, but law be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT in these year-PL so that in Poland the.F.NOM new-F.NOM government havePRS.3PL PTCT.meet-PTCT what the.PL Jew-s that have.PRS.3PL NEG PTCT-live-PTCT in nineteen hundred.SG eighteen in Poland body have.PRS.3PL NEG PTCT-have.PTCT a.SG right to have.INF a.SG Polish-F.SG citizenship
6 farštejt zix az er iz gebojrn gevorn vi a rus, unter der rusišer heršaft. Tak [ojciec] stracił swoje obywatelstwo. Jest zrozumiałe, że urodził się jako Rosjanin, pod władzą rosyjską. So [ my Father ] had lost his citizenship. It is understood that he was born a Russian, under Russian authority. hɔt ɛr farlojrn zajn bɪrgɛrʃaft ‖ farʃtɛjt zɪx az ɛr ɪz gɛbojrn gɛvɔrn vɪ a rus | ʊntɛr dɛr rusɪʃɛr hɛrʃaft ‖
have.PRS.3SG 3SG.NOM PTCT.lose.PTCT his citizenship understand.PRS.3SING REFL that 3SG.NOM be.PRS.3SG PTCT-be.born.PTCT PTCT-become.PTCT as a.SG Russian, under the.F.DAT Russian-F.DAT authority
7 hot er fajlojrn zajn birgeršaft, hot er ništ gehat kajn birgeršaft, iz geven štatloz. hot er gelebt a por jorn in berlin, zajn bruder iz gekumen, vajl der bruder iz geven in der krig far di rusn, ober er iz nox der krig, iz er curikgekumen un bejde zenen avek fun dajčland, vajl di virtšaftlexe lage iz geven ništ azoj gut, zenen gekumen in paris, paris. Więc stracił obywatelstwo i nie miał żadnego obywatelstwa, był bezpaństwowy. Kilka lat mieszkał w Berlinie, tam przyjechał jego brat, bo brat był na wojnie, [walczył] po stronie rosyjskiej, ale po wojnie wrócił i obaj wyjechali z Niemiec, bo sytuacja gospodarcza nie była tak dobra i przyjechali do Paryża. So he lost his citizenship and had no nationality, he was stateless. A couple of years he lived in Berlin, where his brother came, because his brother was in the war [ and fought ] on the Russian side , but after the war he returned, and both of them went to Germany because the economic situation was not good enough to come to Paris. hɔt ɛr fajlojrn zajn bɪrgɛrʃaft | hɔt ɛr nɪʃt gɛhat kajn bɪrgɛrʃaft | ɪz geven ʃtatlɔz ‖ hɔt ɛr gɛlebt a pɔr jɔrn ɪn bɛrlɪn | zajn brʊdɛr ɪz gɛkʊmɛn | vajl dɛr brʊdɛr ɪz geven ɪn dɛr krɪg far dɪ rusn | ɔbɛr ɛr ɪz nɔx dɛr krɪg | ɪz ɛr tsurɪkgɛkʊmɛn ən bɛjdɛ zenen avɛk fʊn dajtʃland | vajl dɪ vɪrtʃaftlɛxɛ lagɛ ɪz gevn̩ nɪʃt azoj gut | zenen gɛkʊmen ɪn parɪʒ | parɪʒ ‖
have.PRS.3SG 3SG.NOM PTCT.lose.PTCT his citizenship have.PRS.3SG 3SG.NOM NEG PTCT-have.PTCT NEG citizenship be.PRS.3SG. PTCT-be.PTCT stateless have.PRS.3SG 3SG.NOM PTCT-lieve-PTCT a few year-PL in Berlin his brother.SG be.PRS.3SG PTCT-come.PTCT because the.M.NOM brother be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT in the.F.DAT war for the.PL Russian-PL but 3SG.NOM be.PRS.3SG after the.F.DAT. war be.PRS.3SG. 3SG back-PTCT-come.PTCT and both be.PRS.3PL away[PTCT.go.PTCT] from Germany because the.F.NOM economic-F.SG situation be.PRS.3SG PTCT-be.PTCT NEG that good be.PRS.3PL PTCT-come.PTCT in Paris, Paris.
8 hobn zej gearbet in paris a por jorn, ober efšer ništ azoj lang, ober far der eršter milxome, a sax… eltexe fun zejer švester zenen ongekumen in england. hobn gehat švester… švester… a sax švester in england, zenen zej gekumen kejn england. W Paryżu pracowali kilka lat, ale nie tak długo. Ale przed pierwszą wojną światową wielu, kilkoro z nich [z rodziny], ich siostry wyjechały do Anglii. Mieli więc siostry, kilka sióstr w Anglii, więc pojechali do Anglii. In Paris he worked a few years, but not for very long. But before World War I many, some of them [the family], their sisters left for England. So they had sisters, several sisters in England, so they went to England. hɔbn̩ zej gɛarbɛt ɪn parɪʒ a pɔr jɔrn | ɔbɛr ɛfʃɛr nɪʃt azoj lang | ɔbɛr far dɛr ɛrʃtɛr mɪlxɔmɛ | a sax | ɛltɛxɛ fʊn zejɛr ʃvɛstɛr zenen ɔngɛkʊmɛn ɪn ɛngland ‖ hɔbn gɛhat ʃvɛstɛr | ʃvɛstɛr| a sax ʃvɛstɛr ɪn ɛngland | zenen zej gɛkʊmɛn kejn ɛngland /
have.PRS.3PL.AUX 3PL.NOM PTCT-work.PTCT in Paris a few year-PL but maybe NEG so long but before the.F.DAT firts-F.DAT war, a lot some from their sister.PL be.PRS.3PL on-PTCT-come.PTCT in England have.PRS.3PL PTCT-have.PTCT sister.PL... sister.PL... a lot sister.PL in England be.PRS.3PL 3PL.NOM PTCT-come.PTCT to England.