Buoleņš guoja karakaltu (Kar 2. (162-163))

Tekst źródłowy


Nazwa
Buoleņš guoja karakaltu (Kar 2. (162-163))
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Buoleņč [buoleņš] guoja karakaltu, Bōleńcz gōja kārakāłtu Braciszek szedł wojować Your brother went to war,
2 Napuškuotu capureiti, Napuszkotū capuriejtī, W nieprzybranej czapeczce, His cap was unadorned.
3 Lāc muoseņ rūžu duorzā, Łāć mōsień rużu dorza, Biegnij siostrzyczko do róźanego ogrodu, Rush to the rose garden, sister,
4 Puškoj bruoļam capureiti! Pūszkoj brōlam cāpuriejti! Przybierz bratu czapeczkę. Adorn your brother’s cap!
5 Dzīduodama appuškuoja, Dzīdodama āp-puszkoja, Spiewając przybrała, She adorned it, singing songs,
6 Rauduodama pavadeja. Rāŭdodama pāwadieja. Płacząc przeprowadziła. She accompanied him crying.
7 Dzīd, muoseņ, raup [raud] muoseņ, Dzīd, mōsień, rāŭp mōsień, Spiewaj siostrzyczko, płacz siostrzyczko, Sing, dear sister, cry, dear sister,
8 Tu maņ vaira naredzeisi! Tu māń wājra nā-riedziejsi! Ty mnie więcej nie zobaczysz! You won’t see me again!
9 Atsyuteišu kumeleņu Āt-syŭtiejszu kūmieleniu Przyślę konika I will sent a horse
10 Ar bādom apkluotu, Ar badom āp-kłotu, (Z) żałobą okrytego, in mourning,
11 Pavaicuojsi [pavaicuosi] iz kumeleni, Pāwajcojsi iz kūmieleni, Zapytasz (u) konika, You will ask the horse:
12 Kur palyka juojējeņč [juojējeņš]? Kūr pāłyka jōjejeńcz? Gdzie został jeździec? Where is the rider?
13 Tī palyka juojējeņč [juojējeņš]? Tī pāłyka jōjejeńcz? Tam został jeździec, The rider was left
14 Kur kreit veiry kai ūzuly, Kur krējt wiējry kaj ūzuły, Gdzie padają mężowie jak dęby, Where men fall like oak trees,
15 Kur nu kaulu tyltu greida, Kur nu kāułu tŷłtu grējda, Gdzie z kości mosty ścielą, Where bridges are made from bones,
16 Skaldzē mastas capureites, Skałdziā māstas cāpuriejtias, W stóg złożne czapeczki, Caps are thrown on a haystack,
17 Zuordūs krauti zūbyneni, Zordūs krāuti zūbynieni, W płot (kozły) ustawione pałasze, Swords are put into a hayrack,
18 Ašnim plyuda Daugaveņa, Āsznim płŷuda Dāugāwienia, Krwią płynie Dźwineczka, The Daugava flooded with blood,
19 Viejeņč [viejeņš] motus purynoj, Wiējeńcz mōtus pūrynoj, Wietrzyk włosy rozwiewa, The wind ruffled the hair,
20 Saule kaulus balynoj, Sāula kāułus bāłynoj, Słońce kości bieli, The Sun bleached the bones,
21 Kur dvēselis pulkim īt Kur dwiāsialis pūłkim īt Gdzie dusze tłumem idą Where souls walk in cohorts
22 Iz Dīveņu zāluotūs: Iz Dīwieniu źāłotus: Do Bożyczka skarżyć się, They are going to complain to God.
23 Pījem Dīveņ tuos dvēselis, Pījem Dīwień tos dwiāsiālis, Przyjm Bożyczku te dusze Receive these souls, oh Lord,
24 Karakaltūs buoriņus. Kārakałtus bōrinius. W wojnie zabitych sierot! These orphans killed in war!