Sādādama sev duorzeņā (Roz 3. (175 – 176))

Tekst źródłowy


Nazwa
Sādādama sev duorzeņā (Roz 3. (175 – 176))
Typ
pieśń
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sādādama sev duorzeņā Sādadama siēu dorzieniā Siedząc sobie w ogródku, Sitting in the garden
2 Īsuoka guoduot muoseņa. Īsoka gōdot’ mōsienia. Zaczęła myśleć siostrzyczka. I remembered my sister.
3 O, cik nikna šei dzeiveite O, cik nīkna szej dziējwiejtia O, jak nędzne to życie Alas, how wicked is this life
4 Un šuo pasauļa mīleiba, Un szo pāsaula mīlejba, I tego świata miłość, And the love of this world.
5 Kotrys muonej maņ viļteigi, Kotrys mōniej māń wīltiejgi, Każdy oszukuje mię chytrze, They all deceive me wilily,
6 Vazdams grākā nažēleigi. Wāzdams grakā nāżelejgi. Prowadząc do grzechu bezlitośnie. Pulling me into sin pitilessly.
7 Aplaiž dreiz maņ namīleigi, Āpłajz drējz mań nāmilejgi, Opuszcza prędko mię nieczule, Soon they abandon me heartlessly,
8 Nycynuodams cīš brysmeigi. Nŷcynōdams cīsz brŷśmiejgi. Krzywdząc bardzo okrutnie. And despise me terribly.
9 Puorīs dīnas jaunumeņa, Pōr-īś dīnas jāunumienia, Przejdą dni młodości, The days of my youth will pass,
10 Izgaiss skrosa šuo vaidzeņa, Īzgajss skrōsa szo wājdzienia, Minie krasa tej twarzyczki, The colour of my cheeks will bleach,
11 Natureišu sev draudzeņa, Nā-turejszu siēu drāudzienia, Nie będę miała sobie przyjaciela, I will be without a friend,
12 Kod guļšūs kopūs buorine. Kod gūlszus kōpus bōrinia. Kiedy legnę w grobie sierocym. When in my grave I’ll lie, an orphan.
13 Puorīs slava šuo pasauļa, Pōr-īś sławia szo pāsaula, Przejdzie sława tego świata, The glory of this world will pass,
14 Leidz kai dyumi un tei mygla! Lējdz kaj dŷumi un tīej mŷgła! Równie jak dym i ta mgła! Just as smoke and mist!
15 Acs paplešu [paplesšu] myuža muojā, Āćs pa-plēszszu mŷuża mōja, Oczy otworzę w wiecznym domu, I will open my eyes in eternity’s house,
16 Dzeivuodama tymsā grobā, Dziējwodama tymsā grobā, Mieszkając w ciemnym grobie, Living in the dark grave
17 Izvuceja [izvuiceja] šuos tāsneibas. Īz-wucieja szos tāśniejbas. Wyuczyłam się tej prawdy. I acquired this truth.
18 Pukeites skaistas mīleigas, Pūkiejtias skājstas milejgas, Kwiateczki, ładne, milutkie, Pretty, lovely flowers
19 Ar munom rūkom stateitas, Ar mūnom rūkom statiejtas, (Z) mojemi rękami sadzone, Planted by my hands,
20 Un ar osorom vin [viņ] laisteitas. Un ar ōsorom wīn łājstiejtas. I (z) łzami tylko podlewane! Watered with my tears,
21 Tū maņ saceja lilija, Tu mań sācieja lilīja, Ty mi mówiłaś, lilijo, You told me, lilly:
22 Sorgīs pasauļa muoseņa, Sōrgiś pāsaula mōsienia, Strzeż się świata, siostrzyczko, Take care in this world, dear sister!
23 Runova pukju kienīne, Rūnowa pūkju kiēninia, Gadała kwiatów królowa Thus spoke the queen of flowers:
24 Verys kas tymā duorzeņā Wiēryś kas tymā dorzieniā Patrz co w tym ogródku Look what is in this garden,
25 Tik daudz munu draudzinīcu Tik dāudź mūnu drāudzinijcu Tak dużo moich przyjaciółek, So many of my little friends –
26 Kotras izplauka nu reita, Kōtras īz-płauka nu rējta, Które rozwinęły się zrana, Each one blossoms in the morning,
27 Ap pusdīnem aizzīdēja, Ap pūśdiniam ājz-zidiēja, O południu rozkwitły, After noon they wither,
28 Zam vokoru jau nūveita. Zam wōkoru jāu nuwiējta. Pod wieczór już powiędły. In the evening they have faded.
29 Tai puorīs tovuas [tovas] dīneņas Taj pōr-iś tōuuas dīnienias Tak przejdą twoje dzionki (dni) So your days will pass
30 Un nūskumeigas naksneņas Un nūskumiējgas nākśnienias I smutne nocki, And the cheerless nights
31 Kai dreiž nūveita pukeite, Kaj drejż nuwiējta pūkiejtia, Jak prędko uwiędły kwiateczek, Like a flower that soon will fade,
32 Tai puorskrīs tovuas [tovas] stundeņas! Taj pōr-skrīś tōuuas stūndienias! Tak przebiegną twoje godziny! Your hours rush by.
33 Poša zynu ka iznīkšu Pōsza zŷnu ka iznīkszu Sama wiem, że zniknę I know that I will decay
34 Un dreiž myužēgi aizmigšu, Un drejż mŷużegi ājz-mīgszu, I prędko na wieki zasnę, That I will soon fall into eternal sleep,
35 Tūlaik, o duorgā muoseņa, Tūłajk, o dorga mōsienia, Wtedy, o droga siostrzyczko, Then, oh dear sister,
36 Nameklej maņ duorzeņā, Nā miēklej mań dorzieniā, Nie szukaj mię w ogródku, Don’t look for me in the garden,
37 Bet ej uz smiļkšu kaļneņa, Bet ej uz śmīlkszu kalnieniā, Ale idź na piasczysty pagórek, but go to the sandy hill [= the graveyard]
38 Vaicoj kur tovua [tova] muoseņa, Wājcoj kur tōuua mōsienia, Pytaj, gdzie twoja siostrzyczka, Ask where your sister is,
39 Tī mīreigi juos gaļveņa Tī mīrejgi jos gālwienia Tam spokojnie jej główka Here in peace her little head
40 Guļ zam cila [cīta] akmini. Gul zam ciłā akminī. Leży pod twardym kamieniem. Is bedded beneath a hard stone.