Zīmeļs i Saule (Północny Wiatr i Słońce)

Tekst źródłowy


Nazwa
Zīmeļs i Saule (Północny Wiatr i Słońce)
Typ
bajka
Komentarz
Wersja łatgalska (tekst pisemny): Ilze Sperga Transkrypcja fonetyczna według wersji wolnej, mówca Inga, nagranie w październiku 2013 r. w Rezekne; transkrypcja Nicole Nau i Jowita Niewulis
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Zīmeļs i Saule Północny Wiatr i Słońce The Northwind and the Sun zʲiːmɛʲlʲsʲ i saulʲæ
zīmeļ-s
i
saul-e
northwind-nom.sg
and
sun-nom.sg
2 Tys nūtyka vacūs laikūs. To się zdarzyło w dawnych czasach. This happened in old times. tɨs nuːtɨka vatsuːs laikuːs
tys
nū-tyka
vac-ūs
laik-ūs
dem-nom.sg.m
happen.pst.3
old-loc.pl.m
 time-loc.pl
3 Saule i Zīmeļs guoja pa ceļu Słońce i Północny Wiatr szli drogą The Sun and the Northwind were walking along a road saulʲæ i zʲiːmɛlʲsʲ guɔja pa tsʲelʲu
saul-e
i
zīmeļ-s
guoj-a
pa
ceļ-u
sun-NOM.SG
and
northwind-NOM.SG
walk.PST.3
PREP
road-ACC.SG
4 i īdami runuoja sovā storpā, i idąc mówili między sobą, and, walking, talked to each other i iːdami runuɔja sɔvaː stɔrpaː
i
īdam-i
runuoj-a
sov-ā
storp-ā
and
walk-CONV-PL.M
talk.PST-3
RPO-LOC.SG
space_between-LOC.SG
5 kurs nu jūs stypruoks. który z nich silniejszy. who of them was stronger. kurs nu juːs stɨpruɔks
kur-s
nu
jūs
stypr-uok-s
which-NOM.SG.M
of
3-GEN.PL
strong-COMP-NOM.SG.M
6 Te pretim guoja celinīks, Wtedy nadszedł wędrowiec, Along came a wanderer, tɛ prɛtʲim guɔja tsʲelʲinʲiːks
te
pretim
guoj-a
celinīk-s
there
opposite
go.PST-3
wanderer-NOM.Sg
7 vyss sasatiņs syltā mietelī. cały owinięty w ciepły płaszcz. all wrapped up in a warm coat vɨsː sasatʲinʲsʲ sɨltaː mʲiɛtʲeliː
vyss
sa-sa-tyņs
sylt-ā
mietel-ī
all-NOM.SG.M
PFX-RFL-wrap.PAP.NOM.SG.M
warm-LOC.SG
coat-LOC.SG
8 Jī nūsprīde, Ustalili They decided jiː nuːspriːdʲæ

nū-sprīd-e
3-NOM.PL.M   
PFX-decide.PST-3
9 ka pats stypruokais ir tys, że najsilniejszy jest ten, that he was the strongest, ka pats stɨpruɔkais ir tɨs
ka
pats
stypr-uok-ais
ir
tys
that
EMPH-NOM.SG.M
strong-COMP-NOM.SG.M.DEF
be.PRS.3
DEM-NOM.SG.M
10 kurs liks celinīkam nūmaukt mieteli. który zmusi wędrowca do do ściągnięcia płaszcza. who would make the wanderer strip off his coat. kursʲ lʲiksʲ tsʲelʲinʲiːkam nuːmaukt mʲiɛteli
kur-s
lik-s
celinīk-am
nū-mauk-t
mietel-i
which-NOM.SG.M
make-FUT(3)
wanderer-DAT.SG
PFX-pull-INF
coat-ACC.SG
11 Zīmeļs pyute, cik stypri varēja, Północny Wiatr powiał tak silnie, jak mógł, The Northwind blew as strongly as he could zʲiːmʲɛlʲsʲ pɨwtʲæ, tsʲik stɨpri varæːja
zīmeļ-s
pyut-e
cik
stypr-i
varēj-a
northwind-NOM.SG
blow.PST-3
as_much
strong-ADV
be_able.PST-3
12 bet kū vaira jis pyute, ale im więcej wiał, but the more he blew bɛt kuː vaira jis pɨwtʲæ
bet

vairuok
jis
pyut-e
but
what.ACC
more
    3-NOM.SG.M
blow.PST-3
13 tū celinīks vaira sasatyna mietelī, tym bardziej wędrowiec otulał się w płaszcz; the more the wanderer wrapped himself up in his coat tuː tsʲelʲinʲiːks vaira sasatɨna mʲiɛtʲeliː
t-ū
celinīk-s
vaira
sa-sa-tyn-a
mietel-ī
DEM-ACC.SG.M
wanderer-NOM.SG
more
    PFX-RFL-wrap.PST-3
coat-LOC.SG
14 cikom jau Zīmeļs mete mīru. wreszcie Połnocny Wiatr dał spokój. until the Northwind just gave up. tsʲikɔm jau zʲiːmʲɛlʲsʲ mʲætʲæ mʲiːru
cikom
jau
zīmeļ-s
met-e
mīr-u
until
PTC
northwind-NOM.SG
throw.pst-3
peace-ACC.SG
15 Niu givuos Saule siļdeit gaisu Wtedy Słońce zaczęło ogrzewać powietrze Now the Sun began to warm the air nʲiu gʲivuɔs saulʲæ sʲilʲdʲæːtʲ gaisu
niu
givuos
saul-e
siļdei-t
gais-u
now
catch.PST.3-RFL
sun-NOM.SG
warm[V]-INF
air-ACC.SG
16 ar sovim syltajim spaitim swoimi cieplymi promieniami with its warm rays ar sɔvʲim sɨltajiːm spaitʲim
ar
sov-im
sylt-aj-im
spait-im
with
RPO-DAT.PL
warm-DEF-DAT.PL.M
ray-DAT.PL
17 i jau piec eisa laika i już w chwilę później and already after a short time i jau pɛts ɛʲsa laika
i
jau
piec
eis-a
laik-a
and
already
after
short-GEN.SG.M
time-GEN.SG
18 celinīks nūvylka sovu mieteli. wędrowiec zdjał swój płaszcz. the wanderer took of his coat. tsʲelʲinʲiːks nuːvɨlka sɔvu mʲiɛtʲeli
celinīk-s
nū-vylk-a
sov-u
mietel-i
wanderer-NOM.SG
PFX-pull.PST-3
RPO-ACC.SG
coat-ACC.SSG
19 Tai Zīmeļam daguoja atzeit, I tak oto Północny wiatr musiał przyznać, So the Northwind had to acknowledge tai zʲiːmʲɛʲlʲæm daguɔja adzʲɛitʲ
tai
zīmeļ-am
da-guoj-a
atzei-t
so
northwind-DAT.SG
PFX-go.pst-3
acknowledg-INF
20 ka Saule par jū stypruoka. że Słońce jest silniejsze od niego. that the Sun was stronger than he. ka saulʲæ par juː stɨpruɔka
ka
saul-e
par
j-ū
stypr-uok-a
that
sun-NOM.SG
for
3-ACC.SG
stron-COMP-NOM.SG.F