"Mameszi" (Mordechaj Canin)

Tekst źródłowy


Nazwa
"Mameszi" (Mordechaj Canin)
Typ
Tekst
Komentarz
Mordechaj Canin (1904 – 2009) – urodzony 1. kwietnia 1904 roku w Sokołowie Podlaskim jako Mordechaj Jeszaja Cukerman, izraelski pisarz tworzący w jidysz, językoznawca, leksykograf, publicysta, jeden z wiodących propagatorów i działaczy na rzecz kultury i języka jidysz w Izraelu. Canin był autorem największego słownika jidysz-hebrajskiego i założycielem oraz redaktorem naczelnym jidyszowego czasopisma „Lecte Najes”. Canin otrzymał tradycyjne wykształcenie: uczył się w chederach, następnie w jesziwie u Jakuba Zeliga Morgensterna w Sokołowie Podlaskim. W wolnych chwilach zgłębiał nauki świeckie, czerpiąc wiedzę z polskojęzycznych podręczników. Gdy w 1921 roku rodzina przeniosła się do Warszawy, Canin zaczął uczęszczać na wykłady z literatury na Uniwersytecie Warszawskim, czytał także wszystkie powieści, które znalazł w żydowskich bibliotekach w Warszawie. Był także działaczem Centrale Jidisze Szul Organizacje (CISZO). Pierwszą nowelę opublikował w Warszawie w 1928 roku w czasopiśmie „Ojfgang”. Tam też w latach 1933 i 1935 ukazały się jego pierwsze zbiory opowiadań. Przed wybuchem II wojny światowej Canin zaciągnął się do polskiej armii, lecz oddział, do którego należał, nie dotarł na linię frontu. Po dwóch miesiącach niemieckiej okupacji, uciekł na Litwę. Po zajęciu państwa przez Armię Czerwoną przedostał się do Japonii i w końcu przez Indie dotarł w 1942 roku do Izraela. W 1945 roku jako korespondent Canin wrócił na rok do Polski, skąd wysyłał do nowojorskiego Forwerts korespondencje dokumentującą Zagładę żydowskiej społeczności w Polsce. Zbiór tych artykułów ukazał się później w 1954 roku w książce pt. „Iber sztejn un sztok: a rajze iber hundert churew gewordene kehiles in pojln”. W Izraelu Canin aktywnie angażował się w propagowanie kultury i języka jidysz. Był także zaangażowany w działania prowadzące do aktywizacji i asymilacji do społeczeństwa izraelskiego przybyłych tam mówiących w jidysz Żydów z Europy Wschodniej. Działał na rzecz uznania jidysz i jego kultury za część kulturowego dziedzictwa państwa Izrael. W lipcu 1945 zaczął wydawać tygodnik „Ilustrirter Wochenblat”, który ukazywał się do października 1949. W tym samym roku Canin zaczął redagować tygodnik „Lecte najes”. Po dziewięciu długich latach zmagań z rządem izraelskim, który przeciwny był wszelkim przejawom kultury jidysz, w 1958 Canin otrzymał koncesję i zaczął wydawać „Lecte najes” jako dziennik. Z biegiem czasu gazeta znów zaczęła wychodzić jako tygodnik i ukazywał się do 2006 roku, do śmierci jej założyciela i redaktora. Mordechaj Canin publikował w jidysz opowiadania, nowele, powieści, recenzje, biografie i inne. Wydał ponad 20 powieści a część z nich przetłumaczona została na język hebrajski. Był działaczem telawiwskiego Bejt Szolem Alejchem. Był także jednym z inicjatorów i założycieli Bejt Lejwik – Związku Literatów i Dziennikarzy piszących w jidysz w Izraelu, któremu także przez kilka lat przewodniczył. Tam także prowadził szeroko zakrojone działania na rzecz kultury i języka jidysz, przyczyniając się tym samym do wzrostu zainteresowania samym językiem i jego dziedzictwem w współczesnym Izraelu. Zmarł 4. lutego 2009 roku.  
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 dos iz a štikele genumen fun canins „šlof ništ mameši”, a bux fun noveln. דאָס איז אַ שטיקעלע גענומען פֿון צאַנינס "שלאָף נישט מאַמעשי", אַ בוך פֿון נאָוועלן To jest fragment [wzięty] z “Šlof ništ mameši” Canina, zbioru opowiadań. Here is an excerpt [taken] from the " Shlof Nisht Mameshi " by Canin, a collection of short stories.
2 far junge un eltere kinder cu gedenken. פֿאַר יונגע און עלטערע קינדער צו געדענקען Dla młodszych i starszych dzieci, ku pamięci. For younger and older children, in memory.
3 mameši, mameši, du šlufst? מאַמעשי, מאַמעשי, די שלופֿסט Mamusi, mamusi, śpisz? Mum, mum, are you asleep?
4 šluf ništ mameši. שלוף נישט, מאַמעשי Nie śpij mamusiu. Do not sleep, mum.
5 jax hob gehat a malejer, der far bin jax gekumen špet, mameši. יאַך האָב געהאַט אַ מאַלייער, דערפֿאַר .בין יאַך געקומען שפּעט, מאַמעשי Przydarzyło mi się nieszczęście, dlatego przyszedłem tak późno, mamusiu. Misfortune happened to me, because I came so late, mum.
6 vi nox jax bin ariber af jeno zat, hot mio gepuct a šmalcovnik. .ווי נאָך יאַך בין אַריבער אַף יענאָ זאַט, האָט מיאָ געפּוצט אַ שמאַלצאָווניק Jak tylko przeszedłem na tamtą stronę, złapał mnie szmalcownik. As soon as I walked to the other side, a smuggler grabbed me.
7 jax zol im gebn gelt, hot er gevolt. .יאַך זאָל אים געבן געלט, האָט ער געוואָלט Chciał, abym dał mu pieniądze. He wanted me to give him money.
8 hob jax im farčaket, az ix hob man gelt ba a pžekupke afn kerceljak. .האָב יאָך אים פֿאַרטשאַקעט, אַז איך האָב מאַן געלט באַ אַ פּשעקופּקע אַפֿן קערצעליאַק Wmówiłem mu, że pieniądze mam u przekupki na Karcelaku. I told him that I had got some money from a street vendor on Karcelak.
9 loz ejo gajn mit mio un jox vel im gebn gelt fun der pžekupke. .לאָז אייאָ גײַן מיט מיאָ און יאָך וועל אים געבן געלט פֿון אַ פּשעקופּקע Kazał mi iść ze sobą i miałem mu dać te pieniądze od przekupki. He told me to go with him and I had to give him the money from the street vendor.
10 zenen mio gegangen un gegangen un jax hob getraxt vi cu maxn fis. .זענען מיאָ געגאַנגען און געגאַנגען און יאַך האָב געטראַכט ווי צו מאַכן פֿיס. Szliśmy i szliśmy, a ja tylko myślałem jak tu dać drapaka. We walked and walked, and I was just thinking how I could give him the slip.
11 vi mio zenen gekimen nont cum kerceljak, iz dort geven a mexje. ווי מיאָ זענען געקימען נאָנט צום קערצעליאַק, איז דאָרט געווען אַ מעכיע. Jak doszliśmy w okolice Karcelaka, okazało się, że jest tam niemałe zamieszanie. As we got near Karcelak, it turned out that there was some confusion.
12 gojim hobn zox gegebn lejges un pžekupkes hobn gevaldevet vi me volt zej gekojlet. hob jax gezen, az der šlamcovnik iz mit zane šlipjes arangetun in der mexje un jax hob gemaxt fis, hob jax gemaxt. גויים האָבן זאָך געגעבן לייגען און פּשעקופּקעס האָבן געוואַלדעוועט ווי מען וואָלט זיי געקוילט. האָב יאַך געזען אַז דער שמאַלצאָווניק איז מיט זאַנע שליפּיעס אַראַנגעטון אין די מעכיע, און יאַך האָב געמאַכט פֿיס, האָב יאַך געמאַכט. Goje się bili, a przekupki biedoliły, jakby chciano je zarżnąć. Zobaczyłem, że szmalcownik gapi się na to całe zamieszanie i uciekłem, dałem drapaka. The gentiles were fighting, and peddlers XXX as if they wanted to slaughter them. I saw that the blackmailer was staring at all the fuss and so I ran away, I gave [him] the slip.
13 jax bin gelofn cum genšer bejs-ojlem un aribergekletert dem parkan. .יאַך בין געלאָפֿן צום גענשער בית-עולם און אַריבערגעקלעטערט דעם פּאַרקאַן Pobiegłem na cmentarz na Gęsiej i przeszedłem przez parkan. I ran to the cemetery on Gęsia street and went through the fence.
14 jax hob zox bahaltn hinter di grojse macejves un gešnapt ci der šmalcovnik zixt mo. .יאַך האָב זאָך באַהאַלטן הינטער די גרויסע מצבֿות און געשנאַפּט צי דער שמאַלצאָווניק זיכט מאָ Ukryłem się za dużymi macewami i tylko sprawdzałem, czy szmalcownik mnie nie widzi. I hid behind some large tombstones and only checked to make sure the blackmailer did not see me.
15 jax bin gelegt a felike šo un efšer lenger un es iz mo angefaln cu zixn dem tatešis kejver. .יאַך בין געלעגן אַ פֿעליקע שעה און אפֿשר לענגער און עס איז מאָ אַנגעפֿאַלן צי זיכן דעם טאַטעשיס קבֿר Leżałem z godzinę, może dłużej i pomyślałam, że poszukam grobu tatusia. I lay there for an hour, maybe longer, and I thought I'd look for Dad's grave.
16 hob jax gezixt un gezixt biskl jax hob dem kejver gefunen bavaksn mit vilde gruzn. האָב יאַך געזיכט און געזיכט ביסקל יאַך האָב דעם קבֿר געפֿונען פֿאַרוואַקסן מיט ווילדע גרוזן Szukałem i szukałem, aż znalazłem grób porośnięty dziką trawą. I searched and searched until I found the grave covered with wild grass.
17 hob jax zix avekgelejgt nebn kejver un arangeredt cum tateši: „tateši, mameši iz zejo šlaf. האָב יאַך זיך אַוועקגעלייגט נעבן קבֿר און אַראַנגערעדט צום טאַטעשי "טאַטעשי, מאַמעשי איז זייאָ שלאַף. Położyłem się obok grobu i powiedziałem do tatusia: „Tatusi, mamusia jest bardzo słaba. I lay down next to the grave and said to Dad, " Daddy, Mum is very weak.
18 mameši ken af di fis ništ štajn. bin jax avek in špitol un gevejnt farn dokte – dokte, retevet majn mameszi. מאַמעשי קען אַף די פֿיס נישט שטײַן. בין יאַך אַוועק אין שפּיטאָל און געווײַנט פֿאַרן דאָקטע – דאָקטע, ראַטעוועט מאַן מאַמעשי. Mamusia nie może nawet stać na nogach. Poszedłem do szpitala i ze złami w oczach prosiłem doktora – Doktorze, ratujcie moją mamusię. Mum can not even stand on her feet. I went to the hospital and with XXX in my eyes asked a doctor - Doctor, save my mum .
19 tateši iz geštorbn, mane brider zenen farfaln gevorn. טאַטעשי איז געשטאָרבן, מאַנע ברידער זענען פֿאַרפֿאַלן געוואָרן. Tatuś umarł, moi bracia przepadli. Dad has died, my brothers disappeared.
20 jax bin geblibn alejn, bin jax geblibn. hot der dokte gezogt mameši zol kimen cu im. יאַך בין געבליבן אַליין, בין יאַך געבליבן. האָט דער דאָקטע געזאָגט מאַמעשי זאָל קימען צו אים. Zostałem sam, tylko ja zostałem. Doktor powiedział, aby mamusia do niego przyszła. I was alone, only I was left. The doctor said that mum should come to him.
21 hob jax gewajnt un gezogt: vi ken mameši kimen cu ax? האָב יאַך געוואָנט און געזאָגט: ווי קען מאַמעשי קימען צו אַך? A ja płakałem dalej i powiedziałem: Jak mamusia ma przyjść do Was? And I continued crying and I said : How can mum come to you ?
22 zi ken af di fis ništ štajn. זי קען אַף די פֿיס נישט שטײַן. Ona nie może ustać na nogach. She can not stand on her own feet.
23 iz der dokte gegangen mit mio, ojsgeklapt mamešis plajces, cugelajgt zan ojer cu mamešis harc, ir arangekukt in di ojgn un in di ojern un gezugt cu mio: jingele, dan mamen iz guništ. איז דער דאָקטע געגאַנגען מיט מיאָ, אויסגעקלאַפּט מאַמעשיס פּלייצעס, צוגעלײַגט זאַן אויער צו מאַמעשיס האַרץ, איר אַראַנגעקוקט אין די אויגן און אין די אויער און געזאָגט צו מיאָ: יינגעלע, דאַן מאַמען איז גונישט. Więc doktor poszedł ze mną, opukał plecy mamusi, przyłożył swoje ucho do serca mamusi, zajrzał jej do oczu i uszu i powiedział do mnie: Chłopcze, twojej mamie nic nie jest. So the doctor went with me, tapped mum's back, put his ear to her heart, looked into her eyes and ears, and said to me: Boy, your mum is fine.
24 zi iz osgedart vi a bajn. זי איז אויסגעדאַרט ווי אַ בײַן. Jest wychudzona jak szczapa. She is as thin as a rake.
25 esn darf zi. עסן דאַרף זי Ma jeść. She has to eat.
26 kartofl mit pito, a krupnik mit flajš. קאַרטאָפֿל מיט פּיטאָ, אַ קרופּניק מיט פֿלײַש. פֿאַרשטעלט פֿאַר אַ גוי. הערסט, מאַמעשי Kartofle z masłem, krupnik z mięsem. Potatoes with butter, barley soup with meat.
27 herst, tateši? הערסט, טאַטעשי Słyszysz, tatusiu? You hear that, Daddy?
28 fun vanen zol jax jedn tog nemen flajš un kartofl, ci a krupnik? פֿון וואַנען זאָל יאַך יעדן טאָג נעמען פֿלײַש און קאַרטאָפֿל, צי אַ קרופּניק Skąd ja mam codziennie wziąć mięso i kartofle, albo krupnik? How am I to bring her meat and potatoes, or barley on a daily basis?
29 hot der dokte faršribn proškes cu nemen dra mol in tog, cum bestn mit milex, oder mit a sax vaser. האָט דער דאַקטע פֿאַרשריבן פּראָשקעס צו נעמען דראַ מאָל אין טאָג, צום בעסטן מיט מילעך, אָדער מיט אַ סך וואַסער. Doktor przypisał proszki, aby mamusia brała je trzy razy dziennie, najlepiej z mlekiem albo z dużą ilością wody. The doctor prescribed medicine for mum to take three times a day, preferably with milk or with plenty of water.
30 hob jax aribergekletert af jeno zat cu kojfn di proškes un afn kerceljak kojfn esn. hot mox gepuct a šmalcovnik un jax hob zix geratevet fun zane lapes … האָב יאַך אַריבערגעקלעטרט אַף יענאָ זאַט צו קןיפֿן פּראָשקעס און אַפֿן קערצעליאַק צו קויפֿן עסן. האָט מאָך געפּוצט אַ שמאַלצאָווניק און יאַך האָב זיך געראַטעוועט פֿון זאַנע לאַפּעס... Przeszedłem więc na tamtą stronę, aby kupić proszki i jedzenie na Karcelaku. Złapał mnie szmalcownik, ale uratowałem się z jego łap. So I went to the other side to buy medicine and food on Karcelak street. The smuggler caught me but I managed to wriggle out of his grasp.
31 šlofst, mameši? šlof ništ, efn di ojgn un ti a kuk af mio. שלופֿסט, מאַמעשי? שלוף נישט, עפֿן די אויגן און טי אַ קיק אַף מיאָ. Śpisz, mamusiu? Nie śpij, otwórz oczy i spójrz na mnie. Are you asleep, Mummy? Do not sleep, open your eyes and look at me.
32 fun bejs-ojlem bin jax avek zixn an aptejk cu kojfn di proškes. פֿון בית-עולם בין יאַך אוועק זיכן אַן אַפּטייק צו קויפֿן די פּראָשקעס. Z cmentarza poszedłem szukać apteki, aby kupić proszki. From the cemetery, I went to look for a pharmacy to buy the medicine.
33 hob jax af xlodne-gas deršnapt an aptejk mit an aptejko a malex. האָב יאַך אַף כלאָדנע-גאַס דערשנאַפּט אַן אַפּטייק מיט אַן אַפּטייקאָ אַ מלאך. Na ulicy Chłodnej zobaczyłem aptekę z obojętnym aptekarzem. On Chlodna street I saw a pharmacy with an inactive pharmacist.
34 vi jax hob im derlangt dem recept, hot ejo a kik getun un gezogt: di bist a židek? ווי יאַך האָב אים דערלאַנגט דעם רעצעפּט, האָט אייאָ אַ קיק געטון און געזאָגט: די ביסט אַ זשידעק? Jak mu podałem receptę, spojrzał na mnie i powiedział: Jesteś Żydkiem? As I gave him the prescription, he looked at me and said : You're a Jew ?
35 avade bistu a židek. du host a šlaxt ponem, židku, hot ejo gezugt. אַוודאי ביסטו אַ זשידעק. די האָסט אַ שלאַכט פּנים, זשידקו, האָט אייאָ געזאָגט. ? Na pewno jesteś Żydkiem. Masz zły wygląd, Żydku, powiedział. Sure you're a Jew. You have a bad appearance, Jew-boy, he said.
36 az der aptejko hot mio gegebn di proškes un jax hob im gefregt vifl jax zol bacoln, hot der aptejko mio a šnel geton in der nuz un gezogt, az af cu morgns nox der milxome zol ix kumen cu im bacoln far di proškes. אַז דער אַפּטייקאָ האָט מיאָ געגעבן די פּראָשקעס און יאַך האָב אים געפֿרעגט וויפֿל יאַך זאָל באַצאָלן, האָט דער אַפּטייקאָ מיאָ שנעל געטאָן אין דער נוז און געזאָגט, אַז אַף צו מאָרגנס נאָך דער מלחומה זאָל איך קומען צו אים באַצאָלן פֿאַר די פּראָשקעס. Gdy aptekarz dał mi proszki, a jak go zapytałem, ile mam zapłacić, ten dał mi prztyczka w nos i powiedział, że następnego dnia po wojnie mam przyjść i zapłacić mu za proszki. When the pharmacist gave me the medicine, and I asked him how much I should pay, he gave me a poke in the nose, and said that the day after the war ended, I had to come and pay for the medicine.
37 mio daxt zix, mameši, az der aptejko iz an undzeriker farštelt far a goj. herst, mameši? מיאָ דאַכט זיך, מאַמעשי, אַז דער אַפּטייקאָ איז אַן אונדזעריקער פֿאַרשטעלט פֿאַר אַ גוי. הערסט, מאַמעשי Wydaje mi się mamusiu, że aptekarz to nasz, tylko przebrany za goja. Słyszysz, mamusiu? It seems to me, Mum, that the pharmacist is one of us, only disguised as a gentile. You hear that, Mum?