"Jankele iz do ništ" (Mordechaj Canin)

Tekst źródłowy


Nazwa
"Jankele iz do ništ" (Mordechaj Canin)
Typ
Tekst
Komentarz
Mordechaj Canin (1904 – 2009) – urodzony 1. kwietnia 1904 roku w Sokołowie Podlaskim jako Mordechaj Jeszaja Cukerman, izraelski pisarz tworzący w jidysz, językoznawca, leksykograf, publicysta, jeden z wiodących propagatorów i działaczy na rzecz kultury i języka jidysz w Izraelu. Canin był autorem największego słownika jidysz-hebrajskiego i założycielem oraz redaktorem naczelnym jidyszowego czasopisma „Lecte Najes”. Canin otrzymał tradycyjne wykształcenie: uczył się w chederach, następnie w jesziwie u Jakuba Zeliga Morgensterna w Sokołowie Podlaskim. W wolnych chwilach zgłębiał nauki świeckie, czerpiąc wiedzę z polskojęzycznych podręczników. Gdy w 1921 roku rodzina przeniosła się do Warszawy, Canin zaczął uczęszczać na wykłady z literatury na Uniwersytecie Warszawskim, czytał także wszystkie powieści, które znalazł w żydowskich bibliotekach w Warszawie. Był także działaczem Centrale Jidisze Szul Organizacje (CISZO). Pierwszą nowelę opublikował w Warszawie w 1928 roku w czasopiśmie „Ojfgang”. Tam też w latach 1933 i 1935 ukazały się jego pierwsze zbiory opowiadań. Przed wybuchem II wojny światowej Canin zaciągnął się do polskiej armii, lecz oddział, do którego należał, nie dotarł na linię frontu. Po dwóch miesiącach niemieckiej okupacji, uciekł na Litwę. Po zajęciu państwa przez Armię Czerwoną przedostał się do Japonii i w końcu przez Indie dotarł w 1942 roku do Izraela. W 1945 roku jako korespondent Canin wrócił na rok do Polski, skąd wysyłał do nowojorskiego Forwerts korespondencje dokumentującą Zagładę żydowskiej społeczności w Polsce. Zbiór tych artykułów ukazał się później w 1954 roku w książce pt. „Iber sztejn un sztok: a rajze iber hundert churew gewordene kehiles in pojln”. W Izraelu Canin aktywnie angażował się w propagowanie kultury i języka jidysz. Był także zaangażowany w działania prowadzące do aktywizacji i asymilacji do społeczeństwa izraelskiego przybyłych tam mówiących w jidysz Żydów z Europy Wschodniej. Działał na rzecz uznania jidysz i jego kultury za część kulturowego dziedzictwa państwa Izrael. W lipcu 1945 zaczął wydawać tygodnik „Ilustrirter Wochenblat”, który ukazywał się do października 1949. W tym samym roku Canin zaczął redagować tygodnik „Lecte najes”. Po dziewięciu długich latach zmagań z rządem izraelskim, który przeciwny był wszelkim przejawom kultury jidysz, w 1958 Canin otrzymał koncesję i zaczął wydawać „Lecte najes” jako dziennik. Z biegiem czasu gazeta znów zaczęła wychodzić jako tygodnik i ukazywał się do 2006 roku, do śmierci jej założyciela i redaktora. Mordechaj Canin publikował w jidysz opowiadania, nowele, powieści, recenzje, biografie i inne. Wydał ponad 20 powieści a część z nich przetłumaczona została na język hebrajski. Był działaczem telawiwskiego Bejt Szolem Alejchem. Był także jednym z inicjatorów i założycieli Bejt Lejwik – Związku Literatów i Dziennikarzy piszących w jidysz w Izraelu, któremu także przez kilka lat przewodniczył. Tam także prowadził szeroko zakrojone działania na rzecz kultury i języka jidysz, przyczyniając się tym samym do wzrostu zainteresowania samym językiem i jego dziedzictwem w współczesnym Izraelu. Zmarł 4. lutego 2009 roku.  
Dostęp
public
Język
(polski) jidysz

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 jankele iz do ništ lang curik alt gevorn 12 jor in drajcentn. in geto cejl men di teg fun klemeniš un ništ fun jorn. dox vejst jankele vi alt er iz. יאַנקעלע איז דאָ ניטש לאַנג צוריק אַלט געוואָרן 12 יאָר אין דרײַצנטן. אין געטאָ ציילט מען די טעג פֿון קלעמעניש און נישט פֿון יאָרן. דאָך ווייסט יאַנקעלע ווי אַלט ער איז. Jankiel niedawno skończył dwanaście lat, trzynastego. W getcie liczy się dni od zamknięcia, a nie przelicza na lata, ale Jankiel wie ile ma lat. Yankel recently turned twelve or thirteen. In the ghetto days are counted according to the time you were imprisoned there, and not in years, but Yankel knows how old he is.
2 fun destvegn iz gefaln ojf im a min zikne, vajl funem oftn kletern iber der geto-mojer hot er zix gehaltn ongebojgn. oder efšer hot er zix gehaltn ongebojgn vi a štendike grejtkajt cu antlojfn fun a sakone? פֿון דעסטוועגן איז געפֿאַלן אויף אים אַ מין זיקנה, ווײַל פֿונעם אָפֿטן קלעטערן איבער דער געטאָ-מויער האָט ער זיך געהאַלטן אָנגעבויגן. אָדער אפֿשר האָט ער זיך געהאַלטן אָנגעבויגן ווי אַ שטענדיקע גרייטקייט צו אַנטלויפֿן פֿון אַ סכּנה Ostatnio poczuł się stary, bo przez częste wspinanie się na mur getta chodził zgarbiony. Albo zgarbiony chodził z powodu stałej gotowości do ucieczki i ze strachu? Recently he has felt old, because of frequent climbing over the wall of the ghetto he has had to walk, hunched over. Or walk hunched over because of constant readiness to flee, and because of fear?
3 jankeles elterer bruder, motele, iz a por voxn far der milxome avek in der algemejner mobilizacje cu kemfn kegn di dajčn un fun jenem tog on hot men fun im mer ništ gehert. der cvejter bruder, fir jor elter fun jankelen, froim, iz a por teg nox ojsbrux fun der milxome avek fun varše mitn jam-menčn, vos iz gerufn gevorn cu antlojfn fun der hojptštot. יאַנקעלעס עלטערער ברודער, מאָטעלע, איז אַ פּאָר וואָכן נאָך דער מלחמה אַוועק אין דער אַלגעמיינער מאָביליזאַציע צו קעמפֿן קעגן די דײַטשן און פֿון יענעם טאָג אָן האָט מען פֿון אים מער נישט געהערט. דער צווייטער ברודער, פֿיר יאָר עלטער פֿון יאַנקעלען, פֿרוים, איז אַ פּאָר טעג נאָך אויסברוך דער מלחמה אַוועק פֿון וואַרשע מיטן ים-מענטשן, וואָס איז גערופֿן געוואָרן צו אַנטלויפֿן פֿון דער הויפּטשטאָט Starszy brat Jankiela, Motele, został dwa tygodnie przed wybuchem wojny zmobilizowany do wojska i poszedł walczyć z Niemcami. Od tego dnia nie było od niego żadnych wieści. Drugi brat, cztery lata starszy od Jankiela, Froim, kilka dni po wybuchu wojny, wyjechał z Warszawy z marynarzem, który wzywał wszystkich do ucieczki ze stolicy. Yankel's older brother, Motele, was mobilized into the army two weeks before the war and went to fight the Germans. Since that day there has been no news from him. The second brother, four years older than Yankel, Froim, a few days after the outbreak of the war, left Warsaw with a sailor, who was urging everyone to flee the capital.
4 zenen cu der šmole mile, džike un stavki dergangen finctere psures, az dajčiše eroplanen hobn ojsgešatkevet di antlojfendike plitim, un ver es iz ništ geštorbn fun di kojln, iz ojsgegangen fun di vund. זענען צו דער שמאָלע מילע, דזשיקע און סטאַווקי דערגאַנגען פֿינצטערע בשורות, אַז דײַטשישע עראָפּלאַנען האָבן אויסגעשאַטקעוועט די אַנטלויפֿנדיקע פּליטים, און ווער עס איז נישט געשטאָרבן פֿון די קוילן, איז אויסגעגאַנגען פֿון די ווונד Na Miłą, Dziką i na Stawki dotarły wkrótce ponure wieści, że niemieckie samoloty wystrzelały uciekających uchodźców, a kto nie został zastrzelony, zmarł z powodu doznanych ran. On Mila, Dzika and Stawki streets, the grim news soon arrived that the German planes were shooting fleeing refugees, and those who were not shot dead died of sustained wounds .
5 hot mameši gevejnt tog un naxt, geklogt az der himl hot ojf ir, der almone, kejn raxmones ništ gehat un zi arumgešobn fun cvej zin un frier baj zej cugenumen dem tatn dem parnose-geber. האָט די מאַמעשי געוויינט טאָג און נאַכט, געקלאָגט אַז דער הימל האָט אויף איר, דער אמלנה, קיין רחמנות נישט געהאַט און זי אַרומגעשאָבן פֿון צוויי זין און פֿריער בײַ זיי צוגענומען דעם טאַטן, דעם פּרנסה-געבער Mamusia płakała dzień i noc, skarżyła się, że niebo nie ma dla niej, wdowy, litości i pozbawiło ją dwóch synów, a wcześniej zabrało jej ich ojca, który zarabiał na chleb. Mum was crying day and night, complained that Heaven was not on her side, a widow, [there was no] mercy and [she was] deprived of her two sons, and their father had already been taken, who had been the breadwinner.
6 az di zin zenen geven in der hejm, hot di gance šmole mile ir mekane geven: azelxe „briliantene kinder“. „mameši – hot motele gebetn – in drojsn xliapet a mabl. dox gezunt, mameši, iz tajerer fun di bejgl. ver vet kojfn nase bejgl?“ אַז די זין זענען געווען אין דער היים, האָט די גאַנצע שמאָלע מילע איר מקנא געווען: אַזעלכע "בריליאַנטע קינדער". "מאַמעשי – האָט מאָטעלע געבעטן – אין דרויסן כליאַפּעט אַ מבול. דאָך געזונט, מאַמעשי, איז טײַרער פֿון די בייגל Gdy synowie byli w domu, cała Miła jej zazdrościła: co za „złote dzieci”! „Mamusiu – prosił Motele – na dworze leje. A zdrowie, mamusiu, jest ważniejsze niż bajgle. Któż kupi mokre bajgle?” When her sons were at home, all Mila street envied her: such "golden children." "Mum," pleaded Motele, "it's pouring outside. And your health, Mum, is more important than bagels. Who will buy wet bagels?"
7 froim vos hot gelernt in der škole ojf stavki-gas, hot der mameši gezogt, az ejn mol in der vox, frajtik, vet er ništ gejn in der škole, nor nehmen dos kojšl mit bejgl cu fajkojfn, mameši zol zix dem tog opruen. ווער וועט קויפֿן נאַסע בייגל?" פֿרוים, וואָס האָט געלערנט אין דער שקאָלע אויף סטאַווקי-גאַס, האָט דער מאַמעשי געזאָגט, אַז איין מאָל אין דער וואָך, פֿרײַטיק, וועט ער נישט גיין אין דער שקאָלע, נאָר נעמען דאָס קוישל מיט בייגל צו פֿאַרקויפֿן, מאַמעשי זאָל זיך אָפּרוען Fraim, który uczył się w szkole na Stawkach, powiedział mamusi, że raz w tygodniu, w piątek, nie będzie chodził do szkoły, tego dnia będzie brał koszyk z bajglami i je sprzedawał, a mamusia ma odpoczywać. Fraim, who taught at the school on Stawki, told mum that once a week, on a Friday, he would not be going to school that day, [but] on that day he would be taking a basket of bagels, and selling them, and that Mum had to rest.
8 azoj iz geven demolt, zajt der tateši iz farbrent gevorn in tifus-fiber, un mameši iz geblibn di parnose-fardinerin far ire „švalbn“, vi zi hot gerufn ire kinder. אַזוי איז געווען דעמאָלט, זײַט דער טאַטעשי איז פֿאַרברענט געוואָרן אין טיפֿוס-פֿיבער, און מאַמעשי איז געבליבן די פּרנסה-פֿאַרדינערין פֿאַר אירע "שוואַלבן", ווי זי האָט גערופֿן אירע קינדער Tak było wtedy, od momentu, kiedy tatuś zmarł na tyfus, a mamusia została jedyną żywicielką rodziny dla swoich „jaskółek”, jak nazywała swoje dzieci. It was then, from the moment Dad died of typhus, that Mum became the only breadwinner for their family of "swallows", as she called her children.
9 ict, ajngeklemt in geto, hazert iber ir ejncik geblibener „švalb“, jankele, dos zelbe vos es flegn zogn cu der mameši di eltere brider: „mameši, es beser fun mio. jax hob kojex un di falst fun di fis. jax kojf ofn kerceljak saj far dio un saj cu farkojfn. איצט, אײַנגעקלעמט אין געטאָ, חזרט איבער איר איינציק געבליבענער "שוואַלב", יאַנקעלע, דאָס זעלבע וואָס עס פֿלעגט זאָגן צו דער מאַמעשי די עלטערע ברידער: "מאַמעשי, עס בעסער פֿון מיאָ. יאַך האָב כּוח און די פֿאַלסט פֿון די פֿיס. יאַך קויף אויפֿן קערצעליאַק סײַ פֿאַר דיאָ סײַ צו פֿאַרקויפֿן Teraz, w zamknięciu w getcie, jej jedyna pozostała przy życiu „jaskółka”, Jankiel, powtarza mamusi to, co mówili jego starsi bracia: „Mamusiu, jedz lepiej niż ja. Ja mam siły, a ty padasz z nóg. Kupię na Karcelaku dla ciebie i na sprzedaż. Now, since the closure of the ghetto, her only surviving "swallow", Yankel, repeats what his older brothers said: "Mum, you should eat better than I do. I have the strength, and you fall on your feet. I'll buy [some food] which is going cheap for you on Karcelak street.
10 far vos zoln andere esn fun dem vos jax breng ariber fun jeno zat un mameši fargint zix ništ cu esn cu der zet? etlexe mol in der vox hot jankele gekletert iber der mojer cu fajkojfn epes fun štub un far dem gelt ajnkojfn vos s’iz gut cum esn un cum farkojfn. פֿאַר וואָס זאָלן אַנדערע בעסער עסן פֿון דעם וואָס יאַך ברענג אַריבער פֿון יענאָ זאַט און מאַמעשי פֿאַרגינט זיך נישט צו עסן צו זעט? עטלעכע מאָל אין דער וואָך האָט יאַנקעלע געקלעטערט איבער דער מויער צו פֿאַרקויפֿן עפּעס פֿון שטוב און פֿאַר דעם געלט אײַנקויפֿן וואָס ס'איז גוט צום עסן און צו פֿאַרקויפֿן Dlaczego inni mają jeść to, co przynoszę z tamtej strony a mamusia nie chce jeść do syta? Kilka razy w tygodniu Jankiel przechodził przez mur, aby sprzedać coś z domu a za pieniądze kupić coś dobrego do jedzenia i na sprzedaż. Why should others get to eat what I bring from the other side [outside the ghetto] and, you Mum, do not want to eat to your heart's content? Several times a week Yankel climbed over the wall to sell something from the house for money to buy something good to eat which was going cheap.
11 di pšekupkes ojfn kerceljak hobn im gern gehat. „mondri židek – hobn zej gezogt – a šod di prusakes zoln im bendikn un kojln. un an orntlexer židek iz er. ništ vi di ejgene urkes, vos xapn un antlojfn, bacolt der židek dos gelt ejder er nemt dos gekojte. די פּשעקופּקעס אויפֿן קערצעליאַק האָבן אים גערן געהאַט. "מאָנדרי זשידעק – האָבן זיי געזאָגט – אַ שאָד די פּרוסאַקעס זאָלן אים בענדיקן און קוילען און אַן אָרנטלעכער זשידעק איז ער. נישט ווי די אייגענע אורקעס, וואָס כאַפּן און אַנטלויפֿן, באַצאָלט דער זשידעק דאָס געלט איידער ער נעמט דאָס געקויפֿטע Przekupki na Karcelaku lubiły go. „Mądry Żydek – mówiły – szkoda, że Prusaki go złapią i zabiją. Porządny z niego Żydek. Nie jak nasze urki, co łapią i uciekają, Żydek płaci zanim weźmie, co kupił. The sellers on Karcelak liked him."A wise Jew - they would say - a pity that the "Prussians" want to catch and kill him. A decent Jew. Not like our own urchins, who snatch and run away, the Jew [always] pays for what he has bought."
12 az dos gelt, vos mameši hot gehat, hot zix ojsgelozn, hot mameši gezogt cu jankelen: „tajo kind, nem mane laxters un farkojf zej, di zolst hobn mer gelt ajncukojfn mer sxojre.“ אַז דאָס געלט, וואָס מאַמעשי האָט געהאַט, האָט זיך אויסגעלאָזט, האָט מאַמעשי געזאָגט צו יאַנקעלען: טײַאָ קינד, נעם מאַנע לאַכטערס און פֿאַרקויף זיי, די זאָלסט האָבן מער געלט אײַנצוקויפֿן מער סחורה Gdy skończyły się pieniądze, które miała mamusia, powiedziała ona do Jankele: „Drogie dziecko, weź mój świecznik i sprzedaj go, abyś miał więcej pieniędzy na towar.” When the money which Mum had ran out, she said to Yankel: "My dear child, take my chandelier and sell it, so that you have more money for goods [food]."