Glupa sīva; Fraszki 3 (475)

Tekst źródłowy


Nazwa
Glupa sīva; Fraszki 3 (475)
Typ
bajka
Komentarz
With English translation. Ulanowska 1895, 475
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Soka veirs sīvai, kab naāstu tuklu gali, lai stov! par zīmu kuopustim pavasaram. Soka wiejrs siwaj, kab na astu tukłu gali, łaj stoŭ! par zimu kopustim pawasaram. Mówi mąż żonie, że nie trzeba jeść w zimie słoniny, niech zostanie do kapusty w lecie. A man told his wife they should not eat the fat meat, it should remain over winter for the cabbage in spring.
2 Nu labi, lai stov. Nu łabi, łaj stoŭ. No, dobrze, niech zostanie! Alright, let it remain.
3 Atguoja pavasars, jei stuota kuopusti, pajam i līk pa gobulam gali zam kuopustu. At-goja pawasars, jej stota kopusti, pajam i lik pa gobułam gali zam kopustu. Przyszło lato, ona sadzi kapustę, bierze i kładzie po kawałku mięsa pod kapustę. Spring came. She was planting cabbages – and she took the meat and put a piece under each cabbage.
4 Daskrīņ [daskrīn] sēbra kuce, izkaš uora kuopusti i gali apād. Da-skriń siabra kucia, iz-kasz ora kopusti i gali ap-ad. Przybiega suczka od sąsiada, wykopała kapustę i mięso zjadła. The neighbour’s bitch came running, scrabbled out the meat and devoured it.
5 Nugiun jej tū kuci i pīsiņ pi bucys topys ar olu, – Nu-giŭń jej tu kuci i pisiń pi bucys topys ar ołu, – Złapała ona tę suczkę i przywiązała do beczki z piwem, – do szpunta, She caught the bitch and tied it to the bung of a beer barrel –
6 a kuce izraun tū topu i skrīņ [skrīn] paceļu. a kucia iz-raŭn tu topu i skriń pacielu. a suczka szpunt wyrwała i uciekła. but the bitch tore out the bung and ran away.
7 Vot jei skrīņ [skrīn] pakaļ i klīdz: Wot jej skriń pakal i klidz: A ona bieży z tyłu i krzyczy: She ran after it and shouted:
8 „Kuceņ! topu atdūd! kuceņ, topu atdūd!” „Kucień! topu at-dud’! kucień, topu at-dud!” „Suczynko, szpunt oddaj! suczynko szpunt oddaj!” “Little bitch! Give back the bung! Little bitch, give back the bung!”
9 Tamā šaļti, izskrīņ [izskrīn] ols nu bucys, – Tama szalti, izskriń ołs nu bucys, – Tymczasem wybiegło piwo z beczki, – Meanwhile the beer was pouring out of the barrel –
10 vot jei pajam symtu pyuru myltu, kas beja samolts deļ peirāgu i izkaisej pa greidu. wot jej pa-jam symtu pyŭru myłtu, kas bieja samołts diel piejragu i iz-kajsiaj pa grejdu. ona wzięła sto purów mąki, zmielonej na bułki i rozsypała po ziemi. and she took a hundred bushels of flour that had been ground for pies and spread it on the floor.
11 Atbrauc veirs i verās, kaidu jei lobu paradu pataiseja, soka: At-braŭc wiejrs i wieras, kajdu jej łobu paradu pa-tajsieja, soka: Przyjeżdża mąż i widzi jaki dobry porządek zrobiła, mówi: Her husband came home and saw what mischief she had done, he said:
12 „Ok, dīveņ, kū ta tu padarieji? „Ok, diwień, ku ta tu pa-darieji? „Och, Boże, cóżeś porobiła? “Oh Lord, what have you done here!
13 Gaļu sapūstieji, olu izlaidi, myltu izkasieji [izkaisieji]?” – Galu sa-puśtieji, ołu iz-łajdi, myłtu iz-kasieji [!]?” – Mięso zgłumiłaś, piwo wypuściłaś, mąkę wysypałaś!” – You have wasted the meat, let out the beer, scattered the flour!”
14 Pajāme, izpēra [izpēre] jū labi, a vys da pruota nadavede juos, – Pa-jamia, iz-piera ju łabi, a wyss da prota na-da-wiedia jos, – Wziął, wybił ją dobrze, ale pomimo tego rozumu nie nauczył, He whacked her thoroughly, but he still couldn’t make her sensible –
15 jei, kai beja glupa, tai i vysu myužu palyka! jej, kaj bieja głupa, taj i wysu myŭżu głupa pałyka! jak była głupia, tak i na wieki głupią została! she was silly and remained silly all her life!