Bor 3. (159-160)

Tekst źródłowy


Nazwa
Bor 3. (159-160)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kab tei muna mameņa Kab tiej mūna māmienia Gdyby ta moja mamusia
2 Saules myužu dzeivuojuse, Sāulas mŷużu dziējwojusia, W słońca dworze żyła,
3 Nipītrouktu [napītryuktu] meilu vuordu, Ni pītrouktu miejłu wordu, Nie zabrakłoby miłych słów,
4 Ni līku gabaleņu. Ni lījku gābaleniu. Ani liszniego kawałka.
5 Lobuok moza nūmeruse, Łōbok mōza nūmierusia, Lepiej mała umarłszy,
6 Nekai lyla izauguse, Nēkaj łyła īz-augusia, Niż duża urosłszy,
7 Es gulātu zam zemeites, Eś gūłatu zam ziēmiejtias, Ja spałabym pod ziemią,
8 Kai zam boltu vylnaneišu. Kaj zam bōłtu wŷłnaniejszu. Jak pod białą wełnianą okrywką.
9 Pīceiti maņ mameņa, Pīciejti mań māmienia, Cierp mię mamuniu,
10 Kai jau pate zinaidama, Kaj jāu pātie zīnajdama, Jak już sama wiesz (wiedząca),
11 Satej sovu sirgsneni Sātiej sōuu sīrgśnieni Zwiąż swoje serduszko
12 Boltas vylnas kūdelē! Bōłtas wŷłnas kudielā! Białej wełny kądzielą!
13 Škitu sovu muomuleņu, Szkītu sōuu mōmuleniu, Posądziłam swoją mamuleńkę,
14 Krūgā dzartu nūguojušy, Krugā dzārtu nū-gojuszy, Że w karczmie pić poszedłszy,
15 Acarodās [atzarodās] ganeidama, Ācarodas gāniejdama, Znalazła mi się pasący,
16 Guļ zam zaļu velieniņu. Gul zam zālu wiēljeniniu. Śpi pod zielonym trawniczkiem.