Kar 3. (163-164)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kar 3. (163-164)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Bāri zirdzeni, uz jūs sedleni Bāri zīrdzieni, uz jus siēdleni Gniade koniki, na was siodełka
2 Gaida sovua [sova] juojējeni, Gājda sōuua jōjejeni, Czekają swoich jeźdźców,
3 Sīšu zūbynu pi muna suona, Sīszu zūbynu pi mūna sōna, Przywiążę pałasz do mego boku,
4 Vajag braukt maņ uz vaida! Wājag brāukt’ mań uz wājda! Trzeba jechać mi na wojnę!
5 Raud jau meitiņa, raud manis rūzeņa. Rāud jāu miējtinia, rāud mānis ruzenia. Płacze już dzieweczka, płacze moja różyczka.
6 Pi suona maņ stuovādama. Pi sōna mań stōuadama. Przy boku mi stojąc.
7 Naraud meitiņa, naraud pučeite, Nā-raud miējtinia, nā-raud pūczejtia, Nie płacz dzieweczko, nie płacz kwiateczku,
8 Kai izjuošu, tai atjuošu! Kaj īz-joszu, taj āt-joszu! Jak wyjadę, tak przyjadę!
9 Jo natjuošu [naatjuošu], karā palikšu, Jō nāt-joszu, karā pālikszu, Jeśli nie przyjadę, na wojnie zostanę,
10 Atskrīs muus [muns] bārs zirdzeņč [zirdzeņš], Ātskriś muus bārs zīrdzieńcz, Przybieży mój gniady konik,
11 Zirdeņč [zirdzeņš] muns atskrīs, atskrīs muns bāris, Zīrdieńcz muns āt-skriś, ātskriś muns bāris, Konik mój przybieży, przybieży mój gniady,
12 Jis atness munas bruņas, Jīs at-nieśś mūnas brūnias, On przyniesie moją zbroję,
13 Atness gruomotu asni raksteitu, Ātnieśś grōmotu āśni rākstiejtu, Przyniesie list krwią pisany,
14 Tymā gruomotā gradzynu, Tymā gromotā grādzynu, W tym liście pierścionek.
15 Sit gruomoteņu pi skreinis vuoka, Sīt’ grōmotieniu pi skrējnis wōka, Przybij liścik do skrzyni wieka,
16 Izlīc graudzynu [gradzynu] uz piersta, Īz-lic grāudzynu uz piērsta, Włóż pierścionek na palec,
17 Cik skreini atguosi, maņ pīminēsi, Cik skrējni āt-gosi, mań pīminiesi, Jak do skrzyni przyjdziesz, mnie przypomnisz,
18 Tūlaik tu nu sirds rauduosi, Tūłajk tu nu sīrds rāudosi, Wtedy ty z serca zapłaczesz,
19 Gradzynu redzēsi, maņ pīminēsi Grādzynu riēdziesi, mań pīminiesi Pierścionek zobaczysz, mnie przypomnisz,
20 Līsi gaužas asareņas. Līsi gāużas āsarenias. Będziesz lać gorzkie łezki.