Kar 4. (164)

Tekst źródłowy


Nazwa
Kar 4. (164)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Cīš nulaimeigs [nalaimeigs] asmu cyulāks [cylvāks] nu jiusu atstuodams, Cīsz nūłajmiejgs āsmu cŷułaks nu jīusu āt-stodams, Bardzo nieszczęśliwy jestem człowiek od was odchodząc,
2 Sovu tāvu, mameņ, myužeigi pamazdams, Sōŭu tāwu, māmień, mŷŭżejgi pāmazdams, Swego ojca, mamunię na wieki zostawiając,
3 Bruoļus, muosas, radinīkus un draugus aplaizu, Brōlus, mōsas, rādinikus un drāugus āpłajzu, Braci, siostry, krewnych i przyjaciół opuszczam,
4 Pats īkš dzeļzim kai buoreņc [buoreņs] vin [viņ] vaižu! Pāts īksz dziēlzim kaj bōreńc win wājżu! Sam w żelazach jak sierota tylko jęczę!
5 Īšu tagad svešā molā kai piedeigais buoreņc [buoreņs], Īszu tāgad świēsza mōła kaj piēdiejgajs bōreńc, Pójdę teraz w świeżą (obcą) stronę, jak ostatni sierota,
6 Por uperu īnaidnīkim palikšu kai jēreņc [jēreņš], Por ūpieru īnajdnikim pālikszu kaj jērieńc, Na ofiarę wrogom zostanę jak jagnię,
7 Kur osoras por dzierīni un bādas por maizi! Kur ōsoras por dziērini un badas por mājzi! Gdzie łzy za napój i smutki za chleb!
8 Byus deļ mani nalaimeiga sevkuravin [sevkura viņ] reizi! Bŷuś del māni nāłajmiejga siēu-kura-win rējzi! Będzie dla mnie nieszczęście za każdym razem,
9 Tī staiguošu vakteigs, bruņuots, vuorgim apgryutynuots Tī stājgoszu wāktiejgs, brūniots,wōrgim āp-gryutynots Tam będę chodził czujny, zbrojny, nędzami obciążony,
10 Un ar lylu nūskumšonu vysod paseitynuots! Un ar łŷłu nūskumszonu wŷsod pāsiejtynots! I wielkim smutkiem zawsze nasycony!
11 Tī broduodams asnī bruoļu, un pats dreiž iznīkšu, Ti brōdodams asnī brōlu, un pāts drējż īz-nīkszu, Tam brodząc w krwi bratniej i sam prędko zniknę,
12 Nu zūbyna, voi nu lūdes myužeigi aizmigšu! Nu zūbyna, woj nu łūdias mŷużejgi ājz-migszu! Od pałasza, lub od kuli na wieki zasnę!
13 Puškas, blises, vysas bruņas brīsmeigi aizskanēs, Pūszkas, blīsias, wysas brūnias brīśmiejgi ājz-skanias, Armaty, strzelby, wszystka broń okropnie zagrają,
14 Un por manim tū piedejū reizeiti aizzvanēs, Un por mānim tu piēdieju rējziejti ajz-zwanias, I za mnie ten ostatni razeczek zadzwonią,
15 Tī uz bēru sasalasēs vylki, putni, suni, Ti uz biēru sāsałasias wŷłki, pūtni, sūni, Tam na pogrzeb zbiorą się wilki, ptaki, psy,
16 Naaizmierstit por dvēseli jius koč draugi muni! Nā-ajzmierstit por dwiāsieli jīus kocz drāugi mūni! Nie zapomnijcie o duszy, wy choć, przyjaciele moi!