Hum 1. (166-167) O wróblu

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 1. (166-167) O wróblu
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Zvierbuļs kuozys sataiseja Zwiērbuls kôzys sā-tajsieja Wróbel wesele zrobił
2 Un daudz gostu aizpraseja, Un dāudź gōstu ājz-prasieja, I dużo gości zaprosił,
3 Vysi putni atsaroda, Wŷsi pūtni āt-saroda, Wszystkie ptaszki znalazły się,
4 Tryuka vin [viņ] vīneiga stroda Trŷuka win winiējga strōda Brakowało tylko jednego drozda.
5 Prosom dzerit braņdivīnu, Prōsom dziērit brāńdiwinu, Prosimy pić wódkę,
6 Es piec stroda dreiž syuteišu! Eś piēc stroda drejż sŷutiejszu! Ja po drozda prędko poślę!
7 Ani čarkas napīlēja, Ani czārkas nā-pileja, Ani półkwaterka nie nalali,
8 Kad uz gūda strods atskrēja. Kad uz gūda strōds āt-skrieja. Kiedy na bal drozd przyleciał.
9 Oi stradeni, mīleigais, Oj strādieni, mīlejgajs, Oj, drozdeczku najmilszy,
10 Tu maņ byus por svuoteni! Tu māń bŷuś por swōtieni! Ty mi będziesz za swatka!
11 Ej ustabā, sēst aiz golda, Ej ūstaba, siēśt’ ājz gōłda, Idź do izby, siądź za stołem,
12 Lai že gosti nasamolda, Łaj-że gōsti nā-sa mōłda, Niechże goście nie błąkają się!
13 Kukars zvierbuļam runova, Kūkars zwiērbulam rūnowa, Kucharz wróblowi gadał,
14 Kad jau maļteite gotova, Kad jāu māltiejtia gōtowa, Kiedy już obiad gotów,
15 Kad jau laiks gostos [gostus] baruot, Kad jāu łājks gōstos bārot’, Kiedy już czas gości karmić,
16 Kab zūtryka naatsaļdēt. Kab zūtryka nā-at-sāldiat’. Żeby śniadania nie wystudzić.
17 Tyuleņ suoka staiguot pāva, Tŷŭleń suoka stājgot pāwa, Zaraz zaczął chodzić paw,
18 Goldauteņus lasēt sovns [sovus] Gōłd-āŭtienius łāsiat sōŭns Obrusy zbierać swoje
19 Un ar traukim skrošāt goldu, Un ar trāŭkim skrōszat gōłdu, I naczyniem zdobić stół,
20 Kab tī tauki naatsoldu [naatsoltu]. Kab ti tāŭki nā-at-sōłdu. Żeby to sadło nie wystygło.
21 Laksteigaleņa mīluoka, Łākstiejgālenia mīłoka, Słowiczku milutki,
22 Tovua [tova] dzīsmeite jaukuoka, Tōŭua dzīśmiejtia jāukoka, Twoja piosenka weselsza,
23 Ej ustabā, sēst iz krāsla, Ej ūstaba, siēśt iz krāsła, Idź do izdy siądź na krześle,
24 Dzīd pi golda, lai že nasnauz Dzīd’ pi gōłda, łaj-że nā-snāuź Śpiewaj przy stole niechże nie drzemią
25 Mīli gasteni aiz golda. Mīli gāstieni ajz gōłda. Mili goście za stołem.
26 Tyuleņ vysi cēlēs kuojuos, Tŷuleń wŷsi ciēlas kojōs, Zaraz wszyscy wstają na nogi,
27 Muzykanti tvēre skrypkas. Mūzykānti twiēria skrŷpkas. Muzykanci stroją skrzypce,
28 Vysi guoju da kadryļam, Wŷsi gōju da kadrŷlam, Wszyscy poszli do kadryla,
29 Zvierbuļs ni vīn’ naatstuoja, Zwiērbuls ni win’ nā at-stōja, Wróbel ani jednego nie opuścił,
30 Suoka spēlēt, doncuot guļuot, Sōka śpiēlat’, dōncot’ gūlot’, Mówi grać, tańczyć, hulać,
31 Maizi ēst un naudu buorstēt. Mājzi ēśt un nāudu bōrstiet’. Chleb jeść i pieniądze sypać.
32 Kad jau beja paādušy, Kad jāu biēja pā-aduszy, Kiedy już byli pojadłszy
33 Un pa pyļnam padzārušy, Un pa pŷlnam pā-dzarūszy, I po pełnemu wypiwszy,
34 Navīns uz suonu gulēja Na wīns uz sōnu gūleja Nie jeden na boku leżał
35 Un kad vokors daguoja, Un kad wōkors dā-goja, I kiedy wieczór przyszedł,
36 Vysi pa puoram [puorom] rozguoja. Wŷsi pa pōram rōz goja. Wszyscy parami się rozeszli.