Hum 5. (170 – 171)

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 5. (170 – 171)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Kas tī klīdze, kas tī brēca [brēce], Kas tī klīdzia, kas tī brieca, Kto tam krzyczał, kto tam krzyczał,
2 Kas tī uorā klaiguoja? Kas tī ōra kłajgoja? Kto tam na polu hałasił?
3 Voi na muysu tāvs pīdzēris, Woj na mŷusu tāŭs pīdzieris, Czy nie nasz ojciec pijany
4 Ar cytim guļuoja? Ar cŷtim gūloja? Z innymi hulał?
5 Muomuleņa, tu pučeņa, Mōmulenia, tu pūczenia, Mamusiu, ty kwiatku,
6 Īt myusu tāvs pīdzēris, Īt mŷŭsu tāŭs pīdzieris, Idzie nasz ojciec pijany,
7 Kas tī byus? kas tī byus? Kas tī bŷŭś? kas tī bŷŭś? Co tam będzie? co tam będzie?
8 Globuojtīs, globuojtīs Głōbojtis, głōbojtis Kryjcie się, kryjcie się
9 Biernini mīleigi, Biērnini mīlejgi, Dziateczki najmilsze,
10 Cyts uz cepļa, cyts zam cepļa, Cŷts uz ciēpla, cŷts zam ciēpla, Ten na piec, ów pod piec,
11 Bēdzit vys dreižeigi, Biēdzit wys drejżejgi, Biegnijcie jak najprędzej,
12 Es poša prīškā aizīšu Eś pōsza prīszka ājz-iszu Ja sama naprzód wyjdę
13 Un veiram durs atvēršu Un wiējram dūrs āt-wierszu I mężowi drzwi otworzę
14 Raudeigi, raudeigi! Rāudiejgi, rāudiejgi! Płaczliwie, płaczliwie!
15 Veiriņs īguojs urā! klīdze, Wiējrińs ī-gojs ura! klīdzia, Mąż wchodzi, ura! krzyczy,
16 Kur muna sīveņa? Kur mūna sīwienia? Gdzie moja żoneczka?
17 Deļ kuo viņa deļ ēdīņa Del ko wīnia del ēdinia Dla czego ona do zjedzenia
18 Nikuo napamete? Nikō nā-pamietia? Nic nie zostawiła?
19 Ani dasu, nl [ni] kilbasu, Āni dāsu, nł kīłbasu, Ani kiszki, ni kiełbasy,
20 Ni ūluokņa, ni studiņa, Ni ūłoknia, ni stūdinia, Ni jajecznicy, ni galarety,
21 Nikuo vin [viņ], nikuo vin [viņ]! Nikō win, nikō win! Nic zgoła, nic zgoła!
22 Kū es dūšu, o muns mīlais Kū eś dūszu, o mūns mīłajs Co ja dam, o mój miły,
23 Kad nikuo naturu? Kad nikō na turu? Kiedy nic nie mam?
24 Kad es poša un ik dīnas Kad eś pōsza un ik dīnas Kiedy ja sama i codzień
25 Boda jau mierstu Bōda jau mierstu Z głodu już mrę,
26 Navaru kuoju paceļt, Nā-waru kōju pācielt’, Nie mogę nóg włóczyć,
27 Kad acis munas apvylka Kad ācis mūnas āp-wyłka Kiedy oczy moje zasłoniła
28 Bēdeiba, bēdeiba! Biēdiejba, biēdiejba! Nędza, nędza!
29 Klus tu buoba, trupeksneja, Kłūś tu bōba, trupiekśnieja, Milcz ty babo, zdechlino,
30 Vēļ tu maņ ņurdeisi? Wiel tu mań niurdiejsi? Jeszcze ty mi będziesz
31 Kad es skrīšu, suonus kuļšu, Kad eś skrīszu, sōnus kulszu, Jak ja pobiegę, boki wytłukę,
32 Nu maņs naizbēgsi! Nu mańs nā-iz biegsi! Odemnie nie uciekniesz!
33 Kad es skrīšu, suonus kuļšu, Kad eś skrīszu, sōnus kūlszu, Kiedy ja pobiegę, boki wytłukę,
34 Tovus motus izrausteišu Tōuus mōtus īz-raustiējszu Twoje włosy powyrywam
35 Pa greidu, pa greidu! Pa grejdu, pa grejdu! Po podłodze, po podłodze!
36 A bierniņi klīdze, sauce: A biērnini klīdzia, sāucia: A dziateczki krzyczały, wołały:
37 Nasyt myusu muomuleņas, Nā-sit’ mŷusu mōmulenias, Nie bij naszej mamusi,
38 Myusu duorgās lilejeņas! Mŷusu dōrgas līlejenias! Naszej drogiej lilijki!
39 Voi klusēsit sivēneni, Woj kłūsiesit sīwienieni, Czy ucichniecie prosięta,
40 Tuos glupuos gūves teleni, Tos głūpos gūwias tiēleni, Tej głupiej krowy cielęta,
41 Tiks jiusim! tikts [tiks] jiusim! Tīks jīusim! tīkts jīusim! Dostanie się wam! dostanie się wam!