Hum 11. (173)

Tekst źródłowy


Nazwa
Hum 11. (173)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Uboga dzīsme. Uboga-dziśmie. Dziadowska pieśń.
2 Mes bēdeigi ļauteni Mies biēdejgi lāutieni My biedni ludkowie,
3 Prosom por jiusim Dīveņa, Prōsom por jiūsim Dīwienia, Prosimy za was Bożyczka,
4 Kab nu vysas nalaimes Kab nu wŷsas nāłājmias Żeby od wszelkiego nieszczęścia
5 Sorguotu un dūtu laimi. Sōrgotu un dūtu łājmi. Strzegł i dawał szczęścia
6 Nu vylka spuorneiga, Nu wŷłka spōrniejga, Od wilka skrzydlatego,
7 Nu tuorpa brīsmeiga, Nu tōrpa brīśmiejga, Od węża złego,
8 Nu peles un nu tuo kača, Nu piēlas un nu tô kācza, Od myszy i od tego kota,
9 Nu lopsas un nu tuo zača, Nu łōpsas un nu tô zācza, Od lisa i od tego zająca,
10 Nu suņa sirdeiga, Nu sūnia sīrdiejga, Od psa złośliwego,
11 Nu saska smirdeiga, Nu sāska smīrdiejga, Od tchórza smrodliwego,
12 Sorgoj Dīveņ žēleigais, Sōrgoj Dīwień żēlejgajs, Strzeż Boźyczku litościwy,
13 Lyudzu tevi es bēdeigais! Łŷudzu tiēwi eś biēdiejgajś! Proszę cię ja biedak!
14 Lai kozas, cyukas, vuškeņas, Łaj kōzas, cŷukas, wūszkienias, Niech kozy, świnie, owieczki,
15 Syvāni, jāri, teleni, Sŷwani, jāri, tiēleni, Prosięta, jagnięta, cielęta,
16 Zyrgi, vierši un gūteņas, Zŷrgi, wiērszi un gūtiēnias, Konie, woły, i krówki,
17 Atnes vysteņa ūlenis, Ātnias wŷstienia ūlenis, Niosą kurki jajeczka,
18 Kuopusti duorzā lai vadās! Kōpusti dōrza łaj wādas! Kapustka w ogrodzie niech się wiedzie!
19 Radzu saiminīca laduos, Rādzu sājminijca łādos, Widzę, gospodyni zbiera się
20 Aguozt [apguozt] sovu kubuleņu, Āgoźt’ sōuu kūbuleniu, Przewrócić swój kubełek,
21 Atmest mani buorineņu, Āt-miaśt māni bōrinieniu, Obdarzyć mnie sierotę,
22 Kraklu paškiņkuos maņ vīnu! Krākłu pāszkińkos mań wīnu! Koszulę daruje mi jedną,
23 Dūs i lyndraku, es zynu! Dūś’ i łŷndraku, eś zŷnu! Da i spódnicę, ja wiem!
24 Saiminīks sātā ļusteigais, Sājminiks sāta lūstiejgajs, Gospodarz chaty wesolutki,
25 Zyn ka es cyulāks [cylvāks] bēdeigas [bēdeigais], Zyn ka eś cŷŭłaks biēdiejgas, Wie że ja człowiek biedny,
26 Nažāluos maņ grošu pīcu, Nā-żałoś mań grōszu pīcu, Nie pożałuje mi groszy pięciu
27 Turiešu es por tū prīcu, Tūreszu eś por tu prīcu, Będę miał na tę uciechę,
28 Saiminīki, buoleleni, Sājminiki, bōleleni, Gospodarze, braciszkowie
29 Atmetit maņ buorineņu, Āt-miatit mań bōrinieniu, Obdarzcie mnie sierotę,
30 Koč veizeitis dūdit vacas, Kocz wiējziejtis dūdit wācas Choć łapcie dajcie stare,
31 Por dzīsmeišu munas pracas. Por dzīśmiejszu mūnas pracas. Za piosenkę mojej pracy.