Roz 1. (173 – 174) Vuškeņa

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 1. (173 – 174) Vuškeņa
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Vuškeņa. Wuszkienia. Owieczka
2 Vuškeņa muna, mīleiga muna, Wūszkienia mūna, mīlejga mūna, Owieczko moja, najmilsza moja,
3 Kur tu staiguoji bez sovua [sova] gona? Kur tu stājgoji biez sōuua gōna? Gdzie ty chodzisz bez swego pasterza?
4 Viejeņč [viejeņš] cik styprais, zīma cik solta, Wiējeńcz cik stŷprajs, zīma cik sōłta, Wietrzyk tak silny, zima tak zimna,
5 Pa vysom līkņom jiudiņs izkolta Pa wŷsom līkniom jīudińs iz-kōłta Po wszystkich dolinach woda wyschła,
6 Apsola zuole, navā jau sīna, Āp-soła zōla, nāwa jāu sīna, Wymarzła trawa, nie ma już siana,
7 O, kai dzeivuosi bēdeiga vīna? O, kaj dziējwosi biēdiejga wīna? O, jak będziesz źyła, biedaczko jedna?
8 Pa kurom molom tikvin [tikviņ] staguosi [staiguosi], Pa kūrom mōłom tīk-win stagōsi, Po jakich brzegach tylko będziesz chodziła,
9 Tī nūskumeigu mani atrassi! Tī nūskumiejgu māni atrāśsi! Tam smutnego mnie znajdziesz!
10 Mušeņ dabasi tevi prīcynuos, Mūszeń dābasi tiēwi pricynoś, Musi być niebo ciebie pocieszy,
11 Nu zvieru brīsmeigu tevi paglobuos! Nu zwiēru brīśmiejgu tiēwi pāgłoboś! Od zwierza dzikiego ciebie zachowa!
12 Vuškeņu duorgā, lai tev kreit rosa, Wūszkieniu dōrga, łaj tiēu krējt rosa, Owieczko droga, niech na ciebie pada rosa,
13 Tu nūkaļsi, muna vyslobā skrosa, Tu nū kalsi, mūna wŷsłoba skrosa, Ty wyschniesz, moja najlepsza ozdobo,
14 Bolta kai snīdzeņč [snīdzeņš], jauka kai draudzeņč [draudzeņš], Bōłta kaj snīdzieńcz, jāuka kaj drāudzieńcz, Biała jak śnieżek, wesoła jak przyjaciel,
15 Tik maņ mīleiga, kai eistys bierneņč [bierneņš]! Tīk māń mīlejga, kaj ējstys biērnieńcz! Tak mi najmilsza, jak rodzone dzieciątko!
16 Nikas jau manis naīprīcynuos Nīkas jāu māńis nājpricynoś Nikt już mię nie pocieszy
17 Un ryuktumus [ryugtumus] maņ naapsoldynuos, Un rŷuktumus mań na-ap-sōłdynos, I goryczy mi nie osłodzi,
18 Cikom es tevis kur naatraššu [naatrasšu]! Cīkom eś tiēwis kur nā-atraszszu! Dopóki ja ciebie gdzie nie odnajdę
19 Un klēpī munā uz kūts nūneššu [nūnesšu]! Un klepī munā uz kūtś nū-nieszszu! I na łonie moim do chlewa nie zaniosę!
20 Devenidesmit deveņ pameššu [pamesšu] Diēwieni diēśmit diēwień pāmieszszu Dziewiędziesiąt dziewięć zostawię,
21 Un tevi vuojās vysod mekleišu! Un tiēwi wōjas wŷsod miēklejszu! I ciebie słabej zawsze szukać będę!
22 A jo tik vin [viņ] es tevis dabuošu, A jô tīk win eś tiēwis dāboszu, A skoro tylko ja ciebie dostanę,
23 Kai draudzineicu pi sirds pīglaužu [pīglausšu]! Kaj drāudziniejcu pi sīrds pīgłaużu! Jak przyjaciółkę do serca przytulę!