Roz 6. (177)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 6. (177)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Por tyltu juoju, nu zyrga krytu, Por tŷłtu jōju, nu zŷrga krŷtu, Przez most jechałem, z konia spadłem,
2 Dubļūs tī es vuoļuojūs, Dūblus tī eś wōlojus, W błocie tam ja przewracałem się,
3 Es tī gulēju div nedeļas, Eś tī gūleju diū niēdielas, Ja tam leżałem dwa tygodnie,
4 Nikas mani nameklēja. Nikās māni nā-miekleja. Nikt mię nie szukał.
5 Atskrēja pi manis treis dzaguzes, Āt-skreja pi mānis trejs dzāguzias, Przyleciały do mnie trzy kukułki,
6 Vydā tymsas naksneņas. Wŷda tŷmsas nākśnienias. Wśród ciemnej nocki.
7 Kiukova vīna kuoju galeņā, Kiūkowa wīna kōju gālenia, Kukułka jedna w nóg końcu,
8 A ūtruo pi gaļveņas, A utro pi gālwienias, A druga przy główce,
9 A šei treša, raibā dzaguze, A szej trēsza, rājba dzāguzia, A ta trzecia, pstra kukułka
10 Kiukova po sirgsneņas. Kīukowa po sīrgśnienias. Kukała przy serduszku.
11 Pi kuoju mārša, pi golvas muosa, Pi kōju mārsza, pi gōłwas mōsa, Przy nogach bratowa, przy głowie siostra,
12 Pi sirgsneņas muomuleņa. Pi sīrgśnienias mōmulenia. Przy serduszku mamusia.
13 Zālova mārša pus mieneša, Zāłowa mārsza pus miēniesza, Żałowała bratowa pół miesiąca,
14 Muosa goda pus treša, Mōsa gōda pus trēsza, Siostra roku półtrzecia,
15 A muomuleņa, manis auklējeņa, A mōmulenia, mānis āuklejenia, A mamuleńka, moja piastuneczka,
16 Cikam dzeiva gaļveņa. Cīkam dziējwa gālwienia. Dopóki żywa główka.
17 Mārša palaida [palaide] maņ nu tuos vītas, Mārsza pāłajda mań nu tos wītas, Bratowa przeprowadziła mię z tego miejsca,
18 Muosa da bazneiceņas, Mōsa da bāzniejcienias, Siostra do kościółeczka,
19 A muomuleņa, manis auklējeņa, A mōmulenia, mānis āuklejenia, A mamuleńka, moja piastuneczka,
20 Tei da pošas dzimtiņas! Tiej da pōszas dzīmtinias! Ta do samego urodzenia!
21 Kad es nūmieršu, uz grobu īšu, Kad eś nū-mierszu, uz grōbu īszu, Jak ja umrę, do trumny pójdę,
22 Nivīna naredzeišu, Ni wīna nā-riedziejszu, Nikogo nie zobaczę,
23 Zvaneis zvaneni, skaneis vargani, Zwāniejs zwānieni, skāniejs wārgani, Zadzwonią dzwony, zagrają organy,
24 Rauduos mani muomuleņa. Rāudoś māni mōmulenia. Płakać będzie mię mamuleńka.
25 Napīceļs mani žālums mameņas, Nā-pi-ciels māni żāłums māmienias, Nie podniesie mię żal mamusi,
26 Ani baļseņč [baļseņš] zvaneņu, Ani bālsieńcz zwānieniu, Ani głosik dzwoneczków,
27 Paglobuos vydā kopeņu, Pā-głoboś wŷda kōpieniu, Pochowają wśród cmentarzyka,
28 Grobā sešu dieleņu. Grobā siēszu diēleńiu. W trumnie z sześciu deseczek.