Roz 8. (178)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 8. (178)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Treis prīdeites sileņā, Trejs pridiejtias sileniâ, Trzy sosenki w borku,
2 Vys [vysys] treis vīnu šmuidrumeņu, Wys trejs winu szmujdrumieniu, Wszystkie jednakiej smukłości,
3 Vīna cierta, ūtra leika, Wina cierta, utra lejka, Jedna ścięta, druga krzywa,
4 Treša leidza leiguojuos. Tresza lejdza lejgojos. Trzecia równo się kołysze.
5 Treis meitiņas mameņai, Trejs miejtinias mamieniaj, Trzy dziewczątka u mamusi,
6 Vys [vysys] treis vīnu skaistumeņu, Wys trejs winu skajstumieniu, Wszystkie trzy jednakiej piękności,
7 Vīna aude, ūtra mete, Wina aŭdia, utra miatia, Jednak tkała, druga snuła,
8 Treša roksta zeizauteņu Tresza roksta ziejź-aŭtieniu Trzecia wyszywała paciorkową chusteczkę.
9 Dūd maņ mameņ tū meitiņu, Dud’ mań mamień tu miejtiniu, Daj mi, mamusiu, tę dzieweczkę,
10 Kur raksteja zeizauteņu, Kur rakstieja ziejź-aŭtieniu, Która wyszywała paciorkową chusteczkę,
11 Ka nadūsi tuos meitiņas, Ka na dusi tos miejtinias, Jeśli nie dasz tej dzieweczki,
12 Es nūmieršu bēdeņā! Eś nu-mierszu biedienia! Ja umrę z żalu!
13 Kur jius mani globuosit Kur jiŭs mani głobosit Gdzie wy mię pochowacie
14 Žālobūs nūmyrušu? Żałobus numyruszu? Z żalu umarłego?
15 Puča [puču] rūžu duorzeņā, Pucza rużu dorzieniâ, W kwiatkowym, różanym ogródku,
16 Zam rūženim sakneitem! Zam rużenim sakniejtiam! Pod różanymi korzonkami!
17 Iz tuos dūbenis videņa Iz tos dubienis widienia Na tego grobu środeczku
18 Izauga kupla rūžeņa Iz-aŭga kupła rużenia Wyrosła szeroka różyczka
19 Deveņom zarioņom [zariņom]. Diewieniom zarioniom. Z dziewięcioma gałązkami.
20 Vysi vaci, vysi jauni Wysi waci, wysi jaŭni Wszyscy starzy, wszyscy młodzi
21 Ni lapenis nanūruove. Ni łapienis nanu-rowia. Ani listka nie zerwali.
22 Atīt divi Dīva dāli, At-it diwi Diwa dali, Przychodzą dwaj Boscy synowie,
23 Tī nūlauze viersyuneiti, Ti nu-łaŭzia wiersyŭniejti, Ci złamali wierzchołeczek,
24 Nūlauzuši viersyuneiti, Nu-łaŭzuszi wiersyŭniejti, Ułamawszy wierzchołeczek,
25 Aizpuškuoja capureiti, Ajz-puszkoja capuriejti, Ustroili czapeczki,
26 Īīt Muorys baznīcā. I-it Morys baznicâ. Wchodzą do Maryi kościoła.
27 Vaicoj Muora rauduodama, Wajcoj Mora raŭdodama, Pyta Marya płacząc,
28 Kur tu jēmi duorgu puču? Kur tu jemi dorgu puczu? Gdzie ty wziąłeś drogi kwiat?
29 Itei navā duorga puča [puče], Itiej nawa dorga pucza, To nie jest drogi kwiat,
30 Itei duorga dvēseleite, Itiej dorga dwiasialejtia, To jest droga duszyczka,
31 Žālobūs nūmyruse! Żałobus numyrusia! Z żalu umarłszy!