Roz 9. (178 – 179)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 9. (178 – 179)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Sudobruota zeile čērce Sudobrota ziejla czercia Srebrna sikorka świerkała
2 Reigas myuru maleņā, Rejgas myŭru maleniâ, Na Ryskiego muru brzeżku,
3 Lēc zeileit tu zemē, Lać ziejlejt tu ziamia, Zleć sikoreczko ty na dół,
4 Īsim obi Vuotszemē [Vuoczemē], Isim obi Wôts-ziamia, Pójdziem obie do Niemiec,
5 Grīzsim tyltu par Daugovu Grizsim tyłtu par Daŭgowu Wyścielem most przez Dźwinę,
6 Nu vacim daļderim. Nu wacim daldierim. Ze staryeh talarów.
7 Puori juoja jauni puiši, Pori joja jaŭni pujszi, Przejechali młodzi chłopcy,
8 Vysim bāri kumeleni, Wysim bari kumieleni, U wszystkich gniade koniki,
9 Pretim guoja jaunas meitas, Pretim goja jaŭnas miejtas, Naprzeciw szły młode dziewczęta
10 Kai lapenis čaukstādamas. Kaj łapienis czaŭkstadamas. Jak listeczki szeleszczące.
11 Vaicoj meitas nu puišim: Wajcoj miejtas nu pujszim: Pytają dziewczęta chłopców:
12 Kam jius sīvu jēmat [jēmet]? Kam jiŭs siwu jemat? Czemu wy żony nie bierzecie:
13 Pārņ saceja mīžu vaine, Parń sacieja miżu wajnia, Przeszłego roku mówiliście, jęczmień winien,
14 Kaida vaine šūrudin? Kajda wajnia szu-rudin? Jaka wina tej jesieni?
15 Šūrudin taida vaine: Szu-rudin tajda wajnia: Tej jesieni taka wina:
16 Apeineišu nazīde! Apiejniejszu na zidia! Chmiel nie kwitł!