Roz 10. (179)

Tekst źródłowy


Nazwa
Roz 10. (179)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Pi Dīveņa lab dzeivuoti, Pi Diwienia łab dziejwoti, U Bożyczka dobrze żyć,
2 Treis olūti pogulmā, Trejs ołuti pogułmâ, Trzy źródła w podworcu,
3 Vīna dzēra [dzēre] reibys gūvis, Wina dziara rejbys guwis, Jedną piły pstrokate krowy.
4 Ūtra siermi kumeleni, Utra siermi kumieleni, Drugą siwe koniki,
5 A tei trešā saulis meita A tiej tresza saŭlis miejta A w tej trzeciej słońca córka
6 Bičereitis balynuoja, Biczerejtiś bałynoja, Kieliszeczki bieliła,
7 Saulis meita velējās [velējos] Saŭlis miejta wielajas Słońca córka prała
8 Iz laičymis stuovuādama [stuovādama], Iz łajczymis stoŭuadama, Na lotusie stojąc,
9 Dīveņ! tovu breinumeņu, Diwień! toŭu brejnumieniu, Bożyczku! twoje dziwo!
10 Kai jei tī nanūsleika! Kaj jej ti nanu-ślejka! Że ona tam nie utonęła!