Diw 16. (181 – 182)

Tekst źródłowy


Nazwa
Diw 16. (181 – 182)
Typ
pieśń
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 Reitu, reitu, svādīne [svātdīne], Rejtu, rejtu, swadinia, Rano, rano, w niedzielę,
2 Pats Dīvs staiguoja pa mīsta celi, Pats Diŭs stajgoja pa mista cieli, Sam Bóg chodził po miasta drodze,
3 Satyka mārgu, juudini [jiudini] nosuojūt, Satyka margu, juŭdini nosojut’, Spotkał dziewczynę, wodę niosącą,
4 O mārga, mārga, dūd maņ dzert! O marga, marga, dud’ mań dziart’! O dziewcze, dziewcze, daj mi pić!
5 Nateirs, nateirs tys jiudisneņč [jiudisneņš], Na tiejrs, na tiejrs tys jiŭdiśnieńcz, Nieczysta, nieczysta ta wodeczka,
6 Saus [sauss] kūceņč [kūceņš] nūsleika jiudinī! Saŭs kucieńcz nu-ślejka jiŭdini! Suche drzewko utonęło w wodzie!
7 O mārga, mārga, steidzīs iz sātu, O marga, marga, stiejdziś iz satu, O, dziewczę, dziewczę, śpiesz się do domu,
8 Steidzīs iz sātu, ej baznīcā! Stiejdziś iz satu, ej baźnica! Spiesz się do domu, idź do kościoła!
9 Jau poši zvoni aizazvoneja, Jaŭ poszi zwoni ajza-zwonieja, Już same dzwony zadzwoniły,
10 Poša baznīca atsasleidza, Posza baźnica atsaślejdza, Sam kościół otworzył się,
11 Poši sveci aizadaga, Poszi świeci ajzadaga, Same świece zapaliły się,
12 Poši oltori mišu turēja! Poszi ołtori miszu turieja! Same ołtarze msze miały!
13 O mārga, mārga, kuo gauzi raud? O marga, marga, kô gaŭźi raŭd’? O dziewcze, dziewcze, czego gorzko płaczesz?
14 Voi ēst, voi dzert tev aizagribējās? Woj eśt’, woj dziart’ tieu ajzagribiejas? Czy jeść, czy pić ci się zachciało?
15 Ni ēsti, ni dzerti es nagribu, Ni eśti, ni dziarti eś na gribu, Ani jeść, ani pić ja nie chcę,
16 Tik vin [viņ] es gribu rejuos tikt! Tik win eś gribu rejôs tikt’! Tylko chcę do raju się dostać!
17 Ok, mārga, mārga, natikt tev rejuos, Ok, marga, marga, na tikt tieu rejôs, O dziewczę, dziewczę, nie dostać się tobie do raju,
18 Kam siti tāvam, kam siti muotei? Kam siti tawam, kam siti motiaj! Czemu biłaś ojca, czemu biłaś matkę!
19 Nasytu, nasytu, tikvin [tik viņ] rūku pacēļu! Na sytu, na sytu, tikwin ruku pacielu! Nie biłam, nie biłam, tylko rękę podniosłam!
20 Kam rūku cēle? Tī ir lyli grāki, Kam ruku ciela? Ti ir łyli graki, Czemu rękę podniosłaś? To są wielkie grzechy,
21 Steidzīs, atnesit eļnis atslāgu, Stiejdziś, atniasit elniś atsłagu, Spieszcie się, przynieście od piekła klucz,
22 Steidzīs, vedit marga iz eļni! Stiejdziś, wiedit marga iz elni! Spieszcie się, prowadźcie dziewczę do piekła!