Przysłowia 1 A-C

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 A-C
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 1. Ap jiudini staiguot i kab slapnim nabyut. 1. Ap jīudini stājgot i kab słāpnim nā-byut’. 1. Koło wody chodzić i żeby mokrym nie być.
2 2. Aizagribēja kai kēvei auzu. 2. Aj-za-grībieja kaj kiēwiaj āuzu. 2. Zachciało się jak kobyle octu.
3 3. Akmiņs uz vīta gulādams ar sylnom apaug, – cyulāks [cylvāks] uz vīta dzeivodams boguots palīk. 3. Ākmińs uz wīta gūładams ar sŷłnom apaug, – cŷułaks uz wīta dziējwodams bōgots pālijk. 3. Kamień na miejscy leżąc mchem obrasta, – człowiek na miejscu żyjąc bogatym zostaje.
4 4. Apjēde [apēde] vylks zyrgu, lai apād i komonys. 4. Āp-jedia wŷłks zŷrgu, łaj ap-ad i kōmonys. 4. Zjadł wilk konia, niech zje i sanie.
5 5. Ar mēli kocz čūkstu laiž, a rūkom valis nadūd. 5. Ar miēli kocz czūkstu łājż, a rūkom wāliś nā-dud’. 5. Językiem choć d… liże, a rękom woli nie dawaj.
6 6. Ar rūkom īdūd a ar kuojom nadabuosi. 6. Ar rūkom ī-dud’ a ar kōjom nā-dabosi. 6. Rękami daj, a (z) nogami nie dostaniesz.
7 7. Ar mēli maļ, kai teļš ar asti. 7. Ar miēli māl, kaj tiēlsz ar āśti. 7. (Z) Językiem miele, jak ciele ogonem.
8 8. Ar boguotu nazasūdej, ar stypru nazalauž. 8. Ar bōgotu nā za-sudiej, ar stŷpru nā-za-łauż. 8. Z bogatym nie prawuj się, z silnym nie borykaj się.
9 9. Ar mēli kai ar peirāgu. 9. Ar miēli kaj ar piējragu. 9. Z językiem jak z pirogiem.
10 10. Ar čuzym rūkom žaru toļko gruobt. 10. Ar czūzym rūkom żāru tolko grōbt’. 10. (Z) Cudzemi rękami żar tylko grzebać.
11 11. Atdūd ūtram sīvu, a pats liņ cyssuos [cysuos]. 11. Āt-dud’ ūtram sīwu, a pāts liń cyssōs. 11. Oddaj innemu żonę, a sam leź w słomę.
12 12. Atīsti zūbi, kai deļ puordošonas. 12. Āt-ijsti zūbi, kaj del pōrdoszonas. 12. Otwarte zęby jak dla sprze daży.
13 13. Bez noga i vuts nanūkaus. 13. Bez nōga i wūts nā-nu-kauś. 13. Bez paznogcia i wszy nie zabijesz.
14 14. Beja zyrgs, tagad nūzabrauce. 14. Biēja zŷrgs, tāgad nū-zabraucia. 14. Był koń, teraz się zjeździł.
15 15. Buoba nu vazuma, zyrgam vīgļuok. 15. Bōba nu wāzuma, zŷrgam wīglok. 15. Baba z wozu, koniowi lżej.
16 16. Boguotam zagt, a vacam maluot. 16. Bōgotam zāgt’, a wācam māłot’. 16. Bogatemu kraść, a staremu kłamać.
17 17. Boguotam i valns barnus leigoj. 17. Bōgotam i wāłns bārnus lējgoj. 17. Bogatemu i djabeł dzieci kołysze.
18 18. Buoreņa osoras nikod breivi nanukryss. 18. Bōrenia ōsoras nikōd brējwi na-nu-kryśś. 18. Sieroty łzy nigdy na darmo nie spadną.
19 19. Buoreņam i Dīvs par paleigu. 19. Bōreniam i Dīus par pālejgu. 19. Sierocie i Bóg za pomocnika.
20 20. Caur glupu golvu i kuojom namirs. 20. Cāur głūpu gōłwu i kōjom nāmirs. 20. Przez głupią głowę i nogom niepokój.
21 21. Caur spāku i zyrgs navalk. 21. Cāur spāku i zŷrgs nā wałk. 21. Przez siłę i koń nie ciągnie.
22 22. Cikam saule, a rosa acs izjēss [izēss]. 22. Cīkam sāula, a rōsa āćs īz-jeśś. 22. Nim słońce, a rosa oczy wyje.
23 23. Cikam ūdi, a mosolys izgrauss. 23. Cīkam ūdi, a mōsołys āćs īz-grauśś. 23. Nim komary, a muszki oczy wygryzą.
24 24. Cytam atdevs sīvu, pats pi sīkstas guļstis. 24. Cŷtam āt-dieuś sīwu, pāts pi sīkstas gulstiś. 24. Innemu oddawszy żonę, sam przy korzeniu (wierzchni korzeń drzewa) kładnij się.
25 25. Cyukai na da syvānu, ka pošu iz guņs līk. 25. Cŷukaj na da sŷwanu, ka pōszu iz guńs lijk. 25. Swini nie do prosiąt, jeśli samą na ogień kładą.
26 26. Cylvāks meklej kur lobuok, zivs lein kur dziļuok. 26. Cŷułaks miēklej kur łōbok, zīus lējn kur dzīlok. 26. Człowiek szuka gdzie lepiej, ryba lezie gdzie głębiej.
27 27. Čorts juo narauss, bo Dīvam juo navajag. 27. Czorts jō nā-rauśś, bo Dīwam jō nā-wajag. 27. Djabeł go nie porwie, bo Bogu go nie trzeba.