Przysłowia 1 D-J

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 D-J
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 28. Da laika kukšyns jiudini nosoj. 28. Da łājka kūkszyns jīudini nōsoj. 28. Do czasu dzban wodę nosi.
2 29. Da vacuma vuicīs, a da smiertei lečeis. 29.Da wācuma wūjciś, a da śmiērtiaj lēczeiś. 29. Do starości ucz się, a do śmierci lecz się.
3 30. Deļ tuo kalvs kleščys jam, kab rūku nasadadzynuot. 30. Del to kālws kleszczys jām, kab rūku nā-sa-dadzynot’. 30. Dla tego kowal kleszcze bierze, żeby ręki nie spalić.
4 31. Deveni umoti, dasmyts bods. 31. Diēwiani ūmoti, dāsmyts bōds. 31. Dziewięć rzemiosł, dziesiąty głód.
5 32. Dīveņ, dūd myusu teleņam vylku nūgiut. 32. Dīwień, dud’ mŷusu tiēleniam wŷłku nū-giut’. 32. Bożyczku, daj naszemu cielęciu wilka złapać.
6 33. Dīvs pabaruoja, a čorts naatguļdēja. 33. Dīus pa-baroja, a czorts nā-atguldieja. 33. Bóg nakarmił, djabeł nie uśpił.
7 34. Dīvs aiz golvas, valns aiz kuoju. 34. Dīus ajz gōłwas, wāłns ajz kōju. 34. Bóg za głową, djabeł za nogami.
8 35. Dīvs aukšy [augšī ?], kēniņš tuoli. 35. Dīus āukszy, kiēnińsz toli. 35. Bóg wysoko, król daleko.
9 36. Dīveņ, dūd ar gudru buortīs, ar stypru veiktīs. 36. Dīwień, dūd’ ar gūdru bōrtiś, ar stŷpru wiējktiś. 36. Bożyczku, daj z mądrym swarzyć się, z silnym bić się.
10 37. Dīveņ, dūd seitu baruot, na golodņu. 37. Dīwień, dūd’ sīejtu bārot’, na gōłodniu. 37. Bożyczku, daj sytego karmić, nie głodnego.
11 38. Dīva lyudz i čorta naizmierst. 38. Dīwa łŷudz i czorta nājz-mierst. 38. Boga proś (módl się) i djabła nie zapominaj.
12 39. Dīva lyudz, a valnu sirdī tur. 39. Dīwa łŷudz, a wāłnu sirdī tur. 39. Boga proś, a djabła w sercu trzymaj.
13 40. Duorga lizeika da brūkašku, a piec brūkašku koč zam golda svīd. 40. Dōrga līziejka da brūkaszku, a piec brūkaszku kocz zam gōłda śwīd’. 40. Droga łyżka do śniadania, a po śniadaniu choć pod stół ciśniej.
14 41. Dori kū dori, apgaidi gola. 41. Dōri ku dori, āp-gajdi gōła. 41. Rób, co robisz, zaczekaj końca.
15 42. Dūd buobai vali, to i pats byusi navalī. 42. Dūd’ bōbaj wāli, to i pats bŷusi nawalī. 42. Daj babie wolę, to i sam będziesz w niewoli.
16 43. Duraks dūd, gudrys jam. 43. Dūraks dūd’, gūdryjs jām. 43. Dureń daje, mądry bierze.
17 44. Eilyna maisā nanuslēpsi. 44. Ējłyna mājsa nā-nu-ślepsi. 44. Szydła w worku nie utaisz.
18 45. Ēd da seita, nadabuosi da reita. 45. Ēd’ da siējta, nā-dabosi da rējta. 45. Jedz do syta, nie dostaniesz do jutra.
19 46. Eisuos drēbēs toļko dzierst [dierst] staiguot. 46. Ejsōs drebiēs tolko dziērst [!] stājgot. 46. W krótkim ubraniu tylko sr... chodzić.
20 47. Gari moti, eiss padūms. 47. Gāri mōti, ējs pādums. 47. Długie włosy krótki rozum.
21 48. Gara mēle kai lopsai. 48. Gāra miēla kaj łōpsaj. 48. Długi język jak lisowi, tj. jak u lisa.
22 49. Grāks maisā, a pats viersā. 49. Grāks majsā, a pāts wiērsā. 49. Grzech w worku, a sam na wirzchu.
23 50. Gudryjs pats izskryņ pryška [Gudrījs pats izskrīn prīška], a iz duraka viejs izpyuš. 50. Gūdryjs pāts īz-skryń prŷszka, a iz dūraka wiējs īz-pyusz. 50. Mądry sam zabiegnie naprzód a na durnia wiatr nawieje.
24 51. Īguodoa buobeņa deveni vokory. 51. Īgodoa bōbienia diēwieni wōkory. 51. Przypomniała babka dziewięć wieczorów.
25 52. Īlaid cyuku baznīcā, tyuleņ iz oltara kuops. 52. Ī-łajd cŷuku baźnijcā, tŷuleń iz ōłtara kōpś. 52. Wpuść świnię do kościoła, wraz na ołtarz wlezie.
26 53. Īlaid cyuku ustabā, tyuleņ kuops iz golda. 53. Ī-łajd cŷuku ustabā, tŷuleń kōpś iz gōłda. 53. Wpuść świnię do izby, wraz wlezie na stół.
27 54. I skaiteitū vylks nas. 54. I skājtiejtu wŷłks nas. 54. I liczonego wilk nosi.
28 55. Ītei bāda na bāda, ka Dīvs nadūs lyluokys. 55. Ītiej bāda na bāda, ka Dīus nā-duś łyłokys. 55. Ta bieda nie bieda, jeśli Bóg nie da większej.
29 56. Izbuola kai suņa syuds. 56. Īz-bola kaj sūnia sŷud’s. 56. Zbladł jak psie gó…
30 57. Iz kuo Dīvs, iz tuo i ļauds. 57. Iz kō Dīus, iz to i laud’s. 57. Na kogo Bóg, na tego i ludzie.
31 58. Iz kuo vazuma sēd, tuo i dzīsmi dzīd. 58. Iz kō wazumā sied’, to i dzīśmi dzīd’. 58. Na czyim wozie siedzisz, tego i pieśń śpiewaj.
32 59. Izskreja kaj zvierbuļs nu kanepu. 59. Īz-skreja kaj zwierbuls nu kāniepu. 59. Wybiegł jak wróbel z konopi.
33 60. Iz zyrga juoj, a zyrga meklej. 60. Iz zyrgā joj, a zŷrga miēklej. 60. Na koniu jedzie, a konia szuka.
34 61. Jiusu grāks, jiusu pokuta. 61. Jīusu graks, jīusu i pōkuta. 61. Wasz grzech, wasza i pokuta.