Przysłowia 1 K

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 K
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 62. Kab byutu vylks seits i koza dzeiva. 62. Kab bŷutu wŷłks sīejts i koza dziējwa. 62. Żeby był wilk syty i koza żywa.
2 63. Kab kačeine nalaksteitu, to i kuojeņas naizlaustu. 63. Kab kāczejnia nā-łakstiejtu, to i kōjenias na-iz łaustu. 63. Gdyby koteczka nie skakała, to i nóżki nie złamałaby.
3 64. Kab oklys nabyutu, to ceļa navaicuotu. 64. Kab ōkłys nā bŷutu, to ciēla nā-wajcotu. 64. Gdybym ślepym nie był, to drogi nie pytałbym.
4 65. Kačš [kačs] vacumā, a nogi osumā. 65. Kāczsz wacumā, a nōgi osumā. 65. Kot w starości, a pazury w ostrości.
5 66. Ka kuce nadūs, suņc [suņs] napajims. 66. Kā kūcia nā-duś, sūńć nā-pajimś. 66. Jeśli suczka nie da, pies nie weźmie.
6 67. Ka namuoki, to nazasauņ. 67. Kā nā mōki, to nā-za-sauń. 67. Jeśli nie umiesz, to się nie wysuwaj.
7 68. Ka namuoki runuot, to lobuok klus. 68. Kā nā-moki rūnot’, to łōbok kłūś. 68. Jeżeli nie umiesz mówić, to lepiej milcz.
8 69. Kai dzeivoji, taidu i golu pajam. 69. Kaj dziējwoji, tajdu i gōłu pājam. 69. Jak żyjesz, taki i koniec weź.
9 70. Kai leļs kur īt, tī i ūlu nūsviež. 70. Kaj lēls kur īt, ti i ūłu nū-śwież. 70. Jak lelek gdzie idzie, tam i jaja wyrzuca.
10 71. Kaidā ticeibā pīdzymi, taidā i nūmierst. 71. Kajdā ticiejbā pī-dzymi, tajdā i nū-mierst’. 71. W jakiej wierze urodziłeś się, w takiej i umieraj.
11 72. Kai pakluosi vītu, tai i acaguļsīs [atzaguļsīs]. 72. Kaj pā-kłosi wītu, taj i ācagulsiś. 72. Jak pościelesz miejsce, tak i wyśpisz się.
12 73. Kai puorkuopi suni, tai puorkuop i asti. 73. Kaj pōr-kopi sūni, taj pōr-kop i āśti. 73. Jak przelazłeś psa, tak przeleź i ogon.
13 74.Kai pylna kliets maizes, to vysi saiminīki. 74. Kaj pŷłna klēt’s mājzias, to wŷsi sajminiki. 74. Jak pełny śpichrz chleba, to wszyscy gospodarze; -t.j. że są gospodarzami.
14 75. Kai suņam svīd kaulu acīs, kauna naprūt. 75. Kaj sūniam śwīd’ kāułu āciś, kāuna nā-prut. 75. Jak psu rzucasz kość w oczy, wstydu nie rozumie.
15 76. Kai suņam slīkys tak. 76. Kaj sūniam ślīkys tāk. 76. Jak psu ślina ciecze.
16 77. Kai zierns sīnā nalein. 77. Kaj zierns sinā nā-lejn. 77. Jak groch w ścianę nie lezie.
17 78. Kam nasuop, tys navaid. 78. Kam nā-sōp, tys nā-wajd’. 78. Kogo nie boli, ten nie jęczy.
18 79. Kam suop, tys i vaid. 79. Kam sōp, tys i wajd’. 79. Kogo boli, ten i jęczy.
19 80. Kam laime, to i naradzama [naradzadams] sātā īt, a kam nava laimes, to i maklādams naatrass. 80.Kam łājmia, to i nā-radzama [!] satā īt, a kam nāwa łājmias, to i mākładams nā-atraśś. 80. Komu szczęście, to i niewidziane do domu idzie, a kto nie ma szczęścia, to i szukając nie znajdzie.
20 81. Kam loba mēle, tam i tāva zeme. 81. Kam łōba miēla, tam i tāwa ziēmia. 81. Komu dobry język, temu ojca ziemia.
21 82. Kas agri ceļās, tam Dīvs dūd. 82. Kas āgri ciēlaś, tam Dīus dūd’. 82. Kto rano wstaje, temu Bóg daje.
22 83. Kaids viers [vierss] nalaksteja, aby muni teleni beja. 83. Kājds wiērś nā-łakstieja, aby mūni tiēleni biēja. 83. Jaki byk nie skakał, aby moje cielęta były.
23 84. Kas da kuo, a čygans da galis. 84. Kas da kō, a czygans da gālis. 84. Kto do czego, a cygan do mięsa.
24 85. Kas kam pateik, a kačam tauki. 85. Kas kam pātiejk, a kāczam tāuki. 85. Co komu podoba się, a kotowi sadło.
25 86. Kas nu vazuma nūkryta, tys izgaisa. 86. Kas nu wāzuma nū-kryta, tys īz-gajsa. 86. Co z wozu spadło, to przepadło.
26 87. Kas vylka mutē, tys i vylka čūkstā. 87. Kas wŷłka mutiā, tys i wŷłka czukstā. 87. Co w wilka gębie, to i w wilka d…..
27 88. Kuo oklys raudātu, kab ceļu radzātu? 88. Kō ōkłys rāudatu, kab ciēlu rādzatu? 88. Czemuby ślepy płakał, gdyby drogę widział?
28 89. Koč iz kokla mītu tēs. 89. Kocz iz kōkła mītu tiāś. 89. Choć na karku drąg ciosaj.
29 90. Koč nadajēššona [nadaēsšona], bet vīgla dzeivošona. 90. Kocz nadajēszszona, bet wīgła dziējwoszona. 90. Choć niemość jedzenia, ale lekkie życie.
30 91. Koč uozs, kab toļko ar buordu. 91. Kocz ōźs, kab tolko ar bōrdu. 91. Choć kozioł, żeby tylko z brodą.
31 92. Koč treis dīnas da smierts, apsaženejūs. 92. Kocz trējs dīnas da śmiert’ś, ap-sa-żeniejus. 92. Choć trzy dni do śmierci, ożeniłem się.
32 93. Klausīs ar ausīm, a na ar muti. 93. Kłāusiś ar āusim, a na ar mūti. 93. Słuchaj (z) uszami, a nie (z) gębą.
33 94. Klusoa cyuka vysod dzīļuok saknes rūk. 94. Kłūsoa cŷuka wŷsod dzīlok sākniaś rūk. 94. Cicha świnia zawsze głębiej korzenie ryje.
34 95. Klusyjs [klusījs] iudiņs dziļuos muolas izraun. 95. Kłūsyjs jīudińs dzīlos mōłas īz-raun. 95. Cicha woda głębokie brzegi wyrywa.
35 96. Kraklys tyuļuok nekai sveita. 96. Krākłys tŷulok nekāj świējta. 96. Koszula bliżej niżli świta.
36 97. Krūgā byut i kab brandivīna nadzert. 97. Krugā bŷut i kab brāndiwina nā dziart’. 97. W karczmie być i żeby wódki nie pić!
37 98. Kū ar acīm redzi, kab tyuleņ i byutu! 98. Ku ar ācim redzi, kab tŷuleń i bŷutu! 98. Co oczami widzi, żeby wraz i było!
38 99. Kū ar spolvu īroksta, tuo ar ciervi naizciersi. 99. Ku ar spōłwu ī-roksta, to ar ciērwi nā-iz-ciersi. 99. Co (z) piórem się napisze, tego (z) siekierą nie wyrąbiesz.
39 100. Kū duraks samojtuos [samaituos], tuo i gudryjs napapruovēs. 100. Ku dūraks sāmojtoś, to i gūdryjs nā-paprowieś. 100. Co dureń zepsuje, tego i mądry nie poprawi.
40 101. Kū nadziers dūmoj, tū pīdziers runoj. 101. Kū nādziers dūmoj, tu pīdziers rūnoj. 101. Co nienapity myśli, to pijany gada.
41 102. Kū pa muti izlaiz [izlaiž ?], tū pa nuosīm sajam atpakaļ. 102. Kū pa mūti īz-łajz [!], tu pa nōsim sājam ātpakal. 102. Co gębą wypuści, to nozdrzami weźmie napowrót.
42 103. Kū pa muti izlaizsi, tuo ar mēli nasagiusi. 103. Kū pa mūti īz-łajzsi, to ar miēli nā-sagiusi. 103. Co gębą wypuścisz, tego językiem nie złapiesz.
43 104. Ka eilyns nu maisa lein uora. 104. Ka ējłyns nu mājsa lējn ōra. 104. Jak szydło z worka wyłazi.
44 105. Kū turu, tū dūdu, a kuo navā, tuo pribačej! 105. Kū tūru, tu dūdu, a ko nāwa, to prībaczej! 105. Co mam, to daje, a czego nie ma, to wybaczaj.
45 106. Kungs nu tevis byutu, kab tev kunga svuorki. 106. Kūngs nu tiēwiś bŷutu, kab tiēu kūnga sworki. 106. Pan z ciebie byłby, gdyby ci pańskie ubranie.
46 107. Kungu teļš, sātas bārns. 107. Kūngu tiēlsz, sātas bārns. 107. Pańskie ciele, wiejskie dziecko.
47 108. Kur daudz muošu, tī bārns bez daguna. 108. Kur dāudź mōszu, tī bārns bez dāguna. 108. Gdzie wiele matek, tam dziecko bez nosa.
48 109. Kur dzerās, tī i lejās. 109. Kur dziēras, tī i lējas. 109. Gdzie się pije, tam się i leje.
49 110. Kurs Dīvs maņ radeja, tys mani globuos. 110. Kurs Dīus māń rādieja, tys mani głoboś. 110. Który Bóg mię stworzył, ten mię będzie strzegł.
50 111. Kur čorts navar, tī buoba paleidz. 111. Kur czorts nā-war, tī bōba pālejdz. 111. Gdzie djabeł nie może, tam baba pomoże.
51 112. Kur syudi, tī i maize. 112. Kur sŷudi, tī i majzia. 112. Gdzie gnoje, tam i chleb.
52 113. Kur myusu navā, tī i teli madu dzer, a kur mes esam, tī i pašim navā. 113. Kur mŷusu nāwa, tī i tiēli mādu dzier, a kur mies ēsim, tī i pāszim nāwa. 113. Gdzie nas nie ma, tam i cielęta miód piją, a gdzie my jesteśmy, tam i samym nie ma.
53 114. Kur mudri struodoj, tī oklus dzymdynoj. 114. Kur mūdri strōdoj, tī ōkłus dzymdynoj. 114. Gdzie nagle robią, tam ślepych rodzą.
54 115. Kurs putneņč [putneņš] ogruok ceļās, tys dreižuok gnezeiti nūslauka, a kurs ilgi guļ, tys sauleitē zuovoj [žuovoj]. 115. Kurs pūtnieńcz ōgrok ciēlas, tys drējżok gniāziejti nū-słauka, a kurs īłgi gul, tys saulejtiā zōwoj. 115. Który ptaszeczek wcześniej wstaje, ten prędzej dzióbeczek obciera, a który długo śpi, ten na słoneczku ziewa.
55 116. Kvastuns ar boguotu leidzans. 116. Kwāstuns ar bōgotu lējdzans. 116. Chełpliwy z bogatym równy.