Przysłowia 1 L-M

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 L-M
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 117. Ļaužu klaus, sovu pruotu tur. 117. Lāużu kłāuś, sōuu prōtu tur. 117. Ludzi słuchaj, swój rozum miej.
2 118. Ļūbej vyzynuotīs, ļūbej i kamanenis volkuot. 118. Lūbiej wŷzynotiś, lūbiej i kāmanienis wōłkot’. 118. Lubisz wozić się (sankować się), to musisz lubić i saneczki ciągnąć.
3 119. Lānijs [lānīs] jiudiņs molas mozgoj. 119. Łānijs jīudińs mōłas mōzgoj. 119. Spokojna woda brzegi myje.
4 120. Lānejam talanam div muotes, a bodrejam ni vīnas. 120. Łāniejam tāłanam dīu mōtias, a bōdrejam ni wīnas. 120. Spokojnemu cielęciu dwie matki, a zuchwałemu ani jednej.
5 121. Lobuok ar gudru izgaisynuot, kai ar glupu atrast. 121. Łōbok ar gūdru īz-gajsynot, kaj ar głupu āt-raśt’. 121. Lepiej z mądrym zgubić się, niż z głupim znaleźć.
6 122. Lobuok cyuku baruot, kai cyulāku [cylvāku]. 122. Łōbok cŷuku bārot’, kaj cŷułaku. 122. Lepiej świnię karmić, niż człowieka.
7 123. Lobuok brydiņ bryst, nekai caurā laivā braukt. 123. Łōbok brŷdiń bryśt’, nēkaj caurā łajwā braukt’. 123. Lepiej w bród brnąć, niźli w dziurawej łodzi jechać.
8 124. Lobuok zyrga golvu izvilkt nu dubļu, kai cyulāku [cylvāku]. 124. Łōbok zŷrga gōłwu īz wilkt’ nu dūblu, kaj cyūłaku. 124. Lepiej końską głowę wyciągnąć z błota, niźli człowieka.
9 125. Losojs kai goloduis [golodnis] dzierst [dierst]. 125. Łōsojś kaj gōłoduiś [!] dziērst [!]. 125. Zbiera się jak głodny s....
10 126. Losojs kai aiz jiuru dzierst [dierst]. 126. Łōsojś kaj ajz jīuru dziērst [!]. 126. Zbiera się jak za morze s....
11 127. Meiksts, kai sylts ols. 127. Miējksts, kaj syłts ōłs. 127. Miękki jak ciepłe piwo.
12 128. Mēle i da Kijovas davad. 128. Miēla i da Kījowas dā-wad. 128. Język i do Kijowa doprowadza.
13 129. Mudri kai kurkyns rej. 129. Mūdri kaj kūrkyns rej. 129. Szybko jak indyk szczeka.
14 130. Mudrejam teļam div muotes, a lānejam ni vīnas. 130. Mūdrejam tiēlam dīu mōtias, a łāniejam ni wīnas. 130. Szybkiemu cielęciu dwie matki, a spokojnemu ani jednej.
15 131. Muņc [muns ?] i iudinī naizgaiss. 131. Muńc i jīudini nā-izgajśś. 131. Moje i w wodzie nie zginie.
16 132. Muti izplēts kai vorna. 132. Mūti īz-pletś kaj wornā. 132. Gęba otwarta jak u wrony.
17 133. Myusu molā nikuo loba navā, čy skaida, čy bolka. 133. Myusū mołā nikō łōba nāwa, czy skājda, czy bōłka. 133. W naszym brzegu nic dobrego nie ma, czy trzaska czy belka.
18 134. Myužu dzeivuot na maisu sašyut. 134. Mŷużu dziējwot’ na mājsu sāszyut. 134. Wiek żyć, nie worek zszyć.