Przysłowia 1 N-O

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 N-O
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 135. Na boguotu mani muote radeja, na skaistas drēbes es nosoju. 135. Na bōgotu māni mōtia rādieja, na skājstas drēbies eś nōsoju. 135. Niebogatym mię matka rodziła, nieładne [!] odzienie ja noszę.
2 136. Nadūd Dīveņ cyukai rogu, to jei vysu pasauli izjauktu. 136. Nā-dūd’ Dīwień cŷukaj rōgu, to jej wŷsu pāsauli īz jauktu. 136. Nie daj Bożyczku świni rogów boby ona wszystek świat zamąciła.
3 137. Naēssi [naiessi] časnaga, nasmirdeisi. 137. Nā-eśsi czāsnaga, nā-śmirdiejsi. 137. Nie będziesz jadł czosnku, nie będziesz śmierdział.
4 138. Nakti dzims, sūmozguos mozguots. 138. Naktī dzīmś, sumozgōs mōzgots. 138. W nocy urodzony, w pomyjach umyty.
5 139. Namoksoj boguotīs, a moksoj vainigīs. 139. Nā-moksoj bōgotiś, a mōksoj wājnigiś. 139. Nie płaci bogaty, a płaci winny.
6 140. Narunoj daudz, ēd suoli un maizi. 140. Nā runoj dāudź, ēd’ sōli un mājzi. 140. Nie gadaj wiele, jedz sól i chleb.
7 141. Naspļauņ vacijā okā, daīs acadzert. 141. Nā-splauń wacijā okā, dā-iś āca-dziert’. 141. Nie pluj w starą studnię, przyjdzie napić się.
8 142. Na tikvīn gaismas, kai myusu lūgā. 142. Na tīkwin gājsmas, kaj myusū ługa. 142. Nie tyle tylko światła, co w naszym oknie.
9 143. Natur symtu rubļu, tur symtu draugu. 143. Nā-tur sŷmtu rublu, tūr sŷmtu drāugu. 143. Nie miej stu rubli, miej stu przyjaciół.
10 144. Navā tys iz pasauļa vēļ pīdzims, kas vysim iztruops. 144. Nāwa tys iz pāsaula wiel pī-dzimś, kas wŷsim iz-trop’s. 144. Nie ma tego na świecie jeszcze urodzonego, kto wszystkim potrafi.
11 145. Navar rūceitīs aiz sova krakla, ka naatrassi vuts. 145. Nā-war rūciejtiś ajz sōua krākła, ka nā-atraśsi wuts. 145. Nie można ręczyć za swoją koszulę, że nie znajdziesz wszy.
12 146. Nazalīlej, a Dīva lyudz. 146. Nā-za-lilej, a Dīwa łŷudz. 146. Nie chwal się, a Boga proś.
13 147. Nazasēstīs iz daudz zoru, kurais i aplyuss. 147. Nā-za-sieśtiś iz dāudź zōru, kūrajs i āp-łyuśś. 147. Nie siadaj na wielu gałęziach, którakolwiek złamie się.
14 148. Na žal tuo, kū apiežu, a žal tuo, kas iz golda palyka. 148. Nā żał to, ku āp-jeżu, a żał to, kas iz gōłdā pāłyka. 148. Nie żal tego, co zjadłem a żal tego, co na stole zostało.
15 149. Nikam navā lobuokas dzeives, kai baznīckunga saiminīcai, rednīka kēvei, patmalnīka cyuka. 149. Nīkam nāwa łōbokas dziējwiaś, kaj bāznijc-kūnga sājminijcaj, rēdnika kiēwiaj, pātmalnika cŷukaj. 149. Nikt nie ma lepszego życia, jak księża gospodyni, ekonoma kobyła, młynarza świnia.
16 150. Nikod pūrs bez valna nabyus. 150. Nikōd pūurs [!] biez wāłna nā-byuś. 150. Nigdy błoto bez djabła nie będzie.
17 151. Ni tev paļdīs, ni tev izgrauš [izgrauž]. 151. Ni tiēu paldiś, ni tiēu īzgrausz. 151. Ani tobie „dziękuję” ani tobie „wygryź”.
18 152. Nu dzīsmes vuorda naizmest. 152. Nu dzīśmieś wōrda nā izmiaśt. 152. Z pieśni słowa nie wyrzucić.
19 153. Nūguoja suņam sāka [sīna?] pļaut. 153. Nū-goja sūniam sāka plāut’. 153. Poszedł psu siano kosić.
20 154. Nu lylu tyuču, mos [mozs] leits. 154. Nu łŷłu tŷuczu, mōs lējts. 154. Z wielkiej chmury mały deszcz.
21 155. Nūsaluse kai zūss. 155. Nū-sałusia kaj zūśś 155. Zmarzł jak gęś.
22 156. Nūsola kai suņa syuds. 156. Nū-soła kaj sūnia sŷud’ś. 156. Zmarzł jak psie g.....
23 157. Nuspruogsi kai suņc [suņs]. 157. Nū-sprogsi kaj sūńć. 157. Zdechniesz jak pies.
24 158. Nu vacuma un nu smierts navā nikaidu zuolu. 158. Nu wācuma un nu śmiērt’s nāwa nikājdu zōlu. 158. Od starości i od śmierci niema żadnego lekarstwa.
25 159. Nu vylku bēdzi, a iz luoču iztyki. 159. Nu wŷłku biēdzi, a iz łōczu īz-tyki. 159. Od wilka uciekasz, a na niedźwiedzia trafiasz.
26 160. Obi raibi. 160. Ōbi rājbi. 160. Oboje pstrokaci.
27 161. Uobeļs nu uobeļneicas natuoli vēļas. 161. Ōbiels nu ōbielniejcas nā toli wielas. 161. Jabłko od jabłoni niedaleko się toczy.
28 162. Oklys oklu vazdams obi dūbē sakryss. 162. Ōkłys ōkłu wāzdams ōbi dubiā sā-kryśś. 162. Ślepy ślepego prowadząc, oba do jamy wpadną.