Przysłowia 1 P-S

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 P-S
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 163. Pa kungam i sulains. 163. Pa kūngam i sūłajns. 163. Podług pana i sługa.
2 164. Par vīnu systu, pīcs nasysts [pīcus nasystus] dūd. 164. Par wīnu sŷstu, pīćs nā-systs dūd. 164. Za jednego bitego pięciu nie bitych dają.
3 165. Piec smierts veseleiba navajdzeiga. 165. Piec śmiērts wiēsielejba nā-wajdziejga. 165. Po śmierci zdrowia nie trzeba.
4 166. Pierki, voi napierki, a targovuot var. 166. Piērki, woj nā-pierki, a tārgowo’t wār. 166. Kupuj, czy nie kupuj, a targować można.
5 167. Pīsiņ kai zagli, atraisēsi kai bruoli. 167. Pī-siń kaj zāgli, ātrajsiesi [!] kaj brōli. 167. Przywiąż jak złodzieja, odwiążesz jak brata.
6 168. Plēs kuorklus, cikam atlāc. 168. Plāś kōrkłus, cīkam āt-łac. 168. Drzyj łozę póki odstaje.
7 169. Plyks kai juodeila. 169. Płŷks kaj jȏdiejła. 169. Goły jak jeździec.
8 170. Popa acs, vylka mute. 170. Pōpa āćś, wŷłka mūtia. 170. Popa oczy, wilka gęba.
9 171. Pruots aiz jiuru, a smierts aiz placu. 171. Prōts ajz jīuru, a śmierts ajz płācu. 171. Rozum za morzami, a śmierć za plecami.
10 172. Pusts zača lākums i pusts juo tupejums. 172. Pūsts zācza łākums i pūsts jo tūpiejums. 172. Daremny zająca skok, daremne jego siedzenie.
11 173. Putnys zorā, a īsmu druož. 173. Pūtnys zorā, a īsmu droż. 173. Ptak na gałęzi, a rożen struga.
12 174. Pyrmu reizi suni ar kaulu damuoneisi, a ūtru reizi i ar meikstumu nadamuoneisi. 174. Pŷrmu rējzi sūni ar kāułu dāmoniesi, a utru rējzi i ar miējkstumu nā-damoniesi. 174. Pierwszy raz pas (z) kością zwabisz, a drugi raz i miękiszem nie zwabisz.
13 175. Pavasar riškava jiudiņa, sauve dubļu, rudeņ sauve jiudiņa, a riškava dubļu. 175. Pawasar rīszkawa jīudinia, sāuwie dūblu, rūdień sāuwie jīudinia, a rīszkawa dūblu. 175. Na wiosnę dwie dłonie wody, garść błota, w jesieni garść wody, a dwie dłonie błota.
14 176. Rūka rūku mozgoj, kab obeijom boltom byut. 176. Rūka rūku mōzgoj, kab ōbiejom bōłtom bŷut. 176. Ręka rekę myje, żeby obie białe były.
15 177. Rūk, kai cyuka iz vītas. 177. Rūk, kaj cŷuka iz wītas. 177. Ryje jak świnia na miejscu.
16 178. Rutku ēd ar kungim, a guļ ar cyukim. 178. Rūtku ed’ ar kūngim, a gul ar cŷukim. 178. Rzodkiew jedz z panami, a śpij ze świniami.
17 179. Ryukta nadzierss, soldona naiessi. 179. Rŷukta nā-dzierśś, sōłdona najeśsi. 179. Gorzkiego nie piwszy, słodkiego nie będziesz jeść.
18 180. Sakryta kai myusas iz mads. 180.Sākryta kaj mŷusas iz māds. 180. Zbiegły się jak muchy na miód.
19 181. Sazaruovs kai uoža rogs. 181. Sāzarouś kaj ōża rogs. 181. Skurczony jak koźli róg.
20 182. Sazarunojuos kai cyuka ar zūsi. 182. Sāza-runojos kaj cŷuka ar zūsi. 182. Rozmówili się jak świnia z gęsią.
21 183. Sēd kai pi Dīva aiz durovu. 183. Siād’ kaj pi Dīwa ajz dūrowu. 183. Siedzi jak u Boga za drzwiami.
22 184. Sēd kai pīpe sazaruovuse. 184. Siad’ kaj pīpia sāza-rowusia. 184. Siedzi jak żagiew zmarszczon.
23 185. Seits golodnam navirej. 185. Siējts gołodnam nā-wirej. 185. Syty głodnemu nie wierzy.
24 186. Slyms i ar vāzu kryss. 186. Słyms i ar wāzu krŷśś. 186. Słaby i z kijem upadnie.
25 187. Smērej čūkstu koč ar madu, vys ar syudu smird. 187. Smiārej czūkstu kocz ar mādu, wys ar sŷudu śmird. 187. Smaruj d... choć miodem, zawsze g.... śmierdzi.
26 188. Stov kai zakucnīks iz muna kokla. 188. Stōu kaj zākućniks iz mūna kōkła. 188. Stoi jak egzekutor na moim karku.
27 189. Suņc ka pajeds [paēds], to sirdīgs, a cyulāks [cylvāks] ka najeds [naēds], sirdīgs. 189. Suńć ka pājed’ś, to sīrdigs, a cŷułaks ka najed’ś, sīrdigs. 189. Pies, jeśli sobie poje, zły a człowiek, jeśli niepoje, zły.
28 190. Svīd prīkš sevim, atrassi piec sevim. 190. Swīd’ prīksz siēwim, āt-raśsi piec siēwim. 190. Rzucasz przed sobą, znajdziesz za sobą.
29 191. Svīd iz pakali, atrassi prīkša. 191. Swīd’ iz pākali, āt-raśsi prikszā. 191. Rzucasz na tył, znajdziesz na przodzie.
30 192. Syuds na gryuds, nikuo navā. 192. Sŷuds na grŷuds, nikō nāwa. 192. Ani gnoju, ani ziarna, nic nie ma.