Przysłowia 1 T-Z

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 1 T-Z
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 193. Tai daīt, kai cyukai sādly. 193. Taj dā-it, kaj cŷukaj sādły. 193. Tak przystoi, jak świni siodło.
2 194. Tai doncoj, kai tev spēlej. 194. Taj dōncoj, kaj tiēu śpiēlej. 194. Tak tańcuj jak ci śpiewają.
3 195. Tai lomošču, ka i suņc [suņs] maizis najims. 195. Taj łōmoszczu, ka i sūńć mājzis nā-jimś. 195. Tak wyłaję, że i pies chleba nie weźmie.
4 196. Tik pi tevi pravdas, cik sīta jiudiņs stov. 196. Tīk pi tiēwi prāudas, cik sitā jiudińs stōu. 196. Tyle u ciebie prawdy, wiele w sicie wody stoi.
5 197. Toļko piec smierts syutēt. 197. Tolko piec śmiertś sŷutiet. 197. Tylko po śmierć posyłać.
6 198. Treis kai apsis lapeņa. 198. Trejś kaj āpsiś łāpienia. 198. Trzęsie się, jak osinowy listek.
7 199. Turīs kai oklys aiz sēteņas. 199. Tūriś kaj ōkłys ajz siētienias. 199. Trzymaj się jak ślepy płotu.
8 200. Ubogs vāzu jam, kab byutu iz kuo acaspīst [atzaspīst]. 200. Ūbogs wāzu jam, kab bŷutu iz kō ācaśpiśt. 200. Dziad kija bierze, żeby było na czem zaprzeć się.
9 201. Ūtrā acī redzi i skabardzeņu, a sovā i bolkys naredzi. 201. Utrā acī rēdzi i skābardzieniu, a sōuuā [!] i bołkys nā-redzi. 201. W czyjemś oku widzi i drzazgę a w soi jem i belki nie widzi.
10 202. Vacs, kai moss [mozs]. 202. Wācs, kaj mōss. 202. Stary, jak mały.
11 203. Vādars kai buca, a sirds kai topa. 203. Wādars kaj būca, a sīrds kaj tōpa. 203. Brzuch jak beczka, a serce jak gwóźdź.
12 204. Vādars na spīgels, kū apjēde [apēde], tys izgaisa. 204. Wādars na śpīgiels, ku āpjedia, tys īz-gajsa. 204. Brzuch nie lustro, co zjadł , to zginęło.
13 205. Vajadzeiga kai suņam pīktuo kuoja. 205. Wājadziejga kaj sūniam pīkto kōja. 205. Potrzebne było jak psu piąta noga.
14 206. Vajadzeiga kai rotim pīkts skrytuļs. 206. Wājadziejga kaj rōtim pīkts skrŷtuls. 206. Potrzebne było jak wozowi piąte koło.
15 207. Vasalam i vāza vasala. 207. Wāsałam i wāza wāsała. 207. Zdrowemu i kij zdrowy.
16 208. Vairuok ēd un vairuok dzer, a mozuok runoj. 208. Wājrok ēd’ un wājrok dzier, a mōzok rūnoj. 208. Więcej jedz i więcej pij, a mniej gadaj.
17 209. Vairuok zyni, mozuok runoj. 209. Wājrok zŷni, mōzok rūnoj. 209. Więcej wiedz, mniej gadaj.
18 210. Vāzai divi goli, vīns pi teve, ūtrys pi mane. 210. Wāzaj dīwi gōli, wins pi tiewiā, ūtrys pi maniā. 210. Kijowi dwa końce, jeden u ciebie, drugi u mnie.
19 211. Vīna golva, vīna bāda. 211. Wīna gōłwa, wīna bāda. 211. Jedna głowa, jedna bieda.
20 212. Vīnas muotes bārni, a na vysi leidzani. 212. Wīnas mōtias bārni, a na wŷsi lējdzani. 212. Jednej matki dzieci, a nie wszystkie jednakie.
21 213. Vīnas muotes bārni, a na vysim vīna laime. 213.Wīnas mōtias bārni, a na wŷsim wīna łājmia. 213. Jednej matki dzieci, a nie wszystkim jedno szczęście.
22 214. Voi ta pi vierša īt, ka puišy najam? 214. Woj ta pi wiērsza īt, ka pujszy nā-jam? 214. Czy na byka iść, jeśli chłopcy nie biorą?
23 215. Vuorna vuornai ocu naizknuops. 215. Wōrna wōrnaj ōcu nā-iz-knopś. 215. Wrona wronie oczu nie wydzióbie.
24 216. Vylks suņa nazabeist, toļko juo ryšona naļubej. 216. Wŷłks sūnia nā-za-biejst, tolko jo rŷszona nā-lubiej. 216. Wilka psa nie boi się, tylko jego szczekania nie lubi.
25 217. Vylku kai nabaroj sātā, jis vysod iz meža verās. 217. Wŷłku kaj nā-baroj sāta, jis wŷsod iz miēża wiēras. 217. Wilka jak nie karm w domu, on zawsze do lasu patrzy
26 218. Valns ar devenis golvys naizsūdēs jius. 218. Wāłns ar diēwienis gōłwys nāiz-sudieś jīus. 218. Djabeł z dziewięciu głowami nie rozsądzi was.
27 219. Zaglis zaglam navirej, mauka maukai. 219. Zaglis zāglam nā wirej, māuka māukaj. 219. Złodziej złodziejowi nie wierzy, rozpustnica rozpustnicy.
28 220. Zuovoj kai vylks iz kryuts sādadams. 220. Zōwoj kaj wŷłks iz krŷutś sādadams. 220. Ziewa jak wilk na wzgórku siedzący.