Przysłowia 2 A-D

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 A-D
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 1. Acaryugu [atzaryugu], paļdīs Dīvam iesšu cytu godu ap itū laiku. 1. Acaryŭgu, paldis Diwam jeższu cytu godu ap itu łajku. 1. Odbiło mi się, dzięki Bogu będę na przyszły rok jeść o tym czasie.
2 2. Ād maizi kai muolu, plēs drābe [drēbe = drēbes?] kai tuoss, a dorbu velc kai na dīgu. 2. Ad’ majzi kaj mołu, plaś drabie kaj tośś, a dorbu wialć kaj na digu. 2. Jedz chleb jak glinę, drzyj ubranie jak korę brzozową, a robotę ciągnij jak po nitce.
3 3. Ād kai lūps, apzamess lyla vādara. 3. Ad’ kaj łups, apzamieśś łyła wadara. 3. Jedz jak bydlę, obrzucisz się wielkim brzuchem.
4 4. Aiz lyla calma toļko izadierst. 4. Ajz łyła całma tolko izadierśt’. 4. Za wielkim pniem tylko wysr…. się.
5 5. Aizmiersu pasceit, mušeņ gors [gords ?] beja, apiežu. 5. Ajzmiersu paściet, muszeń gors bieja, apjeżu. 5. Zapomniałem powiedzieć, musi być smaczne, zjadłem.
6 6. Ar mēli koč blīni [blīnus] cept. 6. Ar miali kocz blini ciapt’. 6. (z) Językiem tylko bliny piec.
7 7. Ar rūku zyrga gludu napataiseis. 7. Ar ruku zyrga głudu napatajsiejs. 7. (z) Ręką konia gładkim nie zrobisz.
8 8. Ar tukšu maisu zyrga gludu nuzataiseis [nazataiseis]. 8. Ar tukszu majsu zyrga głudu nuzatajsiejs. 8. (z) Pustym workiem konia gładkim nie zrobisz.
9 9. Atdevs ūtram pīpeleiti, pats koč ar suonkauli meizni. 9. Atdieŭś utram pipielejti, pats kocz ar son- kaŭli miejźni. 9. Oddawszy drugiemu, sam choć (z) żebrem si…..
10 10. Atroidi [atrads] nazaprīcoj, izgaisynuoji [izgaisynuojis] naraud. 10. Atrojdi na-za-pricoj, izgajsynoji na raŭd’. 10. Znalazłszy, nie ciesz się, zgubiwszy nie płacz.
11 11. Buobam aug pavēders rudin, ka roceņč [roceņus] sutynoj, ka vucyns kaun i ka dasys dej. 11. Bobam aŭg pawiedierś rudin, ka rocieńcz sutynoj, ka wucyns kaŭn i ka dasys diej. 11. Babom rośnie brzuch w jesieni, kiedy rzepkę parzą, kiedy barana biją i kiedy kiszki robią.
12 12. Bēdz kai zyds [žyds] školā. 12. Biaźd kaj zyds [!] szkołâ. 12. Bź… jak żyd w stodole.
13 13. Byutu kungs, kab byutu slūgs. 13. Byŭtu kungs, kab byŭtu sługs. 13. Byłby panem, gdyby był sługa.
14 14. Caur druponu i Dīvs mums globoj. 14. Caŭr druponu i Diŭs mums głoboj. 14. Przez odrobinę i Bóg nas chowa.
15 15. Ciervs bez kuota, veirs bez pruota. 15. Cierwś biez kota, wiejrs biez prota. 15. Topor bez toporzyska, mąż bez rozumu.
16 16. Cik golva, cik i pruota. 16. Cik gołwa, cik i prota. 16. Wiele głowy, tyle i rozumu.
17 17. Cik i gars, cik i rasnys, kai pīsta. 17. Cik i gars, cik i rasnys, kaj pista. 17. O ile długi, o tyle gruby, jak stępa.
18 18. Cesnomā [cesnumā] var dzeivuot, bet abidā navar. 18. Ciesnomâ war dziejwot, bet abbidâ na war. 18. W ciasnocie żyć można, ale w krzywdzie nie można.
19 19. Cikom nauda, cikom i kungs. 19. Cikom naŭda, cikom i kungs. 19. Dopóki pieniędzy, dopóty i pan.
20 20. Čukstnīs veira muote svīkstu nej. 20. Czukstniś wiejra motia świkstu niej. 20. Drapnij się w d…, męża matka masło bije.
21 21. Da laika kar vadzeitī. 21. Da łajka kar wadziejtȋ. 21. Do czasu się wiesza na koliku.
22 22. Dīvs aukši [augši], kēniņč [kēniņš] tuoli. 22. Diŭs aŭkszi, kienińcz toli. 22. Bóg wysoko, król daleko.
23 23. Dīvs dūs bādu, Dīvs dūs i naudu. 23. Diŭs duś badu, Diŭs duś i naŭdu. 23. Bóg da biedę, Bóg da i pieniędzy.
24 24. Dīvs zynoja, ka cyukai nadeve rogu. 24. Diŭs zynoja, ka cyŭkaj na diewia rogu. 24. Bóg wiedział, że świni nie dał rogów.
25 26. Dīvs da laika cīš. 25. Diŭs da łajka cisz. 25. Bóg do czasu cierpi.
26 26. Div buobys tiergu tur. 26. Diŭ bobys tiergu tur. 26. Dwie baby jarmark trzymają (robią).
27 27. Div reizis baznīckungs muoceibas nadūd. 27. Diŭ rejzis baźnic-kungs mociejbas na dud. 27. Dwa razy ksiądz nauki nie daje.
28 28. Divejim saiminīkim na kolps. 28. Diwiejim sajminikim na kołps. 28. Dwu gospodarzom nie parobek.
29 29. Duovejas kai vēpla. 29. Dowiejas kaj wiapła. 29. Wrzeszczy jak krzykała.
30 30. Dūd na dūd, bet napīmet. 30. Dud’ na dud’, bet na pijmiat. 30. Daj, nie daj, ale nie wymawiaj.
31 31. Dūd Dīveņ zuobokam služeit, na veizim. 31. Dud Diwień zobokam służejt, na wiejzim. 31. Daj Bożyczku butowi służyć, nie łapciom.
32 32. Duraku i baznīcā syt. 32. Duraku i baźnicâ syt. 32. Durnia i w kościele biją.
33 33. Durakam i kule par zvonu. 33. Durakam i kula par zwonu. 33. Durniowi i torba za dzwon (służy).
34 34. Dzierd ka baznīcā zvona, a nazyna kuromā zvona. 34. Dzierd’ ka baźnicâ zwona, a na zyna kuroma zwona. 34. Słyszy, że w kościele dzwonią, a nie wie w którym.
35 35. Dzonojas piec myusas ar pīšu. 35. Dzonojas piec myŭsas ar piszu. 35. Goni za muchami z obuchem.
36 36. Dzeivuosim, puordavuši ustabu. 36. Dziejwosim, pordawuszi ustabu. 36. Pożyjemy, sprzedawszy chatę.