Przysłowia 2 E-I

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 E-I
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 37. Ēde, ēde i blūdu pīdiersa. 37. Edia, edia i bludu pidiersa. 37. Jadł jadł i misę posr….
2 38. Eļksnis sova drauza [sovu drauzu] radz, a cyta naradz. 38. Elkśnis soŭa draŭza [!] radz, a cyta na radz. 38. Olcha swoją korę widzi, a innej nie widzi.
3 39. Es aiz daguna naasu vodojams. 39. Eś ajz daguna naasu wodojams. 39. Ja za nos nie jestem wodzony.
4 40. Es vairuok aizmiersu, kai tu pīmini. 40. Eś wajrok ajzmiersu, kaj tu pimini. 40. Ja więcej zapomniałem, jak ty pamiętasz.
5 41. Gaudoj kai vylka muote mežā. 41. Gaŭdoj kaj wyłka motia mieżâ. 41. Wyje, jak wilcza matka w lesie.
6 42. Gudrīs, nazagudrīs, a na byusi gudruoks par Dīvu. 42. Gudriś, na-za-gudriś, a na byŭsi gudroks par Diwu. 42. Mędrkuj, nie mędrkuj, a nie będziesz mędrszy od Boga.
7 43. Guļstīs labi i kab saus pīzacaltūs. 43. Gulstiś łabi i kab saŭs pi-za-całtus. 43. Połóż się dobrze, żebyś sucho wstał.
8 44. Gorā dzeivodams, vēļ ogurču ar madu grib ēst. 44. Gorâ dziejwodams, wiel ogurczu ar madu grib eśt. 44. W biedzie żyjąc, jeszcze ogórki z miodem chce jeść.
9 45. Grāki maņ nadalaida, kab pasceit. 45. Graki mań nadałajda, kab paściet. 45. Grzechy mi nie dopuściły, żeby powiedzieć.
10 46. Gremš kai luocs. 46. Gremsz kaj łoćś. 46. Ryczy jak niedźwiedź.
11 47. Gryuts kai muola vierss. 47. Gryŭts kaj moła wierśś. 47. Ciężki jak gliniany wół.
12 48. Gryuts kai dzeļža veceits. 48. Gryŭts kaj dzielża-wieciejts. 48. Ciężki jak żelazny staruszek.
13 49. Gryuts kai šļokoanc [šļokuons] 49. Gryŭts kaj szlokoanc. 49. Ciężki jak kloc.
14 50. Gryuts kai velbruds [verbluds]. 50. Gryŭts kaj wiełbruds. 50. Ciężki jak wielbłąd.
15 51. Jis gudris, jis i dzierzams golvu kruot. 51. Jis gudris, jis i dzierzams gołwu krot. 51. On mądry, on i sr…. głową kręci.
16 53. Īskrēja kai kačš [kačs] pierkstīs. 52. I-skrieja kaj kaczsz pierkstiś. 52. Wleciał jak kot do żaru.
17 53. Īskrēja kai sierteņc palnūs. 53. I-skrieja kaj siertieńc pałnus. 53. Wleciał jak świerszcz do popiołu.
18 54. I syltu meizolu nasatur mutē. 54. I syłtu miejzolu na-satur mutiâ. 54. I cieplego moczu nie utrzyma w gębie.
19 55. Īt, kai lylys lemps. 55. It, kaj łyłys lempś. 55. Idzie jak wielki niedojda.
20 56. Īt, kai sapeits. 56. It, kaj sapiejts. 56. Idzie, jak spętany.
21 57. Īt, kai vierss, acs puorgrīzs. 57. It, kaj wierśś, aćś porgriźś. 57. Idzie, jak wół, oczy przewróciwszy.
22 58. Īt, da plešoj kai kalvs ar plešom. 58. It, da pleszoj kaj kalws ar pleszom. 58. Idzie, a sapie jak kowal z miechem.
23 59. Izplēts acs kai būrs. 59. Izpletś aćś kaj bȗrś. 59. Wytrzeszczywszy oczy jak znachor.
24 60. Izplēts muti kai vuocele. 60. Izpletś muti kaj wociela. 60. Rozdziawiwszy gębę jak karzina (koszyk z łuczywa).
25 61. Izplēts muti kai vuorna. 61. Izpletś muti kaj worna. 61. Rozdziawiwszy gębę jak wrona.