Przysłowia 2 K

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 K
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 62. Kab nasaūstu, to i nasmirdātu. 62. Kab na sa-ustu, to i na śmirdatu. 62. Żeby nie wąchał, toby i nie śmierdział.
2 63. Kab tu izputāti [izputātu] nu munys golvys. 63. Kab tu iz putati nu munys gołwys. 63. Żebyś ty wykurzył się z mojej głowy.
3 64. Ka buoba molku cart, to valns tuoli bāg. 64. Ka boba mołku cart, to wałns toli bag. 64. Kiedy baba drwa rąbie, to djabeł daleko ucieka.
4 65. Kačam žarts, a pelei tīsa. 65. Kaczam żarts, a pielaj tisa. 65. Kotowi żart, a myszy prawda.
5 66. Ka golva suop, to čūkstai vīgļuok. 66. Ka gołwa sop, to czukstaj wiglok. 66. Kiedy głowa boli, to d… lżej.
6 67. Kai kas grib, tai piec sovys muotis, tāvu raud. 67. Kaj kas grib, taj piec soŭys motis, tawu raŭd’. 67. Jak kto chce, tak po swojej matce, ojcu płacze.
7 68. Kai sauksīs, tai i acasauksīs [atzasauksīs]. 68. Kaj saŭksis, taj i aca saŭksis. 68. Jak się odezwiesz, tak ci się nazad odezwą.
8 69. Kai var, tai ar, a kai redzēsi, taj i pīecēsi. 69. Kaj war, taj ar, a kaj riedziesi, taj i pi-eciesi. 69. Jak można, tak orz, a jak zobaczysz, tak zabronujesz.
9 70. Kaids tu gudris! – Es na šūdiņ taids gudris. 70. Kajds tu gudris! – Eś na szudiń tajds gudriś. 70. Jakiś ty mądry! – Ja nie dziś taki mądry.
10 71. Ka nadeve Dīvs lobas galis, to ar kozys sprakli naacagaveisīs [naatsagaveisīs]! 71. Ka na diewia Diŭs łobas galis, to ar kozys sprakli na-aca-gawiejsiś! 71. Kiedy nie dał Bóg dobrego mięsa, to (z) kozim tyłkiem nie zrobisz zapust.
11 72. Ka naturi dorba, to koč kažuka polu triņ. 72. Ka na turi dorba, to kocz każuka połu triń. 72. Kiedy nie masz roboty, to choć połę kożucha trzyj.
12 73. Ka navā kam naida paceļt, to na byus guņcs [guņs] sakūrta. 73. Ka nawa kam najda pacielt, to na byŭś guńcs sakurta. 73. Kiedy nie ma komu kłótni podnieść
13 74. Ka pard, to valns bāg, a ka jau bēzd, to dūd pavūst. 74. Ka pard, to wałns bag, a ka jaŭ biaźd, to dud’ pawuśt. 74. Kiedy p……., to djabeł ucieka, a kiedy już bź…., to daj powąchać.
14 75. Ka napabēzdīs, to nasmierdīs. 75. Ka na-pa-biaźdiś, to na śmiardiś. 75. Kiedy się nie zebź….., to nie będziesz śmierdzieć.
15 76. Ka runoj, to runoj, navā kuo kulaka sveikstēt. 76. Ka runoj, to runoj, nawa kô kułaka szwiejkśtiat. 76. Kiedy gadasz, to gadaj, nie ma co w kułak szeptać.
16 77. Kas ād svīkstu, tam acs pyust uorā. 77. Kas ad świkstu, tam aćś pyŭśt ora. 77. Kto je masło, temu oczy gniją na wierzch.
17 78. Kas pīguļa/pīgulē najuoj, tam i šyuba nadag. 78. Kas pigula na joj, tam i szyŭba na dag. 78. Kto na nocleg z końmi nie jedzie, temu się i sukmana nie pali.
18 79. Kas aizvylkts ar spolvu, to naizkūss ar zūbim. 79. Kas ajzwyłkts ar społwu, to na-izkuśś ar zubim. 79. Co zaciągnięte piórem, tego nie wygryziesz (z) zębami.
19 80. Kas pūrā nabrīņ [nabrīn], tam kuojas namierkst. 80. Kas pura na briń, tam kojas na mierkst. 80. Kto w bagnie nie brnie, temu nogi nie mokną.
20 81. Kas pūrā īt, tys nikod sausom kuojom naizīt. 81. Kas pura it, tys nikod saŭsom kojom na iz-it. 81. Kto do błota idzie, ten nigdy suchemi nogami nie wyjdzie.
21 82. Kas taisna celi [ceļa] meklej, tys i greizu izgasynuos. 82. Kas tajsna cieli mieklej, tys i grejzu izgajsynos. 82. Kto prostej drogi szuka, ten i krzywdą zgubi.
22 83. Kas paieds naacapyus, tuo Dīvs i dabasūs napījems. 83. Kas pajeds na-aca-pyŭś, to Diŭś i dabasus na pijemś. 83. Kto pojadłszy nie wysapie się, tego Bóg i do nieba nieprzyjmie.
23 84. Ka ša, to rūku sameidzs, a ka dūd, to izplēts. 84. Ka sza, to ruku samiejdzs, a ka dud’, to izpletś. 84. Kiedy masz, to rękę zamknąwszy, a kiedy daj, to rozszerzywszy.
24 85. Kaunās par tukšu maisu. 85. Kaŭnas par tukszu majsu. 85. Biją się o pusty worek.
25 86. Kauns na dyumi, ocu naiziess. 86. Kaŭns na dyŭmi, ocu naizjeśś. 86. Wstyd nie dym, oczu nie wyje.
26 87. Ka vasals, to vysim lobs. 87. Ka wasałs, to wysim łobs. 87. Kiedy zdrów, to wszystkim dobry.
27 88. Kēvei divpacmit [divpadsmit] kumeļu, a vys sokys koklā. 88. Kiawiaj diŭpaćmit kumielu, a wys sokys kokłâ. 88. U klaczy dwanaście źrebakow, a wciąż chomont na szyi.
28 89. Kitra kai lopsa, ar meikstu mēli izmuonēt. 89. Kitra kaj łopsa, ar miejkstu miali iz-moniet’. 89. Chytra jak lis, (z) miękkim językiem wymanić.
29 90. Koč kas apsadiersna, to tu izstuost. 90. Kocz kas apsa-diersna, to tu iz-stośt’. 90. Choć kto się posr…, to ty opowiadasz.
30 91. Koč ar mītu sit ju golvā, navar pagrīzt. 91. Kocz ar mitu sit ju gołwa, na war pagriźt. 91. Choć kołem bij jego głowę, nie można pokręcić.
31 92. Koč apsadierst, a ūta napazadūd. 92. Kocz apsadierst, a utra na-pazadud’. 92. Choć posr… się, a drugiemu nie poddaj się!
32 93. Koč ar acs redzi, rūku garu natur. 93. Kocz ar aćs riedzi, ruku garu na tur. 93. Choć (z) oczami widzisz, rąk długich nie miej.
33 94. Kod vacs, navaid, kod mozs, naraud. 94. Kod wacs, na wajd’, kod mozs, na raŭd’. 94. Kiedyś stary, nie jęcz, kiedyś mały, nie płacz.
34 95. Kuo tu pīzasēji mani kai smola? 95. Kô tu pizasieji mani kaj smoła? 95. Czego ty przywiązałeś się do mnie jak smoła?
35 96. Koč mozs, da ozs [oss]. 96. Kocz mozs, da ozs. 96. Choć mały, ale ostry.
36 97. Kuozys, kuozys, – na vysi kuozās, cyti sātā čūkstu muozās. 97. Kozys, kozys, – na wysi kozas, cyti sâta czukstu mozas. 97. Wesele, wesele, nie wszyscy na weselu, inni w domu d… smarują.
37 98. Kraklys tivi, a smierts vēļ tivuok. 98. Krakłys tiwi, a śmiertś wiel tiwok. 98. Koszula blisko, a śmierć jeszcze bliżej.
38 99. Kruotas kai drucs. 99. Krotas kaj drućs. 99. Trzęsie się jak febra.
39 100. Kūds kai maita. 100. Kȗds kaj majta. 100. Chudy jak zdechlina.
40 101. Kur putnys naskrīņ [naskrīn], tī spolva napalīk. 101. Kur putnys na skriń, ti społwa na palik. 101. Gdzie ptak nie lata, tam pióro nie zostanie.
41 102. Kur muižas cyukas, tī i sātas čyrlys. 102. Kur mujżas cyȗkas, ti i satas czyrłys. 102. Gdzie dworskie świnie, tam i wiejskie cherlaki.
42 103. Kur tu īsi? sēd tu lobuok pī sova vacuo cepļa. 103. Kur tu isi? siad’ tu łobok pi soa [!] waco ciepla. 103. Gdzie ty idziesz? siedź ty lepiej przy swoim starym piecu.
43 104. Kur tu nūīsi, kai viezs bez iudiņa? 104. Kur tu nuisi, kaj wieźś biez jiŭdinia? 104. Gdzie ty pójdziesz jak rak bez wody.
44 105. Kū sīva, tū zuočš [zuodžs]. 105. Ku siwa, tu zoczsz. 105. Co żona, to piła.
45 106. Kū tu dareji? čūkstu kasieji, nogs [nogud] laizieji? 106. Ku tu darieji? czukstu kasieji, nogs łajzieji? 106. Co ty robiłeś? d… skrobałeś, paznokcie lizałeś.
46 107. Kū tu pusta runuot, ka navar pūdā vuorēt? 107. Ku ta pusta runot’, ka na war pudâ woriet’? 107. Co tam pusto gadać, kiedyś nie można w garnku ugotować?