Przysłowia 2 L-M

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 L-M
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 108. Ļaužu mute na klava, durovas nazataiseis. 108. Laŭzu mutia na kława, durowas nazatajsiejs. 108. Ludzka gęba nie chlew, drzwi nie zamkniesz.
2 109. Leidaka jau nūspruoguse, a zūbi vys dzeivi. 109. Lejdaka jaŭ nu-sprogusia, a zubi wys dziejwi. 109. Szczupak już zdechłszy, a zęby ciągle żywe.
3 110. Leiks kai skručš [skručs]. 110. Lejks kaj skruczsz. 110. Krzywy jak hak.
4 111. Leigojs, ka zyds iz gubys. 111. Lejgojs, kaj zyds iz gubys. 111. Kiwa się, jak źyd na kupie.
5 112. Lāc, dalāc, kai začš [začs]. 112. Łac, dałac, kaj zaczsz. 112. Skacze i skacze, jak zając.
6 113. Laimis kraklā pīdzyma. 113. Łajmis krakłâ pi-dzyma. 113. W szczęścia koszuli rodził się.
7 114. Laimis vādars kur tu īsi? 114. Łajmis wadars kur tu isi? 114. Szczęścia brzuchu, gdzie ty idziesz?
8 115. Loba sīna šūgod, koč apmeizt i baznīckungam dūt āst. 115. Łoba sina szugod, kocz apmiejźt i baźnic kungam dut’ aśt. 115. Dobre siano w tym roku, choć pos…. i księdzu dać zjeść.
9 116. Lobuok symtu reizu pavaicuot nekai slikti padareit. 116. Łobok symtu rejzu [!] pawajcot’ nekaj ślikti padariet’. 116. Lepiej sto razy spytać się, niź źle zrobić.
10 117. Lobs gūs pīnc [pīns], a zyrga vēļ lobuoks. 117. Łobs guś pinc, a zyrga wiel łoboks. 117. Dobre krowie mleko, a konia jeszcze lepsze.
11 118. Lobys vītys maklādams i slyktu izgaisynuosi. 118. Łobys witys makładams i słyktu iz-gajsynosi. 118. Dobrego miejsca szukając i złe stracisz.
12 119. Lyls kai mežš [mežs], glups kai teļš. 119. Łyłs kaj mieższ, głups kaj tielsz. 119. Wielki jak las, głupi jak ciele.
13 120. Lyls vādars, kai barabanc [barabans]. 120. Łyłs wadars, kaj barabanc. 120. Wielki brzuch jak bęben.
14 121. Malns, kai valns. 121. Małns, kaj wałns. 121. Czarny jak djabeł.
15 122. Malns, kai škūrstiņc [škūrstiņs]. 122. Małns, kaj szkurśtińc. 122. Czarny jak komin.
16 123. Mēle gara kai lopsta. 123. Miala gara kaj łopsta. 123. Język długi jak łopata.
17 124. Meikstā syudā i vabali līņ [līn]. 124. Miejkstâ syŭdâ i wabali liń. 124. Do miękkiego g…. i żuki lazą.
18 125. Metīs iz boguota, koč kapeiku dabuosi. 125. Mietiś iz bogota, kocz kapiejku dabosi. 125.Rzuć się na bogatego, choć kopiejkę dostaniesz.
19 126. Muotei, bārnim nasūt, ozute pleist, a bārnim nu muotis zūgūt, pleist. 126. Motiaj, barnim nasut’, ozutia plejśt’, a barnim nu motis zugut, plejśt’. 126. Matce, dzieciom nosząc, zanadrze pęka, a dzieciom, od matki kradnąc, pęka.
20 127. Mozi bārni, moza bāda, lyli bārni, lyla bāda. 127. Mozi barni, moza bada, łyli barni, łyła bada. 127. Małe dzieci, mała bieda, duże dzieci, duża bieda.
21 128. Mudra, kai vuorpsteita [vuorpsteite]. 128. Mudra, kaj worpśtiejta [!]. 128. Prędka jak wrzeciono.
22 129. Mugors, kai vālātieja. 129. Mugors, kaj wałatieja. 129. Grzbiet jak kijanka.
23 130. Mynas, kai kurkyns iz ūlu. 130. Mynas, kaj kurkyns iz ułu. 130. Depcze, jak indyk na jajach.
24 131. Myužu dzeivoj i vuicīs, a par duraku numiersi. 131. Myŭzu dziejwoj i wujciś, a par duraku numiersi. 131. Wiek żyj i ucz się, a durniem umrzesz.