Przysłowia 2 N-P

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 N-P
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 132. Na akmiņs iz golvys tev stov. 132. Na akmińs iz gołwys tieŭ stoŭ. 132. Nie kamień na głowie ci stoi.
2 133. Nameklej meikstys vītys, palīc akmisteņu i acaguļst. 133. Na mieklej miejkstys witys, palić akmiśtieniu i acagulśt. 133. Nie szukaj miękkiego miejsca, połóż kamyk i zaśnij.
3 134. Na pi myusu vin [viņ] sauleite lāc. 134. Na pi myŭsu win saŭlejtia łac. 134. Nie u nas tylko słoneczko wschodzi.
4 135. Nagribu es ar tevi i azadierst [aizadierst] iz vīnas desetinas. 135. Na gribu eś ar tiewi i azadierst [!] iz winas diesiatinas. 135. Nie chcę ja z tobą posr… się na jednej dziesięcinie.
5 136. Napierc cyukys maisā. 136. Na pierc cyŭkys majsâ. 136. Nie kupuj świni w worku.
6 137. Napraseitim gostim vītys navā. 137. Naprasiejtim gostim witys nawa. 137. Nieproszonym gościom miejsca nie ma.
7 138. Narūc ūtram dūbis, pats īkriss. 138. Na ruć utram dubis, pats i-kriśś. 138. Nie kop drugiemu dołka, sam wpadniesz.
8 139. Nasylda ustaba [ustabys] skaisti pakši. 139. Na syłda ustaba skajsti pakszi. 139. Nie grzeją izby piękne węgły.
9 140. Na tūlaik suni baruot, ka iz medeibys īt. 140. Na tułajk suni barot’, ka z [!] miediejbys it. 140. Nie wtedy psa karmić, kiedy na polowanie iść.
10 141. Na tu struodoj, muna nauda struodoj. 141. Na tu strodoj, muna naŭda strodoj. 141. Nie ty pracujesz, mój pieniądz pracuj.
11 142. Naudys, kai pi zyda [žyda]. 142. Naŭdys, kaj pi zyda. 142. Pieniędzy, jak u żyda.
12 143. Na valns montu pyuš boguotam. 143. Na wałns montu pyŭsz bogotam. 143. Nie djabeł dostatek dmie bogatemu.
13 144. Njaud vīnmāru kai kačš [kačs]. 144. Niaŭd’ win maru kaj kaczsz. 144. Miauczy wciąż jak kot.
14 145. Ni Dīvam, ni valnam. 145. Ni Diwam, ni wałnam. 145. Ni Bogu, ni djabłu.
15 146. Nūgrižu kai nostu nu kokla. 146. Nu-griżu kaj nostu nu kokła. 146. Zrzuciłem, jak brzemię z szyi.
16 147. Nu kukuļa riku atgrīzs nadaliks. 147. Nu kukula riku atgriźś nadalikś. 147. Od kukiełki piętkę oderznąwszy, nie przyłożysz.
17 148. Nu lyla gudroma siermi moti. 148. Nu łyła gudroma siermi moti. 148. Od wielkiego rozumu siwe włosy.
18 149. Nu lylys tyucs, mozs leits. 149. Nu łyłys tyŭćs, mozs lejts. 149. Z wielkiej chmury, deszcz mały.
19 150. Nūsytu ūdu, pīlyku pūdū, nūsytu mosolu, iežu vysu vosoru, nūsytu myusu, iežu vysu myužu. 150. Nu-sytu udu, pi-łyku pudu, nu-sytu mosolu, jeżu wysu wosoru, nu-sytu myŭsu, jeżu wysu myŭżu. 150. Zabiłem komara, włożyłem do garnka, zabiłem muszkę, jadłem całą wiosnę, zabiłem muchę, jadłem cały wiek.
20 151. Nūzamūcieju, kai piertī bez gora. 151. Nuzamucieju, kaj piertȋ biez gora. 151. Zmęczyłem się jak w łaźni bez duchu (pary).
21 152. Pa kam var duraku pazeist [pazeit]? pa smīklam. 152. Pa kam war duraku paziejst [!]? pa śmikłam. 152. Po czem można durnia poznać? po śmiechu.
22 153. Par naudu mudri i smierts dabuosi. 153. Par naŭdu mudri i śmiert’ś dabosi. 153. Za pieniądze prędko i śmierć dostaniesz.
23 154. Par tū kolps gluds, ka paieds i acagulējis [atzagulējis]. 154. Par tu kołps głuds, ka pajedś i acagulejiś. 154. Dla tego parobek gładki, że pojadłszy i kładnie się.
24 155. Piec nalaimis vysi gudri. 155. Piec nałajmiś wysi gudri. 155. Po nieszczęściu wszyscy mądrzy.
25 156. Pīkdīna garuoka nu svādīna. 156. Pikdina garoka nu swadina. 156. Piątek dłuższy od niedzieli (koszula od spódnicy).
26 157. Pī tukšys silis i cyukas kaunās. 157. Pi tukszys silis i cyŭkas kaŭnas. 157. Przy próżnym korycie i świnki się biją.
27 158. Pīzapyute kai cyuka. 158. Piza pyutia kaj cyŭka. 158. Nadął się jak świnia.
28 159. Pīzaškībs kai vacījs tāvs. 159. Pizaszkibś kaj wacijs taŭs. 159. Skrzywiwszy się na bok jak dziadek.
29 160. Pizaškībs kai baraviks ceļa molā. 160. Pizaszkibś kaj barawiks ciela moła. 160. Skrzywiwszy się na bok, jak grzyb na kraju drogi.
30 161. Pļuopoj, kai vysta kacynoj. 161. Plopoj, kaj wysta kacynoj. 161. Kłapie jak kura gdaka.
31 162. Porods na bruoļs. 162. Porods na brols. 162. Dług nie brat.
32 163. Puorzakrysta ar keirū rūku. 163. Por-za-krysta ar kiejru ruku. 163. Przeżegnał się lewą ręką.
33 164. Pyuš griuti kai bolūds. 164. Pyŭsz griŭti kaj bołud’s. 164. Wzdycha ciężko, jak gołąb.
34 165. Pyut kungs čūkstā, jau gruomota propola! 165. Pyŭt kungs czuksta, jaŭ gromota propoła! 165. Dmuchaj pan w d…, już papier przepadł!