Przysłowia 2 R-S

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 R-S
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 166. Rasna drēbe na plyks, baruomaize na bods. 166. Rasna drabia na płyks, baromajzia na bôds. 166. Grube odzienie nie golizna, berłowy chleb nie głód.
2 167. Rej, rej, kai suņcs [suņs] īsuocs. 167. Rej, rej, kaj suńćsisoćś! 167. Szczeka, szczeka, jak pies zacząwszy.
3 168. Sēd iz muna kokla kai lītūņc [lītūņs]. 168. Siad’ iz muna kokła kaj lituńc. 168. Siedzi na mojej szyi, jak zmora.
4 169. Sēd, nikuo narunoj, mušeņ zaglis pīdzims. 169. Siad’, nikô na runoj, muszeń zaglis pidzimś. 169. Siedzi, nic nie mówi, musi być złodziej urodziwszy się.
5 170. Sierms kai uozs. 170. Sierms kaj oźś. 170. Siwy, jak kozioł.
6 171. Sirdīgs kai baškirs. 171. Sirdigs kaj baszkirs. 171. Zły, jak baszkir.
7 172. Sirdīgs kai ezs. 172. Sirdigs kaj eźś. 172. Zły, jak jeż.
8 173. Sīvu jims, a Dīvs zyna, voi jej muok eglē/egļā kuopt. 173. Siwu jimś, a Diŭs zyna, woj jej môk egla kopt. 173. Żonę bierze, a Bóg wie, czy ona umie na jodłę włazić.
9 174. Skuoba kai skuobene/skuobeņa. 174. Skoba kaj skobienia. 174. Kwaśna jak szczaw.
10 175. Skrīņ [skrīn] mudri kai ar keilu. 175. Skriń mudri kaj ar kiejłu. 175. Leci prędko jak z kiłą.
11 176. Skrīņ [skrīn] kai īmauds. 176. Skriń kaj imaŭds. 176. Leci jak zauzdany.
12 177. Skrīņ [skrīn] kai ļovs viersum. 177. Skriń kaj loŭś wiersum. 177. Leci jak lew na wierzch.
13 178. Skraida kai cīma slūteņa. 178. Skrajda kaj cima słutienia. 178. Lata, jak wiejska miotełka.
14 179. Skūps kai valns i syudu sou [sovu] apāstu. 179. Skups kaj wałns i syŭdu sou ap-astu. 179. Skąpany jak djabeł i gó… swoje zjadłby.
15 180. Skūpa saiminīca deveni pūdi syudu saime apiess. 180. Skupa sajminijca diewieni pudi syŭdu sajmia ap-jeśś. 180. Skąpa gospodyni dziewięć garnków g… rodzinie zje.
16 181. Smierts zūbūs nazavēr nikam. 181. Smiert’ś zubus na-za-wier nikam. 181. Śmierć w zęby nie patrzy nikomu.
17 182. Solts, kai zyda [žyda°stodolā. 182. Sołts, kaj zyda stodołâ. 182. Zimno, jak w żydowskiej stodole.
18 183. Sova muote i sysdama nanūsiss, a sveša muote glausteidama nūglausteis. 183. Soŭa motia i sysdama na-nu-siśś, a świesza motia głaŭstiejdama nu-głaŭstiejś. 183. Własna matka i bijąc nie zabije, a macocha gładząc zgładzi.
19 184. Staigoj šūdīņ kai nūzameizīs. 184. Stajgoj szudiń kaj nu-za-miejziś. 184. Chodzi dziś jak posiusiawszy się.
20 185. Steivs kai rogs. 185. Stiejws kaj rogs. 185. Sztywny jak róg.
21 186. Stov iz muna kokla, kai iz vierša uodys. 186. Stoŭ iz muna kokła, kaj iz wiersza odys. 186. Stoi na mojej szyi, jak na wolej skórze.
22 187. Struodoj nu vysas sirds, cikom ašnis īs pa dagunu. 187. Strodoj nu wysas sȋrds, cikom asznis iś pa dagunu. 187. Pracuj z całego serca, dopóki krew pójdzie z nosa.
23 188. Suņcs [suņs] pokoruots, saiminīks boguots, tim i dzeivuot. 188. Suńćś pokorots, sajminiks bogots, tim i dziejwot. 188. Pies kudłaty, gospodarz bogaty, tym i żyć.
24 189. Sveļpuotu kungs, kab stabulis byutu. 189. Swielpotu kungs, kab stabulis byŭtu. 189. Gwizdałby pan, gdyby dudka była.
25 190. Svāts kai engeļs, diersna kai valns. 190. Swatś kaj engiels, diersna kaj wałns. 190. Święty jak anioł, sr. jak djabeł.
26 191. Syuruoks na rutkys. 191. Syŭroks na rutkys. 191. Bardziej gorzki, niż rzodkiew.
27 192. Šūrudin trai-lai-lai, a cytu rudin piertinī vai, vai, vai. 192. Szu-rudin traj-łaj-łaj, a cytu rudin piertini waj, waj, waj. 192. Tej jesieni traj-łaj-łaj, a na przyszłą jesień w łazience waj, waj, waj! (Wesele i połóg).