Przysłowia 2 T-Z

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 2 T-Z
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 193. Tai maņ atsaļs, kai akmiņs soltyjs. 193. Taj mań atsals, kaj akmińs sołtyjs. 193. Tak mnie odziębił się (obojętny) jak kamień zimny.
2 194. Tai nūsēdiesi kai vacijs ceplis. 194. Taj nu-siadiesi kaj wacijs cieplis. 194. Tak zasiądziesz jak stary piec.
3 195. Tai maņ zāl [žāl], kai pārnija snīga. 195. Taj mań zał, kaj parnija śnȋga. 195. Tak mnie żal jak przeszłorocznego śniegu.
4 196. Tai tu redzēsi kai sovys auss. 196. Taj tu riedziesi kaj soŭys aŭśś. 196. Tak to zobaczysz jak swoje uszy.
5 197. Tev navā cik motu golvā, cik maņ pruota. 197. Tieŭ nawa cik motu gołwa, cik mań prota. 197. Ty niemasz tyle włosów na głowie, ile ja rozumu.
6 198. Tūlaik puči raun, ka zīd. 198. Tułajk puczi raŭń, ka zid. 198. Wtedy kwiaty zrywaj, kiedy kwitną.
7 199. Tūlaik boriņam svādīne ka bolts kraklys mugorā. 199. Tułajk boriniam swadinia ka bołts krakłys mngora [!]. 199. Wtedy sierotce niedziela, kiedy czysta koszula na grzbiecie.
8 200. To i gots [gosts], ka pi muna golda. 200. To i gots, ka pi muna gołda. 200. To i gość, co przy moim stole.
9 201. Tu maņ pabuods, kai syurys rutkys. 201. Tu mań pa-bod’ś, kaj syŭrys rutkys. 201. Tyś mi naprzykrzył się jak gorzka rzodkiew.
10 202. Turīs, turīs, cikom acs nūpirīs. 202. Turiś, turiś, cikom aćs nupiriś. 202. Trzymaj się, trzymaj, dopóki oczy wylazą.
11 203. Ūtram nikod par manim vādars nasuop. 203. Utram nikôd par manim wadars na sôp. 203. Drugiego nigdy za mnie brzuch nie boli.
12 204. Vaca, kai pāka. 204. Waca, kaj pâka. 204. Stara jak babka (grzyb).
13 205. Vacs, kai maita. 205. Wacs, kaj majta. 205. Stary jak padlina.
14 206. Vajag, kab zyrgs ītu da silis, a na sile da zyrga. 206. Wajag, kab zyrgs itu da silis, a na sila da zyrga. 206. Trzeba, żeby koń szedł do koryta, a nie koryto do konia.
15 207. Vairuok maņ čūkstā pruota, kai tev golvā. 207. Wajrok mań czukstâ prota, kaj tieŭ gołwâ. 207. Więcej u mnie w d… rozumu, jak u ciebie w głowie.
16 208. Valns nabyus gudruoks par Dīvu. 208. Wałns na byŭś gudroks par Diwu. 208. Djabeł nie będzie rozumniejszy od Boga.
17 209. Vart kai mutuļs. 209. Wart kaj mutuls. 209. Wre jak wrzątek.
18 210. Veira muote dzeiva, maizis smoka staigoj pa ustabu. 210. Wiejra motia dziejwa, majzis smoka stajgoj pa ustabu. 210. Męża matka żyje, chleba zapach chodzi po izbie.
19 211. Vēkš kai palada. 211. Wieksz kaj kaj pałada. 211. Beczy jak sowa.
20 212. Vēļ muotism cies [cics] naapkaļts ap lyupom, a jau piec meitu zyna skraidēt. 212. Wiel motis cies na-ap-kalts ap łyŭpom, a jaŭ piec miejtu zyna skriajdiat. 212. Jeszcze cycek nie obesechłszy na ustach, a już za dziewkami umie biegać.
21 213. Verās kai uozs acs izbuozs. 213. Wieras kaj oźś aćś iz-boźś. 213. Patrzy jak kozioł oczy.
22 214. Vīna vuška vēkš, a vysas grib. 214. Wina wuszka wieksz, a wysas grib. 214. Jedna owca beczy, a wszystkie chcą.
23 215. Vīns i pi putrys bļūdas izgaiss. 215. Wins i pi putrys bludas izgajss. 215. Jeden (sam) i przy misce kaszy zginie.
24 216. Voi tu vīn lobuoks Dīvam esi, kab tev vairuok byutu na cytim. 216. Woj tu win łoboks Diwam esi, kab tieŭ wajrok byŭtu na cytim. 216. Czy ty jeden lepszy Boga jesteś, żeby ci więcej było, niż innym.
25 217. Vysu var padarēt, toļko pat [pats] sev navar čūkstu pabučuot. 217. Wysu war padariet, tolko pat sieŭ na-war czukstu pabuczot’. 217. Wszystko można zrobić, tylko samemu sobie nie można d… pocałować.
26 218. Zagļam navā atslāga. 218. Zaglam nawa atsłaga. 218. Dla złodzieja niema zamka.
27 219. Zaglis pīdzymi, zaglis i nūmierss [nūmiersi]. 219. Zaglis pidzymi, zaglis i numierśs. 219. Złodziejem urodziłeś się, złodziejem i umrzesz.
28 220. Zvona kai zvons vīn māru. 220. Zwona kaj zwons win maru. 220. Dzwoni jak dzwon wciąż.