Przysłowia 3

Tekst źródłowy


Nazwa
Przysłowia 3
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 1. Ād pats i ūtram dūd. 1. Ad pats i utram dud’. 1. Jesz sam i drugiemu daj.
2 2. Ar cyta lobu napazapruoveis. 2. Ar cyta łobu na-pazaprowiejś. 2. (Z) Cudzem dobrem (majątkiem) nie zapomożesz się.
3 3. Bāda, gora, bārns svīkstu naād. 3. Bada, gora, barns świkstu na ad. 3. Bieda, strapienie, dziecko masła nie je.
4 4. Cikom miednis, i zeila loba. 4. Cikom miedniś, i ziejla łoba. 4. Zanim (będzie) głuszec, i sikorka dobra.
5 5. Cikom ženiesīs, sadzeivs. 5. Cikom żeniesiś [!], sadziejwś. 5. Zanim się ożenisz, zagoi się.
6 6. Cyulāks cyulāku [cylvāks cylvāku] ād, kai zivs zivi. 6. Cyŭłaks cyŭłaku ad, kaj ziŭs ziwi. 6. Człowiek człowieka je, jak ryba rybę.
7 7. Dūd par muti, kai par moku. 7. Dud’ par muti, kaj par moku. 7. Daj w gębę, jak w woreczek z pieniędzmi.
8 8. Gudris, kai rabyns zydu[žydu]. 8. Gudris, kaj rabyns zydu. 8. Mądry jak rabin żydowski.
9 9. Kaids tu sirdīgs šūdiņ mušeņ tu smierti sou [sovu] paredzi. 9. Kajds tu sirdigs szudiń, muszeń tu śmierti sou [!] pariedzi. 9. Jaki ty zły dzisiaj, musi być ty śmierć swoją zobaczyłeś.
10 10. Kū grib kolnā kuopt, tū vys valns aiz kuoju lejā raun. 10. Ku grib kołnâ kopt’, tu wys wałns ajz koju lejâ raŭn. 10. Co chcesz na górę wleść, to wciąż djabeł za nogę na dół ciągnie.
11 11. Kū jis muok? i veizeitis namuok nūpeit. 11. Ku jis môk? i wiejziejtiś na môk nu-piejt’. 11. Co on umie? i łapcia nie umie upleść.
12 12. Lobuok akmini sātā īveļt, na bobuli pajamt. 12. Łobok akmini satâ i-wialt, na bobuli pajamt’. 12. Lepiej kamień do chaty wtoczyć niż komornika przyjąć.
13 13. Nu kolna mudruok iskrīsi [izskrīsi], ka nu leja iz kolna. 13. Nu kołna mudrok i-skrisi, ka nu leja iz kołna. 13. Z góry prędzej zbiegniesz, niż z dołu na górę.
14 14. Nu sovas pracas byus cyulāks [cylvāks] puortits [puortics], a boguots nabyus. 14. Nu soŭas pracas byŭs cyŭłaks portits, a bogots na byŭś. 14. Z swojej pracy będzie człowiek utrzymany, a bogaty nie będzie.
15 15. Nūmyrušū dzeiva napataisēs. 15. Numyruszu dziejwa na-patajsies. 15. Umarłego żywym nie zrobisz.
16 16. Nu ūtra najam, Dīvs tev na cik pajams. 16. Nu utra na-jam, Diŭs tieŭ na cik pajamś. 16. Od innego nie bierz, Bóg tobie nie tyle weźmie.
17 17. Naiztec ūtru, vērīs pats sevi [sevī?], gon byus deļ tevi. 17. Na-iztieć utru, wieriś pats siewi, gon byŭś diel tiewi. 17. Nie rusz drugiego, patrz samego siebie, dość będzie dla ciebie.
18 18. Ka cyukai golvu atcierst, to i kēniņč [kēniņš] nadaliks. 18. Ka cyŭkaj gołwu atcierśt, to i kienińcz na-dalikś. 18. Jeśli świni głowę odrąbać, to i król nie przyłoży.
19 19. Obi lobi, mušeņ ar vīnu slūtu pārti. 19. Obi łobi, muszeń ar winu słutu parti. 19. Oboje dobrzy, musi być (z) jedną miotłą bici.
20 20. Skrīņ [skrīn] kai visuls. 20. Skriń kaj wisułs. 20. Biega jak wicher.
21 21. Sovas muotis malna putra lobuoka, kai pamuotis bolta. 21. Soŭas motis małna putra łoboka, kaj pamotis bołta. 21. Swojej matki czarna kasza lepsza, niż macochy biała.
22 22. Syuds diersieju vuica. 22. Syŭds diersjeju wujca. 22. G… sr…a uszy.
23 23. Vacam i mozam smejīs, a klybam i oklam nazasmējīs. 23. Wacam i mozam śmiejiś, a kłybam i okłam na-za-śmiejiś. 23. Staremu i małemu śmiej się, a kulawemu i ślepemu nie śmiej się.
24 24. Veiram loba sīva vasala, bruoļam muosa boguota. 24. Wiejram łoba siwa wasała, brolam mosa bogota. 24. Mężowi dobra żona zdrowa, bratu siostra bogata.
25 25. Vosora i pele plyka nanusaļ. 25. Wosora i piela płyka na-nusal. 25. Na wiosnę i mysz goła nie zmarznie.
26 26. Voi ej iz tiergu, voi naej, vys systs byusi. 26. Woj ej iz tiergu, woj na ej, wys systs byŭsi. 26. Czy idź na jarmark, czy nie idź, zawsze bitym będziesz.
27 27. Vylku kuojas baroj. 27. Wyłku kojas baroj. 27. Wilka nogi karmią.
28 28. Lyga narauss, ka Dīvam navajdzēs. 28. Łyga na raŭśś, ka Diwam na wajdzieś. 28. Licho nie porwie, jak Bogu nie trzeba będzie.
29 29. Nu zyda [žyda], kai nu valna, navara atsaplēst. 29. Nu zyda, kaj nu wałna, nawar at-saplaśt’. 29. Od żyda, jak od djabła, nie można się oderwać.
30 30. Ka Dīvs nadūs, ar sovu rūku napajimsi. 30. Ka Diŭs na duś, ar soŭu ruku na-pajimsi. 30. Jak Bóg nie da, (z) swoją ręką nie weźmiesz.
31 31. Ka golva suop to dūd čūkstam sīna. 31. Ka gołwa sôp to dud’ czukstam sȋna. 31. Jak głowa boli, to daj d… siana.
32 32. Ka solts, sit pi čūksta golds. 32. Ka sołts, sȋt’ pi czuksta gołds. 32. Jak zimno, przybij do d… deskę.
33 33. Ka gryuts, sit par kryuts, lai pakala ryuc. 33. Ka gryŭts, śȋt’ par kryŭts, łaj pakala ryŭc. 33. Jak ciężko, bij w piersi, niech z tyłu huczy.
34 34. Cik tev golvā pruota, cik vystas kuoja galis. 34. Cik tieŭ gołwâ prota, cik wystas kojâ galiś. 34. Tyle u ciebie w głowie rozumu, wiele w kurzej nodze mięsa.