Zagadki A-D

Tekst źródłowy


Nazwa
Zagadki A-D
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 1. Ar kuojom myn, ar vādaru tryn, mozais valnānc [valnāns] cauruma meklej. {Stuoli} 1. Ar kojom myn, ar wadaru tryn, mozajs wałnanc cauruma mieklej. {Stoli} 1. (Z) nogami depczę (z) brzuchem trze, mały djabełek dziury szuka. {Warstat tkacki}
2 2. Bite skrīn par baznīcu, soka: Dīvs, dīvs, muna praca dag! {Voska sveca} 2. Bitia skriń par baźnicu, soka: Diŭs, diŭs, muna praca dag! {Woska świeca} 2. Pszczoła leci przez kościół, mówi: Boże, Boże, moja praca pali się! {Woskowa świeca}
3 3. Boguots skaudzi mat, a ubogs Dīva lyuds. {Cyulaks [cylvāks] viejā īt, a cyuka spidz} 3. Bogots skaŭdzi mat, a ubogs Diwa łyŭdz. {Cyŭłaks wieja it, a cyŭka śpidź} 3. Bogaty stog kładnie, a ubogi Boga prosi. {Człowiek idzie na wiatr, a świnia kwiczy}
4 4. Boltas pļovas, malny lūpi, gudri goni ganej. {Papeirs, literis, pisars} 4. Bołtas plowas, małny łupi, gudri goni ganiej. {Papiejrs, litieris, pisars} 4. Białe łąki, czarne bydło, mądrzy pasterze pasą. {Papier, litery, pisarz}
5 5. Boltu ād malnu diersna. {Skuols} 5. Bołtu ad małnu diersna. {Skȏłs} 5. Białe je, czarne sr.. {Łuczywo}
6 6. Cyuka caur sarim bēdz. {Suts piertī} 6. Cyŭka caŭr sarim biaźd’. {Sûts piertī} 6. Świnia przez sierść bź…. {Para w łaźni}
7 7. Četri bruoli pa vīnu celi skrīņ, cyts cytu navar panuokt. {Četri skrituli} 7. Czetri broli pa winu cieli skriń, cyts cytu na war panokt’. {Czetri skrituli} 7. Czterech braci po jednej drodze bieży, jeden drugiego nie może dopędzić. {Cztery koła}
8 8. Četri bruoli sēd palicā, pīktyjs īt laistu uorā i pats palīk. {Uodamuos odotys} 8. Czetri broli siad’ palicā, piktyjs it łajstu ora i pats palijk. {Odamos odotys} 8. Czterech braci siedzi w policyi, piąty idzie wypuszczać i sam zostaje. {Pończoszkowe druty}
9 9. Četris muosenis vīnā dūbeitē meizņa. {Slaukteve} 9. Czetris mosienis winā dubiejtiā miejźnia. {Słaŭktiewia} 9. Cztery siostrzyczki do jednej jamki sius….. {Skopek do dojenia}
10 10. Četri veiri īt iz mežu, vysim buordys atpakaļ. {Zyrga kuojas ar pabuordim} 10. Czetri wiejri it iz mieżu, wysim bordys atpakal. {Zyrga kojas ar pabordim} 10. Czterech mężów idzie do lasu, u wszystkich brody w tył. {Nogi konia z pęczkami sierści}
11 11. Div muosys vīnās zīpēs mozgojuos. {Slīcis komonys} 11. Diŭ mosys winas zipias mozgojos. {Slicis komonys} 11. Dwie siostry jednem mydłem myją się. {Płozy w saniach}
12 12. Div začy kaunas, bolts asinis lejas. {Dziernovus} 12. Diŭ zaczy kaŭnas, bołts aśnis lejas. {Dziernowus} 12. Dwa zające biją się, biała krew leje się. {Zarna [Żarna]}
13 13. Divi guni tur, četri vītu taisa, a vīns gulstas. {Suņc [suņs] taisēdams vītu} 13. Diwi guni tur, czetri witu tajsa, a wins gułstas. {Suńc tajsiedams witu} 13. Dwu ogień trzyma (świeci), czterech miejsce robi (łóżko ściele), a jeden kładzie się. {Pies robiący sobie miejsce}
14 14. Divi grādys bārza molka, treša eļkšņa pagaleite. {Zūbi i mēle} 14. Diwi gradys barza mołka, tresza elksznia pagalejtia. {Zubi i miala} 14. Dwie grzędy brzozowego drzewa, trzecia olchowa pałeczka. {Zęby i język}
15 15. Divi stov, divi dur, div kruotuos. {Ka meica maizi, kuojas, rūkas, kryuti} 15. Diwi stoŭ, diwi dur, diŭ krotos. {Ka miejca majzi, kojas, rukas, kryŭti} 15. Dwoje stoi, dwoje kole, dwoje trzęsie się. {Jak się miesi chleb, nogi, ręce, piersi}
16 16. Divi brīzi [brīži] stov, treša lopsa doncoj. {Stenderis i durovas} 16. Diwi brizi stoŭ, tresza łopsa doncoj. {Stienderis i durowas} 16. Dwa łosie stoją, trzeci lis tańcuje. {Odrzwia i drzwi}
17 17. Dīva pologs naapveilāts. {Dyumi} 17. Dȋwa połogs na-apwiejłats. {Dyŭmi} 17. Boże prześcieradło nieobrąbione. {Dym}
18 18. Divpacmit [divpadsmit] kuoju ar mugoru īt. {Veizis ar divpacmit [divpadsmit] ausim} 18. Diŭpaćmit koju ar mugoru it. {Wiejzis ar diŭpaćmit ausim} 18. Dwanaście nóg na grzbiecie idzie. {Łapcie z 12 uszami}
19 19. Dovīds iz kūka pakorts, jam dūd i jam kluonas. {Dziernovus} 19. Dowids iz kuka pakorts, jam dud i jam kłonas. {Dziernowus} 19. Dawid na drzewie powieszony, jemu dają i kłaniają się. {Żarna}
20 20. Drupana koktā. {Ceplis} 20. Drupana koktā. {Cieplis} 20. Odrobina w kącie. {Piec}
21 21. Dryugana zyrgs, ar kuojom iz aukšy [augšy]. {Šyupelic [šyupelis?]} 21. Dryguna zyrgs, ar kojom iz aŭkszy. {Szyŭpielic} 21. Drgający koń z nogami w górę. {Kołyska}
22 22. Dzaltonc [dzaltons] ziernīts iz treju kuojeņu. {Bateņč [bateņš]} 22. Dzałtonc ziernijts iz treju kojeniu. {Batieńcz} 22. Żółty groszek na trzech nóżkach. {Kołowrotek}
23 23. Dzeivs byudams, zaļu krūni nas, numiers, duorga dveseleit. {Laiva} 23. Dziejws byŭdams, zalu kruni nas, numierś, dorga dwiasialejt. {Łajwa} 23. Żywym będąc, zieloną koronę nosi, umarłym, drogą duszyczkę. {Czółno}
24 24. Dzelža cyuceņa, pokula asteite. {Odota} 24. Dzielża cyŭcienia, pokuła aśtiejtia. {Odota} 24. Żelazna świnka, z kłaków ogonek. {Igła}
25 25. Dzelža teirums, kūka ežys. {Lūgs} 25. Dzielża tiejrums, kuka eżys. {Łȗgs} 25. Żelazne pole drewniana miedza. {Okno}