Zagadki L-M

Tekst źródłowy


Nazwa
Zagadki L-M
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 53. Leikis velns meitys juoj. {Kuoši} 52. Lejkis wełns miejtys joj. {Kȏszi} 52. Krzywy djabeł na dziewce jedzie. {Nosidła od konewek do noszenia wody}
2 54. Līpa silā dzeivs kust. {Kuoja veizē} 53. Lipā silā dziejwś kuśt’. {Koja wiejziā} 53. W lipowem korycie żywy rusza się. {Noga w łapciu}
3 55. Lobuok munu sirdi izjam, nekai munu jūstu atrais. {Buca ar olu} 54. Łobok munu sirdi izjam, nekaj munu justu atrajs. {Buca ar ołu} 54. Lepiej moje serce wyjm, niż mój pasek odwiąż. {Beczka z piwem}
4 56. Luočam kulda suonuos. {Ceplī ūglis atslauceitis} 55. Łoczam kułda sonōs. {Cieplī uglis atsłaŭciejtis} 55. Niedźwiedziowi kieszeń na bok. {W piecu żar odmieciony na bok}
5 57. Luočs tup, zuornys kust. {Ustaba i ļauds} 56. Łoczs tup, zornys kuśt. {Ustaba i lauds} 56. Niedźwiedź siedzi, kiszki ruszają się. {Chata i ludzie}
6 58. Lyls, lyls, ūzuls, itam uzulam divpacmit {divpadsmit} zori, ikotrā zorā pa četri perkli, itamūs perklīs pa septini bārni, itim barnim sev-kuram pa sovam vuordam. {Gods, mieness, nedēļa, dīnas} 57. Łyłs, łyłs uzułs, itam uzułam diŭpaćmit zori, ikotrā zorā pa czetri pierkli, itamūs pierklīs pa sieptini barni, itim barnim sieu-kuram pa soŭam ŭordam. {Gods, mienieśś, niediela, dȋnas} 57. Wielki, wielki dąb, temu dębowi dwanaście gałęzi, na każdej gałęzi po cztery gniazda, w tych gniazdach po siedm dzieci, tym dzieciom każdemu po swojem imieniu. {Rok, miesiąc, tydzień, dzień}
7 59. Malna gūteņa zemē laiza. {Izkapts} 58. Małna gȗtienia ziemia łajza. {Izkapt’s} 58. Czarna krówka ziemię liże. {Kosa}
8 60. Malns, kai valns, nava valns, rūk kai cyuka, navā cyuka, grauš kai pārkiuņs, navā pārkiuņs, skrīņ kai putnys, navā putnys. {Vabala} 59. Małns, kaj wałns, nawa wałns, rȗk kaj cyŭka, nawa cyŭka, graŭsz kaj parkiŭńs, nawa parkiŭńs, skriń kaj putnys, nawa putnys. {Wabala} 59. Czarny jak djabeł, nie jest djabeł, ryje jak świnia, nie jest świnia, grzmi jak grzmot, nie jest grzmot, leci jak ptak, nie jest ptak. {Żuk (geotrupes)}
9 61. Māmuļam paute [pauti] pakaļā. {Vysta} 60. Mamulam paŭtie pakalā. {Wysta} 60. U niemowy jaja w tyłku {Kura}
10 61. Meiklu kieniņč [kieniņš], leikom kuojom. {Ūds} 61. Miejkłu kienińcz, lejkom kojom. {Ud’s} 61. Z ciasta król, z krzywemi nogami. {Komar}
11 62. Mežā dzims, mežā audzs, atīt iz sātu par saiminīku. {Puornīca} 62. Mieżā dzimś, mieżā aŭdzś, atit iz satu par sajminiku. {Pȏrnijca} 62. W lesie urodzony, w lecie wychowany, przychodzi do chaty za gospodarza. {Chochla drewniana}
12 63. Mežā dzims, mežā audzs, izguoja iz teirumu i aizaviekšās [aizaviekšēs]. {Ecēža} 63. Mieżā dzimś, mieżā aŭdzś, izgoja iz tiejrumu i ajzawiekszas. {Ecieża} 63. W lesie urodzony, w lesie wychowany, wyszedł na pole i zabeczał. {Brona}
13 64. Meža zvereišam divpacmit [divpadsmit] austeņu i divi asteitis. {Viezis} 64. Mieża zwieriejszam diŭpaćmit aŭśtieniu i diwi aśtiejtiś. {Wiejzis} 64. Leśnemu zwierzęciu dwanaście uszów i dwa ogony. {Łapcie}
14 65. Mozs, mozs pūdzeņč [pūdeņš], gorda bareiba. {Rīksts} 65. Mozs, mozs pŭdzieńcz, gorda bariejba. {Rȋksts} 65. Mały, mały garczek, smaczne jedzenie. {Orzech}
15 66. Mozs, mozs veiriņč [veiriņš], kaula kazuceņč [kažuceņš]. {Rīksts} 66. Mozs, mozs wiejrińcz, kaŭła kazucieńcz [!]. {Rȋksts} 66. Mały, mały mężyczek, kościany kożuszek. {Orzech}
16 67. Mozs, mozs puiseits, pa vysu pasauli tīsbu [tīsu?] nas. {Bazmānc [bazmāns]} 67. Mozs, mozs pujsiejts, pa wysu pasaŭli tisbu nas. {Bazmanc} 67. Mały, mały chłopaczek, po całym świecie sąd nosi. {Bezmien (waga)}
17 68. Mozs, mozs veiriņč [veiriņš], oss, oss cierveits. {Bite} 68. Mozs, mozs wiejrińcz, oss, oss cierwiejts. {Bitia} 68.Mały, mały mężyczek, ostra, ostra siekierka. {Pszczoła}
18 69. Mozs, mozs veiriņč [veiriņš], kūkā kuope ūlu deit. {Apeini} 69. Mozs, mozs wiejrińcz, kukā kopia ułu diejt’. {Apiejni} 69. Mały, mały mężyczek, na drzewo wlazł jaja nieść. {Chmiel}
19 70. Muote zemē, tāvs aukšy [augšy], meita okla, dāls troks. {Zeme, debesis, nakts i viejs} 70. Motia ziemiā, taŭs aŭkszy, miejta okła, dałs troks. {Ziemia, debiesis, nakts i wiejs} 70. Matka nisko, ojciec wysoko, córka ślepa, syn szalony. {Ziemia, niebo, noc i wiatr}
20 71. Moza, moza buobeņa, symts skustu golvā. {Kuopustu gaļveņa} 71. Moza, moza bobienia, symts skustu gołwā. {Kopustu galwienia} 71. Mała, mała babka, sto chustek na głowie. {Kapusty główka}
21 72. Moza, moza buceņa, divejuots [divejuods] oluteņč [oluteņš]. {Ūla} 72. Moza, moza bucienia, diwejots ȏłutieńcz. {Uła} 72. Mała, mała beczułka, dwojakie piwko. {Jajo}
22 73. Moza, moza jumpraviņa, aukstā [augstā] krāslā sādatuoja, igauniska runuotuoja. {Bezdeleiga} 73. Moza, moza jumprawinia, aukstā krasłā sadatoja, igaŭniska runotoja. {Biezdielejga} 73. Mała, mała panieneczka, w wysokim krześle siedząca, po estońsku gadająca. {Jaskółka}