Zagadki N-S

Tekst źródłowy


Nazwa
Zagadki N-S
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 74. Nadzeivs dzeivu valk. {Grebeņc [grebeņs] i vuts} 74. Nadziejws dziejwu wałk. {Grebieńc i wȗts} 74. Nieżywy żywego ciągnie. {Grzebień i wszy}
2 75. Nīdra [nīdre] azara vydā. {Pyušlis iz vādara} 75. Nidra azara wydā. {Pyŭszlis iz wadara} 75. Trzcina na jeziora środku. {Pępek na brzuchu}
3 76. Nosta pyuš, a nesiejs napyuš. {Gulta} 76. Nosta pyŭsz, a niesiejs na pyŭsz. {Gȗłta} 76. Niesiony sapie, a niosący nie sapie. {Łóżko}
4 77. Nugrīžu golvu, izjamu sirdi, dūmu dzert, dzer, līku runuot, runoj. {Spolva} 77. Nugriżu gołwu, izjamu sirdi, dumu dziert’, dzier, liku runot’, runoj. {Spȏłwa} 77. Odcinam głowę, wyjmuję serce, daję pić, pije, każę mówić, mówi. {Pióro}
5 78. Nūplēšu līpeņu, atrumu lineņu, uuplēšu [nūplēšu] lineņu, atrumu pīci mozi biernini. {Veize, auts, kuojas piersti} 78. Nupleszu lipieniu, atrumu linieniu, uupleszu linieniu, atrumu pȋci mozi biernini. {Wiejzia, aŭts, kojas piersti} 78. Zdzieram lipkę, znajduję lenek, zdzieram lenek znajduję pięć małych dzieciaków. {Łapeć, onucka, w nodze palce}
6 79. Pakluoju pologu, pabieru zierniu, izlyku maizis gabaleņu. {Dobesis [debesis], zvaigznes, mieness} 79. Pakłoju połogu, pabieru zierniu, izłyku majzis gabaleniu. {Dobiesis, zwajgznies, mienieśś} 79. Posłałem prześcieradło, nasypałem grochem, położyłem chleba kawałek. {Niebo, gwiazdy, miesiąc}
7 80. Pa prīšku kungs, piec kunga gaspaža, piec gaspažas sulainc [sulains], piec sulaini čygonc [čygons]. {Skols, guņc [guņs], sorkona ūgle, malna ūgle} 80. Pa priszku kungs, piec kunga gaspaża, piec gaspażas sȗłajnc, piec sȗłajni czŷgonc. {Skȏłs, guńc, sorkona ugla, małna ugla} 80. Najprzód pan, po panu pani, po pani sługa, po słudze cygan. {Łuczywo, ogień, czerwony węgiel, czarny węgiel}
8 81. Pārniji kauli, szūgods mīsa. {Sīna skaudze} 81. Parniji kaŭli, szȗgods mȋsa. {Sȋna skaŭdzia} 81. Przeszłoroczne kości, tegoroczne mięso. {Siana stóg}
9 82. Pīci kambari, vīnys pošys durovys. {Piersteņa } 82. Pici kambari, winys poszys durowys. {Pierstienia} 82. Pięć komór, jedne i te same drzwi. {Rękawiczki}
10 83. Pleiškinc [pleiškinis?] jiuzas. {Venters ar zivīm} 83. Plejszkinc jiŭzas. {Wienters ar zȋwim} 83. Pluskające spodnie. {Więcierz z rybami}
11 84. Plyks īt baznīcā, krāklu nas ozotē [ozutē]. {Svece i knots} 84. Płyks it baźnicā, krakłu nas ozotiā. {Swiecia i knȏts} 84. Goły idzie do kościoła, koszulę niesie pod pachą. {Świeca i knot}
12 85. Popa čūksts ar madu. {Suseklis} 85. Popa czȗksts ar madu. {Sȗsieklis} 85. Popa tyłek z miodem. {Szczotka}
13 86. Puorsit myuru, atrassi sudabru, puorsit sudabru, atrassi zaltu. {Ūla} 86. Porsit’ myŭru, atraśsi sudabru, porsit’ sudabru, atraśsi załtu. {Uła} 86. Przebij mur, znajdziesz srebro, przebij srebro znajdziesz złoto. {Jajo}
14 87. Pylna lakteņa boltu vysteņu. {Zūbi} 87. Pyłna łaktienia bołtu wystieniu. {Zȗbi} 87. Pełna półeczka białych kureczek. {Zęby}
15 88. Pylns čūksts osboru [ozboru], vuoteņa viersā. {Mogonys} 88. Pyłns czȗksts osboru, wȏtienia wiersâ. {Mogonys} 88. Pełna d… krup, wrzodzik na wierchu. {Makówka}
16 89. Pylns klāvs sorkonu cyuceņu, īskrēja garaste i izdzynuoja. {Ceplis, ūglis i slūta} 89. Pyłns kłaŭs sorkonu cyŭcieniu, ȋ-skrieja gar aśtia i izdzynoja. {Cieplis, ugliś i słȗta} 89. Pełen chlew czerwonych świnek, wbiegła długo-ogoniata i wypędziła. {Piec, węgle i miotła}
17 90. Pylns pasauļs boltu zierneišu. {Snīgs} 90. Pyłns pasaŭls bołtu zierniejszu. {Snȋgs} 90. Pełen świat białego groszku. {Śnieg}
18 91. Saiminīks īt iz mežu, kolps iz sātu versa. {Zemnīks i cierve aiz jūstys} 91. Sajminiks it iz mieżu, kȏłps iz satu wiersa. {Ziemniks i cierwia ajz justys} 91. Gospodarz idzie do lasu, parobek do domu patrzy. {Chłop i siekiera za pasem}
19 92. Sakraps, saleics, vysu teirumu apskraide. {Sierps} 92. Sakraps, salejcs, wysu tiejrumu apskriajdia. {Sierps} 92. Skurczony, schylony, wszystko pole obiegł. {Sierp}
20 93. Saleics, sakraps, dzilis eļnis prīcenīks. {Sierps} 93. Salejcs, sakraps, dzilis elnis prȋcieniks. {Sierps} 93. Schylony, skurczony, głębokiego piekła kochanek. {Sierp}
21 94. Sēd rubyns kolna molā, ād brīduši i nabrīduši. {Smierts} 94. Siad’ rubyns kołna moła, ad briduszi i na briduszi. {Smiertś} 94. Siedzi cietrzew na góry brzegu, je dojrzałe i niedojrzałe. {Śmierć}
22 95. Siders sīkstu kustynoj. {Blusa} 95. Sidiers sȋkstu kustynoj. {Błȗsa} 95. Sidor korzenie trzęsie. {Pchła}
23 96. Seši vieršy klavā, a Pīters aiz durovu. {Sešy maizi cepļā/ceplē i dzāslonc [?]} 96. Sieszy wierszy kławā, a Pitiers ajz durowu. {Sieszy majzi cieplā i dzâsłonc} 96. Sześć wołów w chlewie, a Piotr za drzwiami. {Sześć chlebów w piecu i zasłona}
24 97. Siļčys, siļčys rūmī, tauki vydā. {Syrūbi i syunys} 97. Silczys, silczys rumi, tauki wyda. {Syrubi i syŭnys} 97. Śledzie, śledzie warstwami, sadło pośrodku. {Zrąb i mech}
25 98. Sorkona capureite, bolta tapeņa. {Avīkša} 98. Sorkona capurejtia, bołta tâpienia. {Awiksza} 98. Czerwona czapeczka, biała zatyczka. {Malina}
26 99. Sorkona gūteņa, ostru saiteņa. {Dzērvene} 99. Sorkona gȗtienia, ostru sajtienia. {Dziarwienia} 99. Czerwona krówka, włósienny powrozik. {Żórawina}
27 100. Sorkona sprakleite, a par vydu kauleņč [kauleņš]. {Avīkša} 100. Sorkona spraklejtia, a par wydu kaŭleńcz. {Awiksza} 100. Czerwona d……. , a w środku kosteczka. {Malina}
28 101. Sorkons gaileits zemē dzīd. {Batviņc [batviņs]} 101. Sorkons gajlejts ziemiā dzȋd. {Batwińc} 101. Czerwony kogucik w ziemi pieje. {Burak}
29 102. Stubureņč kupseņā {Svēre} 102. Stubureńcz knpsieniā. {Swiaria} 102. Wałek w krzaczku. {Żóraw u studni}
30 103. Symt-acs skaudzi mat. {Sīts} 103.Symt-aćs skaŭdzi mat. {Sits} 103. Sto-oki stóg kładzie. {Sito}
31 104. Symts brauc, symts juoj, vīns izgaist i vysi meklej. {Audakla ausdams, ka nūtryukstu dzeisi meklej} 104. Symts braŭc, symts joj, wins izgajst i wysi mieklej. {Audakła ausdams, ka nutryŭkstu dziejsi mieklej} 104. Sto wiezie, sto powozi, jeden gubi się i wszyscy szukają. {Płótno tkając, jak zgubionej nici szukają}
32 105. Symts kumeļu vīnā povodā. {Sēteņa} 105. Symts kumielu winā powodā. {Sietienia} 105. Sto koników w jednej uździe. {Płot}
33 106. Šmuidra, gara litaunīca, šolka burdis pakaļā.{Nīdra [nīdre]} 106. Szmujdra, gara litaŭnica, szołka burdiś pakalā. {Nidra} 106. Smukła, wysoka litwinka, jedwabna wstążka z tyłu. {Trzcina}
34 107. Šmuidris, gars ūzūleņč [ūzūleņš], zalta pūgys viersyunē. {Lyni} 107. Szmujdris, gars uzuleńcz, załta pugys wiersyŭnia. {Łyni} 107. Smukły, wysoki dąbek, złote guziki na wierzchu. {Len}