Zagadki T-Z

Tekst źródłowy


Nazwa
Zagadki T-Z
Typ
krótka forma
Komentarz
Ulanowska 1892
Dostęp
public
Język
łatgalski

Pozycja Transliteracja Ortograficznie Tłumaczenie PL Tłumaczenie EN Fonetyka Komentarz
1 108. Tāvs navā pīdzims, a dāls jau karā. {Dyumi} 108. Taus nawa pidzimś, a dałs jaŭ karā. {Dyŭmi} 108. Ojca niema urodziwszy się, a syn już na wojnie. {Dym}
2 109. Tāvs bukets, muote dukets, dāli dancotuoj, meitas mozguotuojs. {Kiuļs, kuls, spriguli, slūtys} 109. Taus bukiets, motia dukiets, dali doncotoj, miejtas mozgotojs. {Kiŭls, kułs, spriguli, słutys} 109. Ojciec bukiet, matka [brak wyrazu] synowie tancerze, córki pomywaczki. {Snop, boisko, cepy, miotły}
3 110. Tāva jūstys navar salūcēt, muotis pyura navar izcyluot. {Ceļš i mīsts} 110. Tawa justys na war sałuciet, motis pyŭra na war izcyłot’. {Cielsz i mȋsts} 110. Ojca pasa nie można złożyć, matki wiana nie można przebrać. {Droga i miasto}
4 111. Tīva jumprava tuole spļaun. {Blise} 111. Tȋwa jumprawa tole splaŭn. {Blisia} 111. Cienka panienka daleko pluje. {Strzelba}
5 112. Ustaba ar mītenim aispīsta [aizspīsta]. {Stidzeņa} 112. Ustaba ar mitienim ajśpista. {Stidzenia} 112. Chata kułeczkami podparta. {Ścieżka}
6 113. Ūzūls, dundurs, vys apleik saule spīž. {Kotlys i guņc [guņs]} 113. Uzułs, dundurś, wys aplejk saŭla śpiż. {Kotłys i gȗńc} 113. Dąb, bąk, wszędzie dokoła słońce świeci. {Kocioł i ogień}
7 114. Vacijs tāvs rīkom diersna, vacoa [vacuo] muote drupynoj. {Orklys i ecēža} 114. Wacijś taȗs rikom diersna, wacoa motia drupynoj. {Orkłys i ecieża} 114. Dziadek kromkami s.., babka kruszy. {Socha i brona}
8 115. Vacoa [vacuo] tāva peipe aiz lūgu. {Spuore} 115. Wacoa tawa piejpia ajz ługu. {Sporia} 115. Dziadkowa fajka za oknami. {Krokiew}
9 116. Valna paute [pauti] karionej [karinoj?] puor sētenu. {Obeli} 116. Wałna pautie karioniej por sietieniu. {Obieli} 116. Dyabła jaja wiszą przez płot. {Jabłka}
10 117. Viers celēs, ges [gūs] gulstās. {Mieness i saule} 117. Wierś cielaś, gies gułstas. {Mienieśś i saŭla} 117. Wół wstaje, krowa kładzie się. {Księżyc i słońce.}
11 118. Vīna komuleitī septini caurumi. {Golva} 118. Winā komulejtī sieptini caŭrumi. {Gołwa} 118. W jednym kłębuszku siedm dziurek. {Głowa}
12 119. Var redzēt, ka īt, a navar dzierdēt, var dzierdēt ka skrīņ [skrīn], a navar redzēt. {Dyumi i viejs} 119. War redziat, ka it, a na war dzierdiat, war dzierdiat ka skriń, a na war redziat. {Dyŭmi i wiejs} 119. Można widzieć, że idzie, a nie można słyszeć, można słyszeć, że leci a nie można widzieć. {Dym i wiatr}
13 120. Vīns gols dzeivs i ūtris dzeivs, a vyds nadzeivs. {Cylvāks, zyrgs i orklys} 120. Wins gołs dziejws i utris dziejws, a wyds nadziejws. {Cyułaks, zyrgs i orkłys} 120. Jeden koniec żywy i drugi żywy, a środek nie żywy. {Człowiek, koń i socha}
14 121. Vīns soka: maņ lobuok vosorā, ūtris soka: maņ lobuok zīmā, a trešs soka: maņ leidzona zīmā un vosorā. {Komonys, rote [roti] i zyrgs} 121. Wins soka: mań łobok wosorā, utris soka: mań łobok zimā, a treszsz soka: mań lejdzona zimā un wosorā. {Komonys, rôtie i zyrgs} 121. Jeden mówi: mnie lepiej na wiosnę, drugi mówi: mnie lepiej w zimie, a trzeci mówi: mnie jednako i w zimie i na wiosnę. {Sanie, wóz i koń}
15 122. Vuocīc [Vuocīts] sāt [sād] ceļa molā, kurs īt garom, tam dūd kukuļus.{Dodze [dodzi?]} 122. Wôcijc sat ciela mołā, kurs it garom, tam dud kukulus. {Dodzie} 122. Niemiec siedzi na drogi brzegu, kto idzie mimo, temu daje gościńce. {Łopuch}
16 123. Vuoczemē cart, šeizemē skaidys lāc. {Gruomota} 123. Wocziemiā cart, szejziemiā skajdys łac. {Gromota} 123. W Niemczech rąbią, w tym kraju trzaski lecą. {Książka}
17 124. Vuorna krāc, vysi ļauds leikst. {Zvons baznīcā} 124. Worna krâc, wysi laŭds lejkst. {Zwons baźnicā} 124. Wrona kracze, wszyscy chylą się. {Dzwonek w kościele}
18 125. Vuška ladu pabezdzēja. {Nīdra [nīdre] iz lada} 125. Wuszka ładu pabieździeja. {Nidra iz ładā} 125. Owca lód pobź…. {Trzcina na lodzie}
19 126. Vylks bez zūbu, vuška bez kaulu. {Bārns zeidams kryuti} 126. Wyłks biez zubu, wuszka biez kaŭłu. {Barns ziejdams kryŭti} 126. Wilk bez zębów, owca bez kości. {Dziecko ssące pierś}
20 127. Vyss mežš [mežs] leidzons, div kuli garuoki. 127. Wyss mieższ lejdzons, diŭ kuli garoki. {Spańc ar aŭsim} 127. Wszystek las jednaki, dwa drzewa wyższe. {Wiadro z uszami}
21 128. Zalta cyba azarā. {Saule} 128. Załta cyba azarā. {Saŭla} 128. Złota faska w jeziorze. {Słońce}
22 129. Zalta kamuļs mēslinī. {Syuds} 129. Załta kamuls mieślinī. {Syŭds.} 129. Złoty kłębek na śmietnisku. {Gó…}
23 130. Zalta zyrklis azarā. {Viezs} 130. Załta zyrklis azarā. {Wieźś} 130. Złote nożyce w jeziorze. {Rak}
24 131. Zemē caurums i viersā caurums, a pa vydu guņc [guņs] i jiudiņc [jiudiņs]. {Samovars} 131. Ziemia caŭrums i wiersa caŭrums, a pa wydu guńc i jiŭdińc. {Samowars} 131. Na dole dziura i na górze dziura, a po środku ogień i woda. {Samowar}
25 132. Zyds iz vīnys slīcys brauc. {Aizsaunamīs malnīs lūgs} 132. Zyds iz winys ślicys braŭc. {Ajzsaŭnamiś małnijs łȗgs} 132. Żyd jedną płozą jedzie. {Zasuwana okiennica (czarne okno)}
26 133. Žyda pērdoknē madu dzer. {Škurstiņč [Škurstiņs]} 133. Żyda pierdokniā madu dzier. {Szkurśtińcz} 133. W żydowskim rękawie miód piją. {Komin}
27 134. Zalta kačeits pa lapeiņu tak. {Guņc [guņs] iz skola} 134. Załta kaczejts pa łapiejniu tâk. {Guńc iz skoła} 134. Złoty kotek po listku bieży. {Ogień na łuczywie}
28 135. Zaļš zīmā, zaļš vosora, ni lopu lopoj ni zoru zoroj. {Ašš [ašs/aši]} 135. Zalsz zimā, zalsz wosora, ni łopu łopoj ni zoru zoroj. {Aszsz} 135. Zielony w zimie, zielony na wiosnę, ani liści nie puszcza, ani gałęzi nie wydaje. {Chwoszcz (Equisetum hiemale)}
29 136. Zyrgs veļ naiziukts [naizjiugsts] aste jau gaisā. {Dyumi} 136. Zyrgs wial najziŭkts aśtia jaŭ gajsa. {Dyŭmi} 136. Koń jest niezaprzężony, a ogon jest w powietrzu. {Dym}